โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมไหว้ครูและทำบุญคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 25/08/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 25/08/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
พิไลวรรณ จันต๊ะตา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานคลังและพัสดุ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
การดำรงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบทอดคงอยู่สืบต่อไปอย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีการให้ความสำคัญและกระตุ้นเตือนเพื่อให้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม โดยการบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านการประมง เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ทางคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส 2. กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา 3.กิจกรรมไหว้ครูและทำบุญคณะ 4.กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านวิถีประมงพื้นบ้าน โดยทางคณะ ๆ หวังว่าคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาจะตระหนักเห็นถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ตลอดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 510 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   360 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 3 กิจกรรมย่อยดังนี้
- กิจกรรมทำบุญสืบชะตาคณะฯ ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาทำพิธีสืบชะตาซึ่งมีความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา ณ ห้องบรรยาย FT 1301 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ซึ่งมีการวางแผนการจัดกิจกรรมตามหลัก PCDA
- กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่า ได้มีโอกาสเข้าพบหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาในเรื่องต่างๆ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล