ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5610101301   นางสาวกนกพร   ศรีสมุทร : การประมง 3ชั่วโมง
5610101302   นางสาวกนิษฐา   ทองตา : การประมง 3ชั่วโมง
5610101305   นายกรกต   จันทร์ดี : การประมง 3ชั่วโมง
5610101374   นายพีรพัฒน์   เหลืองสอาดกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5610101382   นางสาวเมธาวี   ชาลีรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5610101409   นายสิทธิพร   ศรีรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
5610501001   นายธีระวัฒน์   รัตนพจน์ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5610501003   วิญญู   บุญประเสริฐ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5710101301   นางสาวกชกร   คร้ามปั่น : การประมง 3ชั่วโมง
5710101302   นางสาวกนกพร   สังข์วรรณะ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101304   นางสาวกนกวรรณ   นาคขำ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101305   นางสาวกมลทิพย์   พานทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101308   นางสาวกัลยกร   ภูฆัง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101309   นางสาวกานต์ธิดา   ใจผูก : การประมง 3ชั่วโมง
5710101311   นายกิตติพล   บุญพิมพ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101312   นางสาวโกลัญญา   พานเพชร : การประมง 3ชั่วโมง
5710101313   นางสาวขวัญชนก   ครองบุญชู : การประมง 3ชั่วโมง
5710101314   นางสาวขวัญฤทัย   พิทาคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101315   นางสาวจารุวรรณ   ธรรมมะ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101316   นางสาวจิดาภา   รำมณี : การประมง 3ชั่วโมง
5710101317   นางสาวจิตรานุช   สุขสบาย : การประมง 3ชั่วโมง
5710101318   นางสาวจิรภรณ์   นามวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101319   นางสาวจิราภา   คุโม : การประมง 3ชั่วโมง
5710101321   นางสาวจุฬาลักษณ์   กลัดพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101322   นางสาวเจนจิรา   ทาสุรินทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101323   นายเจษภิสิทธิ์   ขัตติยะ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101324   นางสาวฉัตรวดี   ศิริแสน : การประมง 3ชั่วโมง
5710101326   นายชนาธิป   รื่นพิทักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101327   นางสาวชลธิชา   คำเขื่อน : การประมง 3ชั่วโมง
5710101330   นายชานนท์   ต๊ะต้องใจ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101331   นางสาวชุติมณฑน์   สมวันดี : การประมง 3ชั่วโมง
5710101332   ซูไรลา   ดือราแม : การประมง 3ชั่วโมง
5710101333   นางสาวฐิตวันต์   มาวิเลิศ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101335   นางสาวณัฐณิชา   แสนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101336   ณัฐปกรณ์   ปันทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101337   นายณัฐพล   ปั๋นเกี๋ยง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 3ชั่วโมง
5710101339   นางสาวณัฐริกา   โสนาชัย : การประมง 3ชั่วโมง
5710101340   นายณัฐวุฒิ   นิลใบ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101341   นางสาวตวงทิพย์   เงินคำจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101343   นายธนพล   คำกลาง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101344   นางสาวธมลวรรณ์   อานุภาพ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101345   นางสาวธัญจิรา   เทพวี : การประมง 3ชั่วโมง
5710101346   นางสาวธัญชนก   แสนอินทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101347   นางสาวธัญญลักษณ์   บุญทรง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101350   นายนเรศ   สิงหาทา : การประมง 3ชั่วโมง
5710101352   นางสาวนวรัตน์   สังเต็ม : การประมง 3ชั่วโมง
5710101353   นางสาวนิจธรรม   พรมสุวรรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101355   นายบุณยกร   รอดชะพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5710101357   นายปดิยุทธิ์   ราชชมภู : การประมง 3ชั่วโมง
5710101358   นางสาวปภาวดี   ศรีสว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101359   นายปราชญ์   อินทร์ศรีทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101360   นายปริญญา   ไชยญาเป็ง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101361   นายปริวัตร   ทาสีดา : การประมง 3ชั่วโมง
5710101362   นางสาวปิ่นมนัส   มางาม : การประมง 3ชั่วโมง
5710101363   นางสาวผกากานต์   แสงเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101364   นายพรรดิพงศ์   ชุมพลสุข : การประมง 3ชั่วโมง
5710101365   นางสาวพัชชาอร   คำแสน : การประมง 3ชั่วโมง
5710101366   นางสาวพัชรา   จันทร์ก้อม : การประมง 3ชั่วโมง
5710101367   นางสาวพิชชาภรณ์   ถูกนึก : การประมง 3ชั่วโมง
5710101368   นางสาวพิมพ์หทัย   เวชสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101369   นางสาวพิรญาณ์   เทพแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5710101371   นางสาวภัชณิดา   คงวัฒน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101372   นายภัทร   ผดุงโยธี : การประมง 3ชั่วโมง
5710101373   ภัทรศยา   ทองแถว : การประมง 3ชั่วโมง
5710101374   นายภากร   ขัติยะ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101375   นางสาวภาณุมาส   ใจไหว : การประมง 3ชั่วโมง
5710101379   นางสาวรสรินทร์   ชัยยา : การประมง 3ชั่วโมง
5710101380   วณิชชยา   ปินะเล : การประมง 3ชั่วโมง
5710101382   นางสาววรรณศิริ   บรรณจักร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101383   นางสาววรัญญา   ประสานสืบ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101384   นางสาววารุณี   แพบัว : การประมง 3ชั่วโมง
5710101385   นายวิทยานุกูล   ไผ่แสง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101387   นางสาววิลาวัณย์   สิงห์ขร : การประมง 3ชั่วโมง
5710101388   นายวิษณุวัฒน์   จันต๊ะพิงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101389   นางสาวศรัณยา   บัวหลาด : การประมง 3ชั่วโมง
5710101390   นางสาวศรินทิพย์   สุวรรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101391   นางสาวศศิธร   ปวงขัน : การประมง 3ชั่วโมง
5710101393   นายสมพร   พุทธานุ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101395   นายสัชฌุพงษ์   อุตบุรี : การประมง 3ชั่วโมง
5710101396   นายสายชล   ชะระ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101398   นายสิรภพ   พลสันติกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5710101399   นางสาวสิริพรพรรณ   พิมพ์ดีด : การประมง 3ชั่วโมง
5710101401   นางสาวสุดารัตน์   คำน้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5710101402   นางสาวสุปรีญา   อินทรทัศน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101403   นางสาวสุปรียา   วรรณวิจิตร : การประมง 3ชั่วโมง
5710101404   นางสาวสุพัตรา   เขื่อนแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5710101405   นางสาวสุภัตตรา   ไชยภักดี : การประมง 3ชั่วโมง
5710101406   นางสาวสุรัตน์   เสนาหมื่น : การประมง 3ชั่วโมง
5710101407   นางสาวสุวรรณา   แก้วจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101408   เสาวณีย์   ศรีพรรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101409   นางสาวแสงอรุณ   วรจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101410   นางสาวหทัยชนก   อินสม : การประมง 3ชั่วโมง
5710101411   นางสาวหัสยา   จันทิมา : การประมง 3ชั่วโมง
5710101412   นางสาวอชิรญา   สอนใจ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101414   นายอนุวัฒน์   ถาวรรุ่งรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101415   นายอภิชาติ   บุญมี : การประมง 3ชั่วโมง
5710101416   นายอภินัช   พงษ์เชี่ยว : การประมง 3ชั่วโมง
5710101417   นางสาวอภิสรา   กาติ๊บ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101418   นางสาวอภิสรา   ลิ้มภิกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5710101419   นางสาวอรอนงค์   ทับทิม : การประมง 3ชั่วโมง
5710101420   นางสาวอัญชลี   แก้วไทรอินทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101421   นางสาวอาทิตยา   พิมพ์สวรรค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101423   นางสาวอาภาภรณ์   มอยติละ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101424   นางสาวอารีรัตน์   ปัญญากุล : การประมง 3ชั่วโมง
5710101425   จุฑารัตน์   ฟูตน : การประมง 3ชั่วโมง
5710101426   นายเอกรินทร์   ยั่งยืนกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5710101427   นายไอศูรย์   วงศ์วิเศษ : การประมง 3ชั่วโมง
5710301002   นายทศพล   ชำนิวิกัยพงศ์ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5710301006   นายวรวิทย์   ชูขวัญนวล : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5810101001   นายกฤษดา   ชมภูทวีป : การประมง 3ชั่วโมง
5810101002   นายกิตติพล   ศรีสุวรรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101003   เกียรติมงคล   หน่อคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101004   นายคณิต   ปัททุม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101005   จรินทร์   โกมาลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101006   นายจีระศักดิ์   พุดจีบ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101007   นายณัฐพล   พุทธรักษา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101008   นายเดชฤทธิ์   พึงสงวน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101009   นายทัศนัย   กันทะพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101010   ธีรวัฒน์   นามวงษา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101011   เธียร   อาจนาฝาย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101013   นัฐดนัย   ฝ่ายเดช : การประมง 3ชั่วโมง
5810101014   นายประสิทธิชัย   คลังศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101015   นายพงษ์พนา   แดงสวาท : การประมง 3ชั่วโมง
5810101016   นางสาวภัทราวรรณ   กลมกล่อม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101017   นางสาวมัชฌิมา   อินทสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101018   นายมาดเมษา   บุรารักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101019   นายมารุต   งานดี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101020   นายวัชรชัย   เสอุดม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101021   นายวัศพล   กอนแสง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101022   นายวิทิต   ขวัญทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101023   นายวิวุฒิ   มีปลอด : การประมง 3ชั่วโมง
5810101024   นายวีรชาติ   เจอภัสสรรุ่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101025   นายศรัณย์   เหมวัน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101026   นายศราวุฒิ   บัวนาเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101027   นางสาวสตินา   พลศร : การประมง 3ชั่วโมง
5810101028   นางสาวสุดารัตน์   แซ่ว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101029   นางสาวสุดารัตน์   ผ่องศรี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101030   นายอภิชาติ   ประลองผล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101032   นายอุทัย   ติ๊บเรือน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101303   นางสาวกัญญารัตน์   ทองเจือ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101304   นางสาวกาญจนา   มีแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5810101305   นางสาวกานติมา   แก้วไตรรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101307   นายเกรียงศักดิ์   สมมะนะ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101308   นางสาวเกวรินทร์   สารพรม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101315   นางสาวจิตติมา   อภัยศรี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101317   นางสาวจิระนันท์   พวงมาลัย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101324   นายชิติพันธ์   วิชัยกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101325   นายณัฐกุล   สังข์วัฒน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101328   นางสาวณัฐนันท์   คงจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101333   นางสาวดรุณทิพย์   เขื่อนขันติ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101338   นายธนพนธ์   ธะนะมงคล : การประมง 3ชั่วโมง
5810101341   ธรณ์ธนัญสร   มีก่ำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101342   ธฤต   หลวงเครื่อง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101343   นายธวัชชัย   ใจเย็น : การประมง 3ชั่วโมง
5810101344   นางสาวธัญจิรา   อยู่ดี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101345   นางสาวธัญชนก   แก้วพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101346   นางสาวธัญสิริ   บุญเกิด : การประมง 3ชั่วโมง
5810101354   นุชจรี   มาดี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101355   นางสาวนุชจรี   อุ่นเรือน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101368   นางสาวพรพิมล   ป้องเศร้า : การประมง 3ชั่วโมง
5810101371   นายพสิษฐ์   พยา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101374   พิพัทธ์   มั่นสุทธิ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101375   นางสาวเพ็ญประภา   นันตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101378   นายภีมพศ   จันทร์น้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101379   นางสาวภูริฉัตร   จันดี : การประมง 3ชั่วโมง
5810101380   นายเมธิส   ใจเมตตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101383   รมย์รวินท์   ศรีอภัย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101395   นายวัชระ   มาตวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101404   นางสาวศิรภัสสร   เพ็ชรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101408   นายศุภฤกษ์   วรรณตา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101411   นางสาวสรญา   บัวบุญ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101414   นางสาวสายฝน   นันทวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101416   นายสิรภพ   จันทร์งาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101422   สุพัตรา   ป้อเครือ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101423   สุรัสวดี   บัวทอง : การประมง 3ชั่วโมง
5810101424   นางสาวเสาวลักษณ์   นิมิตรศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101425   นางสาวหทัยภัทร   งามนอก : การประมง 3ชั่วโมง
5810101426   อดิพงศ์   เป็กธนู : การประมง 3ชั่วโมง
5810101427   นายอดิศร   แก้วคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101428   นางสาวอทิตติยา   พลสูงเนิน : การประมง 3ชั่วโมง
5810101429   นายอนุรักษ์   กาวิจา : การประมง 3ชั่วโมง
5810101432   นางสาวอังคณา   พรมผาม : การประมง 3ชั่วโมง
5810101435   นายอัษฎาวุธ   มาละบุตร : การประมง 3ชั่วโมง
5810101436   นางสาวอาจรีย์   ศิริมาตย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5810301002   นายพัชรพงษ์   พานิช : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5810301004   นางสาวธัญญาลักษณ์   มาลา : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5810501002   มัลลิกา   ศุภอักษร : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5810501003   นายสิทธิกรณ์   อยู่แจ่ม : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5813501004   นายชานนท์   ใจชื่น : สหวิทยาการเกษตร 3ชั่วโมง
5901125358   กิตติเชษฐ์   สุปิน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5910101001   นางสาวกนกพร   จองวิจิตรกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101002   นางสาวกรรณิกา   ชูมะณี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101003   นายกฤตวิทย์   ศรีบวรประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101004   นายก้องภพ   ศริพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101005   นายจิรายุ   ประณิธานนท์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101006   นางสาวชนิตา   ทองคุ้ม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101007   ชยุตม์   แก้วงาม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101008   นายชัชชัย   คุ้มหรั่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101009   ณัฐชยา   แสงประดับ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101010   ทศพร   บทมาตย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101011   นายธนบดี   ปิ่นทศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101012   นางสาวธนิษฐา   พิทักษ์เสาวภาพ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101013   นายธวัชชัย   ราชมา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101014   นายนราทร   นาคกล่อม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101015   นามธนัติ   ทนันชัย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101016   นางสาวบุษยมาส   ปัญญา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101017   นางสาวปาริฉัตร   อุปถานา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101018   นายพฤษจักร   มูลออน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101019   นายพัทธดนย์   รองนคร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101020   นายพิสุทธิ์   สุขประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101021   นายยศกร   เทพอักษร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101022   นางสาวลักธพรรณ   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101023   นางสาวลักธวรรณ   ศรีสุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101024   นางสาววงศ์วรี   เพ็ชรรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101025   นางสาววนิฐาร์   ช่วยเอียด : การประมง 3ชั่วโมง
5910101026   นายวิระ   คำลือ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101027   นายวิวรรธพงศ์   อยู่บุญ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101028   ศตพล   วิจิตรโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101029   นางสาวศิริพร   เลาหะเพียรพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101030   นายศุภชาติ   สำลีวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101031   นายศุภมิตร   บุญปั๋น : การประมง 3ชั่วโมง
5910101032   นางสาวสโรชา   อยู่จันทรา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101033   นายสุทธิพร   สุทธิประภา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101034   โสภา   สะซิโม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101035   อดิศวร์   นาคะพงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101036   อภิชาติ   คงหนู : การประมง 3ชั่วโมง
5910101301   นางสาวกชกร   ค่วยเทศ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101302   กนกเพชร   ภูมิบูรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101303   กัญญารัตน์   คำวัน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101304   กันติยา   พงษ์นาวี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101305   นางสาวกัลญานุช   อุดพ้วย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101306   นายการันต์   นาคพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101308   นายกิตติธัช   สาเมือง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101309   นายไกรวิชญ์   คำพูล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101310   คุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101311   นายคุณานันต์   สืบสาย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101312   จตุพล   สามัญ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101313   จันทกานติ์   วังป่าตาล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101314   นายจิรเดช   เพริดพริ้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101315   นางสาวจิราภรณ์   กังวาล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101316   นางสาวจีรนันท์   พิสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101317   เจษฎา   จักร์แก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101318   ชญานิศ   เดชเดชะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101320   ชนชิต   อินตาพรหม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101321   ชนากานต์   อินทะวงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101322   ชนิกานต์   รัตน์เถลิงศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101323   ชลแดน   พูลศิลป์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101324   นางสาวชลิญญา   สุดา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101325   นางสาวชลิดา   ไชยคำร้อง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101326   ชัยธวัฒน์   กาวี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101327   นายไชยยา   อ่วมปิ่น : การประมง 3ชั่วโมง
5910101329   นายณรงค์ศักดิ์   ใจยา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101331   ณัฐติญากรณ์   เจริญคุณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101332   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101333   ณัฐพล   ด้วงจิโน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101335   ณัฐิวุฒิ   ทิพย์ธารา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101337   นายทศพล   สิทธิ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101338   ทินกร   พลราชม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101339   นายธงชัย   ราศรีจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101340   ธนพงษ์   อินชัย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101341   ธนพล   สิริธนาวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101342   ธวัชชัย   ยาสิทธิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101343   นายธีรพล   กันทะโม้ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101344   นายธีรภัทร์   เขตสมุทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101345   นราธิป   โพธิ์พะเนา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101346   นฤเบศร   เล็กชูวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101348   นัทธพงศ์   บุญศรีรัมย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101349   นายนันทิพัฒน์   แซ่จ๋าว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101350   นิรุทธิ์   หนูคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101352   ปฏิพล   ชูเกียรติศิริ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101353   นายปฏิภาณ   กองบุตร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101354   นายปณิธาน   อุทัยธรรมรัตน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101355   ประภัสราณัฐ   สินไพบูลย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101356   ประภัสสร   วงค์เลย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101357   นายปริวรรต   แก้วจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101359   นางสาวปัญญาพร   สุขแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101360   นายปัณณทัต   ญาณวรวริศ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101361   นางสาวปาริชาติ   อินทจักร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101365   นายพงศกร   เนียมหอม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101366   พชร   รุ่งเรืองทิพย์สุภา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101367   นางสาวพรจิรา   ลีลาน้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101368   พฤทธิ์   บุรงค์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101369   นายพลธระ   เพชระบูรณิน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101370   พลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101371   นางสาวพัชรินทร์ภรณ์   พิชัย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101372   พิทักษ์พงศ์   พรมใจจอม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101373   พิมพ์นิภา   เพ็ชรบุญมี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101374   นางสาวพิมวรานี   กวงคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101375   พิสิษฐ์   งามจิต : การประมง 3ชั่วโมง
5910101376   ภัทร   เรือนมูล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101378   ภานุมาส   จันตาระ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101379   ภาพพิมพ์   ใจโต : การประมง 3ชั่วโมง
5910101380   โภควินท์   อินทนา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101381   มณฑพร   จวงสาคร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101383   นางสาวมณธิชา   วรรณะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101386   นายรชต   ปัญญาสุรจิต : การประมง 3ชั่วโมง
5910101387   นางสาวรวิพร   หมวดก๋อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101388   รวีโรจน์   อารีบำบัด : การประมง 3ชั่วโมง
5910101389   รสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 3ชั่วโมง
5910101390   รัฐมนตรี   ยิ่งนอก : การประมง 3ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101401   ศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101402   ศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101404   นายศุภวิช   เรืองภูมิ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101405   นางสาวสมฤดี   มากหลาย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101406   สรพงษ์   สีรุ้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101407   สรศักดิ์   แสนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101408   สรัลธร   ขจรไพร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101409   สหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101410   สิทธินนท์   กมลแสงทิพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101412   นางสาวสุดารัตน์   ส่งศรีโรจน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101413   สุทัศตรา   ตรึกตราครบุรี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101415   สิริณัฏฐ์   พลอยตะคุ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101416   นางสาวสุนิดา   มโนฬี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101417   นางสาวสุนิศา   กุมพาภัติ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101418   สุนิษา   เนคมานุรักษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101419   นางสาวสุนิสา   อาจสาลี : การประมง 3ชั่วโมง
5910101420   สุรศักดิ์   ทาหน้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101421   สุรศักดิ์   ศิริพร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101422   นางสาวสุริรักษ์   สุจรัสสมบูรณ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101423   นางสาวสุวรรณา   วิเศษแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101424   นางสาวโสภา   เกียรติวนากุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101425   โสภิตา   หอมจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101426   หัทยา   ณ นคร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101428   นางสาวอนุสรา   คำซาว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101429   อภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101430   อภิชัย   ปัญญาบุตร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101431   อภิญญา   สุเมฆวัฒนา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101434   อักษร   ทรัพย์สมบัติ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101435   อาทิตย์   บัวอิ่น : การประมง 3ชั่วโมง
5910101436   นางสาวอารียา   สิงห์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101437   อิสราภรณ์   ยอดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101438   นางสาวเอมวิกา   ศรีจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101439   ไอยาดา   แสงป้อ : การประมง 3ชั่วโมง
5910301003   นายชาญวิทย์   สุวรรณ์ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301004   นางสาวปุญชรัศมิ์   มีแก้ว : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301005   ภัคธีมา   ยาวิชัย : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301006   มณิสร   ปัญญาดา : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5910301007   เมรานี   อิ่นคำ : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3ชั่วโมง
5912106396   กัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6010101354   นฤเบศร   เล็กชูวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101387   นางสาวสุวรรณา   วิเศษแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง