อบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม

วันที่เริ่มต้น 26/04/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/04/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทำให้เกิดการแข่งขันในการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจการค้า ที่มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ โดยต้องได้รับความรู้ทางด้านมาตรฐานฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ ของกรมปศุสัตว์ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะจัดให้มีโครงการอบรมระบบมาตรฐานฟาร์มสำหรับนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์ฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล