ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5622101301   นางสาวกมลชนก   พันธ์ทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101302   นางสาวกมลวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101303   นางสาวกมลวรรณ   วงศ์ประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101304   นางสาวกรรณิการ์   ปานปุย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101305   นายกล้าณรงค์   ศรียาบ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101307   นางสาวกัลยกฤตย์   เพ็ชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101308   นายกิตติศักดิ์   ศิริสลุง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101309   นายเกรียงไกร   ฐิติวงศ์เกษมสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101310   นางสาวเกวลิน   เป็งศิริ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101312   นายคุณากร   จอมมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101314   นายธรินทร์ภัทร   จิรศักดิ์ชัยกร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101315   นางสาวจิระนันท์   รื่นภาคเพ็ชร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101317   นางสาวจิรารัตน์   วุ่นจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101318   นางสาวจุฑารัตน์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101319   นางสาวจุลธิดา   ใจปัญญา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101320   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทุ่มขำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101321   นางสาวเจนจิรา   ชัยอุปาระ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101322   นายเจษฎา   นพคุณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101323   นางสาวชฎาพร   มะโนหาญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101324   นางสาวชนกนันต์   แพงพฤกษ์ภูมิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101325   นายชาญณรงค์   ดอกไม้หอม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101326   นางสาวฐานะมาศ   จงสุขวรากุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101327   นางสาวณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101328   นางสาวณัฐชยา   ปงสุรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101329   นางสาวณัฐสุดา   ชนะญาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101330   นางสาวดาราชล   เครือเทพ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101332   นายดิษสพล   เสริมศาสตร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101334   นายทรงพล   ต๊ะทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101335   นางสาวทิพยอาภา   จีระเศรษฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101336   นางสาวทิวา   จันทร์ปัญญา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101337   นายธนวัต   พิทักษ์อโณทัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101338   นางสาวธนาภรณ์   พูดตรง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101339   นายธรรมรักษ์   พิมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101340   นางสาวธันยพร   อินทร์ทรง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101341   นางสาวธิดาลักษณ์   สมบูรณ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101342   นางสาวนภาพร   สอนสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101343   นางสาวนภาพรรณ   แสนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101344   นางสาวนวพร   วงศ์ศิริ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101345   นางสาวนวภรณ์   วรรณก้อน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101346   นางสาวน้ำฝน   ธนาคาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101347   นางสาวนิตยา   พงษ์พิมาย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101349   นางสาวนิโลบล   แย้มกันชู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101350   นางสาวนิอร   เนตรสกาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101351   นายไนยชน   เลาหมี่ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101352   นางสาวบุญญรัตน์   เดชเรืองศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101353   นายบุญรักษา   ทุนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101354   นางสาวบุษกร   วงค์สุภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101356   นางสาวเบญญพร   มันห้วย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101357   นายปฏิภาณ   อุปละ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101360   นางสาวปภาวี   วงศ์แพทย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101361   นางสาวปิยะมณี   ภูมิวนาดอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101362   นางสาวปิยะวดี   คำแปง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101363   นางสาวพรทิพย์   ปันจุติ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101364   นายพลางกูร   อุปมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101365   นางสาวพักตร์จิรา   วงศ์หาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101366   นายพัชรพล   จันทขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101367   นางสาวพัชรินทร์   บูญเล็ก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101369   นางสาวพิมพ์ประภา   น้อยวงค์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101370   นางสาวพิมพ์พิไล   ใจจะนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101371   นายพีรพล   ชุ่มอินทรจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101372   นางสาวภัทราภรณ์   ราสี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101373   นายภาณุพงศ์   อวนพล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101374   นายมานะชัย   บุญสูง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101375   นางสาวมาลิน   ขุนพรหม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101376   นางสาวมิโฮ   บุญนะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101377   นางสาวยศวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101378   นางสาวระพีพรรณ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101379   นางสาวริสา   จาปัญญะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101380   นางสาวลลิตา   โคตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101381   นางสาววชิรญาณ   กลยนีย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101382   นายวรพรต   เจือจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101383   นางสาววาทินี   จำปาแท้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101384   นางสาววิชุดา   จำปาทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101385   นายวิทวัส   ตันคำมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101386   นางสาววิมลรัตน์   ไกลถิ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101387   นางสาววิริตดา   เจริญเขตร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101388   นายศรัณธร   จักษุดุลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101389   นายศราวุธ   สุทาราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101390   นางสาวศศิภา   เพชรสวัสดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101391   นางสาวศิริลักษณ์   ศรีวิลัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101393   นางสาวศิโรรัตน์   เทพหัสดิน ณ อยุธยา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101394   นางสาวศุภนิดา   ขัตติยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101395   นางสาวสกุลรัตน์   เชื้อเต๊อะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101397   นายสันติภาพ   แสงศรีจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101398   นายสิทธิพงษ์   แขวงเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101399   นายสิทธิรักษ์   มีสันเทียะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101400   นางสาวสุกัญญา   ชุ่มจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101401   นางสาวสุทธิลักษณ์   จงศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101402   นายสุทธิแสน   เสนาะโสตร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101403   นางสาวสุภัสสรา   ทองเปลว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101404   นางสาวสุวารีย์   สังฆวดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101405   นางสาวอภิชญา   ชาวแหลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101406   นางสาวอภิษฎี   คงได้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101407   นางสาวอรนิภา   ทะระมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101409   นายอรรถพล   ยะรินทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101410   นางสาวอรวรรณ   สิงห์แก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101411   นางสาวอัญชลีพร   พลอยเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101412   นางสาวอัญธิกา   มะหาวัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101413   นางสาวอัฐมณี   อินดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101414   นางสาวอัมพุชินี   สิมศิริ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101415   นายอัสนี   กองบุตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101416   นายอาชาไนย   ชัยพนัส : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101419   นางสาวเอมอร   ระมั่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101001   นายกฤษฎี   ชมชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101002   นางสาวขนิษฐา   เพชรป้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101003   นายคมาคม   ก่ำแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101004   นายจักรกฤษณ์   เผ่าพงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101005   นางสาวจันทรารัตน์   พะยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101006   นายจิรายุ   พุนนุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101007   นายจิรายุส   สังฆคราม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101008   นายชัยโย   ปิมปา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101009   นางสาวณัฐณิชา   มณีเรนู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101010   นายณัฐพล   เชอก๋อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101011   นายธีระชาติ   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101012   นางสาวนุชนาถ   แปงมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101013   นายพงษ์ศักดิ์   สุภาวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101014   นายภูวนัด   กระแหน่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101015   นางสาวลักษณา   ผุดผ่อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101016   นางสาวศรีทอง   นายใส่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101017   นายสมชัย   หวู่แมกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101018   นางสาวสุชานันท์   ร่มฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101019   นางสาวสุวารส   บางอ่ำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101020   นายเสฎฐวุฒิ   พงษ์อุดทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101021   นายอภิชัย   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101022   นางสาวอรพรรณ   ผาดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101023   นายอัลก็อฟฟาล   ภูยุทธานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101024   นายเอนก   หมื่นเผือก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101025   นายวันชัย   ตะเรอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822102001   นายจิรวัฒน์   ตุ้ยหนิ้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102002   นายชัยวัชร   ไชยแสนวัง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102003   นายณัฐวดล   ดำภูผา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102004   นายฌานุฐิต   ทมธิแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102006   นางสาวธิติมา   ประสมศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102007   นางสาวนงลักษณ์   - : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102008   นางสาวนิภากร   แก้วสีหาบุตร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102009   นายพงศ์นัช   บรรหาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102010   นางสาวพรไพริน   เพชรพิง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102011   นายพิเชษฐ์   กระแสโท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102012   นางสาวมณีวรรณ   อุสวะโสภากุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102013   นายเรวัฒนน์   คุณสุขุมพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102014   นายเรวัติ   สารสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102015   นางสาววาลิศรา   คำศรีสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102016   นายชยาธร   ขวัญนาค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102017   นายสิทธิชัย   ปะบือ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102018   นางสาวสุกัญญา   เขี่ยนแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102019   นายสิทธิศักดิ์   วิริยะศักดาพงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102020   นางสาวอุไรรัตน์   อาเคอ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102021   นางสาวฮิโตมิ   ฮาร่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822103001   นางสาวกนกชล   เพ็ญพาน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103002   นางสาวกรุณา   สาระกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103003   นายกฤษณะ   นางเมาะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103004   นางสาวขวัญชีวา   อินทร์ปู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103005   นายณรงค์ศักดิ์   บุญส่ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103006   นายนพพนันท์   อู่ดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103007   นายนันทนัท   เสนาะบรรเลง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103008   นายนันทวุฒิ   ผิวพรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103009   นางสาวเนาวรัตน์   พยุงชงโค : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103010   นายภคพล   ธีรศาสตร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103011   นางสาวปิยนุช   ครุฑเเก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103012   นายพงศธร   บุญรอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103013   นายพชร   สงวนชม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103014   นางสาวพรรณี   - : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103015   นางสาวพิมพ์ชนก   หมุนกลาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103016   นายวงศกร   แซ่ฟ้ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103017   นายวรนาถ   จารี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103018   นายวราชัย   ขุนสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103019   นายวีรยุทธ   ดวงนิมิตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103020   นายศรัทธา   ภิญญกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103021   นายสุภาพ   คำจำปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103022   นายสุรศักดิ์   ชวลิตกิจการ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103023   นายอรุณ   นิลดำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103024   นายอัครเดช   จิโนบัว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822103025   นางสาวอัจฉรา   ฝั้นเฝือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง