กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา ครั้งที่ 2

วันที่เริ่มต้น 06/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ถนนสายแม่โจ้-สันทราย สายเก่า 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901125357   นายฌานิศ   เกตุวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5922101001   ว่าที่ร้อยตรีคุณานนต์   วงศ์เทศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101002   นายจักรพงศ์   บันดาลพิภพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101003   นายจักรพงษ์   กองจันดา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101004   นายจักรพัทร   มาลามณีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101005   นายฉัตรชัย   เที่ยงแท้ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101006   นายโชติสิริ   คำนวล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101007   นางสาวดาวเรือง   นิลบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101008   นายเผด็จการ   ชำนาญกิจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101009   นางสาวพรนิภา   คงเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101010   นางสาวพลอยไพฑูรย์   วัฒนสุวรรณี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101011   นายยุทธนา   ชัยศิริ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101012   นายวัชรินทร์   กลับขัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101013   นายสมเกียรติ   เลาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101014   นางสาวสุดา   แยเบียงกู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101015   นางสาวสุภารัตน์   พลขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101016   นายอภิสร   อุมาจิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101017   นายอภิสิทธิ์   วารีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101018   นางสาวอริสรา   บุญพึ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101301   นางสาวกมลรัตน์   ใจมุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101302   นางสาวกรัณฑรัตน์   ในเวียง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101303   นายกฤษณกาญจน์   กันรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101304   นายก้องนเรนทร์   คันทะพรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101305   นางสาวกัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101306   นางสาวกัญญาณัฐ   ไชยวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101307   นางสาวกาญจนา   ศรีนวลใหญ่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101308   นางสาวกานต์รวี   ชวลิต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101309   นางสาวกุลณัฐ   แก้วกรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101310   นายเกษมสันต์   เกษรแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101311   นางสาวจริยา   จ๊ะใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101312   นางสาวจิรนันท์   จินดาขัด : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101313   นางสาวจิราวรรณ   จันทร์เทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101314   นางสาวจุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101315   นางสาวจุติพร   จบจังหรีด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101316   นายเจนวิทย์   นุศรีอัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101317   นายเจษฎา   ศรีรักษา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101318   นางสาวชไมพร   แก้วบุญเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101319   นายชยพล   ใจมิภักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101321   นายชัชชน   อุปมาณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101322   นางสาวชิตาภรณ์   ปานเหลือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101324   นางสาวญาสุมินทร์   เขื่อนขวา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101325   นายฐิติกร   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101326   นางสาวณภัทราภรณ์   ศักดิ์สูง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101327   นางสาวณัฐชยา   ดีดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101329   นางสาวณัฐณิชา   มณีวรรณ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101330   นางสาวณัฐธิดา   ทะสีใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101331   นายณัฐพงศ์   หมื่นมะเริง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101332   นางสาวณัฐสุดา   พรคชรักษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101333   นายทศพล   คันธรส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101334   นายธวัชชัย   จายานะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101336   นางสาวธันย์ชนก   เคร่งครัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101337   นายธีรโชติ   นางแล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101338   นางสาวนงนภัส   มะโนเปียง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101339   นายนนทวัฒน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101340   นางสาวนนทิชา   เกลียวกมลทัต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101341   นายนพรัตน์   บุญยวง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101342   นางสาวนภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101344   นางสาวนิชาภัทร   อายะชู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101345   นางสาวนุชจรี   ภายศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101346   นางสาวนุชนารถ   อุดสืบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101347   นายเนติพนธ์   หลีเเก้วสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101349   นางสาวเบญญา   ยะเปียง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101350   นายปฏิพล   จันทาพูน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101351   นายปฏิพัทธ์   กาเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101352   นางสาวปลายฝัน   สำราญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101353   นายปัญญา   เกษมวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101354   นางสาวปาริฉัตร   จำปาเครือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101356   นายพชร   ผานดอยแดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101357   นางสาวพรธีรา   สมบรรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101358   นางสาวพลอยไพริน   ปัญโยกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101359   นางสาวพัชณิภา   ก้อนไพบูลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101360   นางสาวพัฒนวพรรณ   ปารีธัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101361   นางสาวภาณุมาศ   คงวัฒนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101362   นายภูตะวัน   ลุกิตติกร : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101363   นางสาวมณีรัตน์   มูลทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101364   นางสาวมฤคทัย   เพียรงาน : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101365   นางสาวมัลลิกา   กองขาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101366   นางสาวมัลลิกา   อินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101367   นางสาวเมธินี   สองเมือง : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101368   นายรวิพล   สร้อยมณีวรรณ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101369   นางสาวรวิวรรณ   สูบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101370   นางสาวรวิสรา   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101371   นางสาวรัตติญากร   จันแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101372   นางสาวรัตนาภรณ์   คำหน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101374   นายเริงฤทธิ์   แซ่ภู่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101375   นายฤทธิเกียรติ   ปิงตา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101376   นางสาวลลิตาพร   โถงาม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101377   นางสาววนัสนันท์   ฉัตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101378   นางสาววนิดา   ดวงคงสมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101379   นายวรกานต์   โพธิวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101380   นายวรยุทธ   วิสาปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101381   นายวรากร   นาปรัง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101382   นางสาววัชรินทร์   จันติ๊บ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101383   นายวิจักษณ์พงศ์   จบเจนภัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101384   นางสาววิจิตรา   หม่องเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101385   นางสาววิชิดา   พิชตาพาณิชย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101386   นายวิเชษฐ์พงษ์   พรมมาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101387   นางสาววิภาดา   กุณารี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101388   นางสาววิมลมณี   นิสภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101389   นางสาววิลาวัลย์   วงศ์คำปวน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101390   นางสาววิไลทอง   เด่นแก้ว : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101391   นายวิวัฒน์   สิงห์แก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101392   นางสาววีวา   พงศ์เดชขจร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101393   นางสาวศศิธร   โห้หนู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101394   นายศศิพงศ์   นันทะชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101398   นางสาวศิริรัตน์   ไชยะใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101399   นายศิวกร   บัวหลวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101400   นายศุภกานต์   ดาษดาคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101401   นางสาวศุภิสรา   ทรวงแสวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101402   นายสมชัย   สีตาแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101403   นายสมัชญ์   เทียมศิลป์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101404   นายสรธร   ธิติสุทธิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101405   นางสาวสันทกานต์   ปัญญาภิรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101406   นางสาวสายธาร   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101407   นางสาวสิรภัทร   เอี่ยมสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101408   นางสาวสิริรัตน์   ปิ๊กมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101409   นางสาวสุกัญญา   ชมดง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101410   นางสาวสุนิสา   วะจะนะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101411   นางสาวสุพรรษา   พุทธชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101412   นางสาวสุพิชญา   อุ่นใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101413   นางสาวสุภาพร   วงศ์ศรีทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101414   นายสุรวุฒิ   ช่วยนุกูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101415   นายสุริยา   เตจารังษี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101416   นางสาวสุวภัทร   มาสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101417   นายเสฏฐวุฒิ   วงค์ยามี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101418   นางสาวอทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101419   นางสาวอภิญญา   คำภูแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101420   นางสาวอภิญญา   ภูมิยิ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101421   นายอภิวัฒน์   วงสายา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101422   นางสาวอรพิน   ซาวสืบ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101423   นางสาวอรวรรณ   ธัมมโน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101424   นางสาวอรอนงค์   จันทร์เกตุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101425   นางสาวอริสรา   ฟองมะลิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101426   นางสาวอังคณากร   เฟื้อนใหล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101427   นางสาวอัยเรศ   สำราญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101428   นายอิทธิชัย   เหมยคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101429   นางสาวอินทุอร   คชฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101430   นางสาวอินธุออน   ผิวงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101431   นางสาวไอดา   จันทร์พริก : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922102001   นายจักรกฤษณ์   จินดาขัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102002   นายจักรกฤษณ์   เชื้อสาวะถี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102003   นางสาวจินห์จุฑา   แซ่ม้า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102004   นายจิรพันธุ์   สายต่างใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102005   นางสาวจุฑามาศ   ฉิมอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102006   นายชัยณรงค์   วรรณชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102008   นายธีรยุทธ์   หนูเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102009   นายนพชัย   ใจเย็น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102010   นางสาวพนิดา   สุขศรีพนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102011   นางสาวพรไพรินทร์   ชุ่มกลิ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102012   นายพรรณทวุฒิ   ราชเดิม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102013   นางสาวเมทินี   ลือขุนทด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102014   นายยุทธการ   แก้วสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102015   นายลอเอ๋อ   ลาหู่นะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102016   นายวัชระวิทย์   ศรีบูพิมพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102017   นายวุฒิพงศ์   สุขมูลศิริ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102018   นางสาวสมถวิล   คำหมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102019   นางสาวสุดาวรรณ   ศรียางแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102020   นายสุทธิศักดิ์   พลอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102021   นางสาวสุธิดา   พลอินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102022   นายอดิศักดิ์   แสนสี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102023   นายอนวัช   สุขเพิ่ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102024   นางสาวอมรรัตน์   ล้อมลาย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922103001   นายกัณหา   ตุ้มนิลกาล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103002   นายกิจพงศ์   สายยิ้ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103003   นายกิตินันท์   วงค์เพ็ชร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103004   นางสาวจิระประภา   จั๋นตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103006   นายชาคริส   งามยิ่ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103007   นายณรงค์ฤทธิ์   เกษมสุขไพศาล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103008   นายทวีศักดิ์   หนานใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103009   นายธนัช   ปวนเต็ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103011   นายพินัย   สิงห์บุตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103012   นายยรรยง   คำเหม้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103013   นางสาวรัชฎา   รูปช้าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103014   นางสาวรัตติกาล   วังจอมใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103015   นายวรสิทธิ์   นักสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103016   นายวัชรินทร์   แตงนิ่ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103017   นายศราวุธ   หาญฤทัยโชคสกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103018   นายศักดิ์ชัย   แต้เถา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103020   นายสราวุฒิ   พรหมทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103021   นางสาวสิริลักษณ์   ยิ้มยนต์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103022   นายหรรษา   ยศสมบัติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103023   นายอดิสรณ์   บุญยู้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103024   นายอนนต์   คุ้มเพื่อน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103025   นางสาวอภิญญา   เวโสวา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103026   นายอัมรินทร์   คุณศิริโรจน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรหลักของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะสัตวศาสตร์ และเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิของนักศึกษา และจัดดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะสัตวศาสตร์ ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจะได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ การบริการวิชาความรู้สู่ชุมชน ซึ่งจะประกอบไปด้วยการพัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพ ทางด้านการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานในการลงพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ และเพิ่มความสามารถให้แก่นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตได้ในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล