ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001222071   นายศักดิ์สิทธิ์   ศรหยกภูษิต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6022101001   นายกฤษณะ   กุลาเพียร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101002   นายจักรพงษ์   กองจันดา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101003   นางสาวชาลิตา   ไชยเสนา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101004   นายณัฐวร   ระออเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101005   นายดนุสรณ์   อนุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101006   นายตรีศักดิ์   แซ่กือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101007   นายธนกร   ศรีบ้านโพน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101008   นายนันทวัฒน์   มีสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101009   นายพิชัย   เต่านนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101010   นางสาวพิมลนาฎ   ศรีพนามน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101011   นายศรุต   ทวีวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101012   นางสาวศุภิสรา   พวงยอด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101013   นางสาวสุภาพร   ตื้อคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101014   นายอภิสร   อุมาจิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101015   นางสาวอริศรา   เพียรสร้างวงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101301   นางสาวกชมน   ประทุมนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101302   นางสาวกนกวรรณ   สุใจจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101303   นางสาวกมลพรรณ   ตามบำรุง : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101304   นางสาวกรรณิการ์   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101305   นายกฤติน   ไชยประสพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101306   นางสาวกฤษณลักษ์   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101307   นางสาวกัญญารัตน์   จิตมาตย์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101308   นางสาวกัญญารัตน์   สุนันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101309   นางสาวกัณฐิกา   ปั๋นเกี๋ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101310   นางสาวกาญจนา   ปานเนียม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101311   นายกิตติพัฒน์   วุฒิพุฒิ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101312   นายขวัญชัย   นามเผ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101314   นายจักรพันธ์   หมื่นเจริญ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101315   นายจักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101316   นางสาวจิราภรณ์   เสริมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101317   นายจิราวัฒน์   กลัดสำเนียง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101318   นางสาวจุฑาทิพย์   บุญยะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101319   นางสาวจุฑารัตน์   บุดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101320   นางสาวชณิดาภา   เกษา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101321   นางสาวชนม์นิภา   เปไสล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101322   นางสาวชนิตา   สิงห์คำปัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101323   นางสาวชลธิชา   การรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101324   นางสาวชลลดา   แสนเสมอ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101325   นายชัยวัฒน์   ข่วงทิพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101326   นายไชยฤทธิ์   คำอินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101327   นางสาวญานิกา   บุญทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101328   นางสาวญานี   อินทรพินิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101329   นางสาวณัฏฐกานต์   สุจารีย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101330   นางสาวณัฐชฎาภรณ์   จันทอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101331   นายณัฐพนธ์   นิยะรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101332   นายณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101333   นายณัฐพล   เสือนุ่ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101334   นางสาวดลยา   ศรีมานพ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101335   นายต้นตระการ   เต๋จ๊ะแยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101336   นางสาวทัศนีย์   เงินตาสุก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101337   นางสาวทิพย์เกสร   ฟูแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101338   นายธณรัตน์   ขันธปราบ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101339   นายธนกานต์   ชุมภูป่า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101340   นายธนพล   ราชาสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101341   นายธนวัฒน์   มีลักษณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101342   นางสาวธนัญญา   วงศ์ศาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101343   นางสาวธนานันท์   คำเกิด : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101344   นางสาวธัชมาศ   เกล็ดเปรื่อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101345   นางสาวธัญชนก   ขุนอาจวาส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101346   นางสาวธัญญาภรณ์   พิมเห็ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101347   นางสาวธัญลักษณ์   คำลือ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101348   นางสาวธัญลักษณ์   ทองดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101349   นางสาวนงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101350   นางสาวนธิตญา   ทับฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101351   นางสาวนภัสสร   มูลงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101352   นางสาวนฤมล   ไชยเวทย์วิทยา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101353   นางสาวธนภร   ดั่นเจริญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101354   นางสาวนันทวรรณ   ดิษสวน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101355   นางสาวนิธิพร   พึ่งสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101356   นายนิธิวัต   แก้วปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101357   นางสาวนิราพันธ์   กิตติวุฒิวงศ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101358   นางสาวบวรรัตน์   วงค์พระยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101359   นายบัญชร   จองแก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101360   นางสาวบุณยานุช   คุณารูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101361   นางสาวเบญจมาศ   ประพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101362   นางสาวเบญจรัตน์   ใชยมงคล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101363   นางสาวเบญญาพร   ยาไชยบุญเรือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101365   นางสาวปฏิมา   บุญโท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101366   นายปติพันธ์   วิเศษอุด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101367   นางสาวปนัดดา   ดีบาล : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101368   นางสาวปภาสิริ   ธนะอุตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101369   นางสาวประพิมชนก   ใจประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101370   นายปรัชญา   ครองทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101371   นายปริญญา   คำปวน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101372   นายปวเรศ   ยี่โสดสารี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101373   นางสาวปุญชรัสมิ์   ยศศรียา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101374   นางสาวผกาสินี   ขาวแดง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101375   นายพงศ์ปกรณ์   แสนภักดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101376   นายพนากรณ์   ใจมุข : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101377   นางสาวพรรณธิวา   วงษ์เสถียร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101378   นางสาวพลอยชนก   ผ่องเกษร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101379   นางสาวพันธมน   พยุหะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101380   นายพากูล   บุญเวิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101381   นางสาวพิชญสิรี   ตันตสถิตานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101382   นายพิทยา   ยังสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101383   นายพิพัฒน์   จันทร์ทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101384   นางสาวพิมพ์ชนก   มหาวัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101385   นายพิศลย์   เจือทอง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101386   นายพีรพัฒน์   ทองอ่อน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101387   นางสาวแพรวา   สุขเจริญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101388   นางสาวภัคจิรา   ชุ่มมงคล : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101389   นายภัทรพล   จันทร์ผ่อง : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101390   นางสาวภัสสร   แป้นไทย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101391   นางสาวภาวารินทร์   หมื่นจันทร์สม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101392   นางสาวภาวิณี   ก้างยาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101393   นางสาวมณียา   มหาคุณวงศ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101394   นายมนตรี   แซ่โซ้ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101395   นายมอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101396   นางสาวมัยรา   แก่นสันเทียะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101397   นางสาวมินตรา   ธาราสมบัติ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101398   นายเมทิน   คำนึงคง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101399   นางสาวเมธิตา   อ่วมจ้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101400   นางสาวรจนา   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101401   นางสาวระวีวรรณ   ศิริวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101402   นางสาวรัตติยากร   ยอเเสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101403   นางสาวรัศมี   ภักดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101404   นางสาวรุ่งรัศมี   วังบุญคง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101405   นางสาวลีลาวันต์   ใจกว้าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101406   นายวทัญญู   อุ่นใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101407   นางสาววรรณจิรา   เสือสิงห์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101408   นายวรานนท์   นนท์ศรี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101409   นางสาววราลักษณ์   พูลวิเชียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101410   นายวัชรกร   คำโส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101411   นายวัชระ   มีสานุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101412   นายวานุชา   ผดุงกิจ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101413   นางสาววารีรัตน์   สุตะวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101414   นางสาววิภาวดี   สุวรรณสังข์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101415   นางสาววิรัชฎา   ศาสตราชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101416   นางสาววิไลลักษณ์   ชนิดาพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101417   นางสาววิไลลักษณ์   ล่าร้อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101418   นายวิษณุ   วันสา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101419   นางสาวศรัญญา   สัพโส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101420   นายศราวุธ   ขาวนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101421   นายศรีทอง   ชื่นบาน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101422   นางสาวศิรินภา   นักพานบุญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101423   นางสาวศิริรัตน์   จุลนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101424   นางสาวศิริรัตน์   เผ่าเต็ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101425   นางสาวศิริวิมล   หนูวัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101426   นางสาวศุภาวรรณ   บัวจาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101427   นายสถาปนา   จันทรเคหะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101428   นายสรศักดิ์   ชูไว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101429   นางสาวสโรชา   ยะแสง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101430   นางสาวสัณห์สินี   ด้วงวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101431   นางสาวสิริกร   สุกสีใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101432   นายสิริพงษ์   เสาร์แดน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101433   นางสาวสุชานาถ   อินทุมาร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101434   นางสาวสุธาศินี   ประทุมโพธิ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101435   นางสาวสุธิดา   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101436   นายสุพศิน   ผิวเหมาะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101437   นางสาวสุพัตรา   สมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101438   นางสาวสุภาพร   แสงวิโรจน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101439   นางสาวสุภาภรณ์   เทือกจันทร์คำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101440   นางสาวสุรัชดา   ธรรมขัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101441   นายสุรินทร์   ปัญโญใหญ่ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101442   นางสาวสุรีพร   เสนาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101443   นางสาวสุลีวัลย์   สุริยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101444   นายเสฎฐวุฒิ   ดงกาฟู : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6022101445   นายหัสกร   เลี่ยนพานิช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101446   นายอนวัช   ใจดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101447   นางสาวอภิญญา   บุญบรรลุ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6022101448   นางสาวอภิรดา   เรืองรุ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022101449   นางสาวอรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101450   นางสาวอรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022102001   นายชโลธร   สวัสดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022102002   นางสาวณัฎฐ์กฤตา   กองภาค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022102003   นายณัฐพงศ์   ทองศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022102004   นายธเนศพล   สายคำดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022102005   นางสาวธัญวิวาห์   วงค์ษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022102006   นางสาวพรเทวี   เต็นเส้า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022102007   นางสาวพลอย   หิรัญสถิตย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022102008   นายวรกร   กันยวม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022102009   นายวันชนะ   สว่างแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022102010   นายวีรภัทร   เพ็ญศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6022103001   นายกวินภพ   ขยันยิ่ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103002   นายกิตติรัตน์   อินทนุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103003   นายกุลภัทร   วิบูลย์สิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103004   นายครรชิตพล   ใสหมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103005   นายจีระพันธ์   ถาบู้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103006   นายณัฐพงษ์   มณีไชย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103007   นายธนกฤต   ทวีวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103008   นายธนากร   ทองสละ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103009   นายนันทพล   วุฒิ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103010   นายบัณฑิต   เทพวงศ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103011   นายปฐมพงศ์   แสงโสดา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103012   นายผดุงเกียรติ   บุญบุตตะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103013   นางสาวพิชญาฎา   พรมเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103014   ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์   ประทุมเทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103015   นายพิพัฒน์   ไชยเยศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103016   นายวศิน   โพธิ์สาวัง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103017   นางสาววสุนันท์   มีฟัก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103018   นายวัชรพล   ทิหวาย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103019   นายวิสิทธิ์   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103020   นายวุฒิศักดิ์   สกุลประภากุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103021   นายศิวกานต์   ปัญญาแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103022   นายศุภกรานต์   แสงทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103023   นางสาวศุภนิดา   โพธิ์แก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103024   นายศุภฤกษ์   เพ็ชรนิล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103025   นายสกนธ์   วงศ์ศิริกุลชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103026   นายสพล   แซ่ย่าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103027   นายสหราช   นันตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103028   นายสุนทรไชย   เทียนไทยสงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103029   นายอดิศักดิ์   วินทะไชย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103030   นายอภิวัฒน์   นาทันคิด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103031   นางสาวอาหมี่   มาแลกู่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022103032   นางสาวศิริพร   แดงเถิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง