โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 27/05/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 27/05/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยการปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี ซึ่งในทุกปี คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มาอย่างต่อเนื่อง


คณะศิลปศาสตร์ มีนโยบายที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการดำเนินโครงการและกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อสร้างสุขและให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตของหลักสูตรและคณะฯ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร แนะนำช่องทางการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ รวมถึงช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นแนวทางหนึ่ง เพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ได้เข้าใจและพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   211 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาใหม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนาพร ขันธบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร การบรรยายเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทยา อนันต์สุชาติกุล การบรรยายเรื่อง โครงสร้างหลักสูตร โดยประธานแต่ละหลักสูตร และการบรรยายเรื่องระบบการลงทะเบียนเรียน โดยคุณพนิดา พละปัญญา นักวิชาการศึกษา การแนะนำช่องทางการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ รวมถึงช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรีภัสกร ปัญญารักษา นักวิชาการศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน ตลอดจนระบบการให้คำปรึกษาและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำคู่มือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและข้อมูลที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องรับทราบใส่ลงไปในคู่มือฯ เช่น โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตร/แนะนำอาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตร/บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์/ช่องทางการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการทั้งในและนอกหลักสูตร/ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ/ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน รวมถึงยังได้มีการแจกคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่
ทั้งนี้ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ยังเป็นการสอดแทรกให้ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่รู้จักมีวินัยต่อตนเอง การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบต่อตนเอง โดยการให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม/โครงการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ในขณะที่มีการบรรยาย นักศึกษาทุกคนต้องอยู่ในความสงบ เรียบร้อย ไม่คุยกัน ให้เกียรติผู้พูด การแต่งกายของนักศึกษาต้องแต่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษารุ่นพี่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ทั้งในเรื่องของการแต่งกายการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย คณะ และชมรม เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติร่วมกัน เป็นต้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล