ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6014101301   นายกมลภพ   ยาวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101302   นายกร   อิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101303   นางสาวกรกช   มณีผ่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101304   นางสาวกฤตมุข   แก้วทันใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101305   นายกฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101306   นางสาวกัญชพร   กาวีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101307   นางสาวกัญญาวีร์   เหล่าศรีชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101308   นางสาวกานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101309   นายคมกริช   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101310   นางสาวคุกกี้   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101311   นางสาวจิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101312   นางสาวจิตรานุช   เชื้อทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101313   นายจิรฐิติกาล   นาคหมู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101314   นางสาวจิรานุช   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101315   นางสาวจิราพัชร   สุริยวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101316   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101317   นางสาวชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101318   นางสาวชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101319   นายฐิรดล   สีออน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101320   นายชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101321   นายชินภัทร์   คำฝั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101324   นางสาวณัฐมาศ   คงประพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101326   นายศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101327   นางสาวณิชากร   บุญธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101328   นางสาวณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101329   นางสาวดารารัตน์   พาณิชเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101330   นายตะวัน   นิพิฐธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101331   นางสาวธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101332   นายธนภพ   แหย่พะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101333   นายธัญญากร   บุระผากา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101334   นายนนท์พิพัฒน์   ใจสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101335   นายนพณัฐ   ชัยเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101336   นางสาวนภัสวรรณ   วงศ์แคะหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101337   นางสาวนฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101338   นางสาวบงกชกร   ไทยใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101339   นางสาวเบญจมาศ   บัวนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101340   นางสาวเบญจมาศ   เล็กโมกข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101341   นางสาวพิมพ์ประภัทร   เยาว์ลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101343   นายพิสิษฐ์   ล้ำเลิศกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101344   นายภัทพงศ์   เพ็ชรชำลิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101345   นายภัทรวิทย์   สุทธิพงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101346   นางสาวภัทรศิราภรณ์   เกียรติวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101347   นายภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101348   นายภาสกร   วงษายะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101349   นางสาวภาสิณี   รัชชุศานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101350   นายภูมิรพี   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101351   นายเมธาวุธ   ทะวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101352   นางสาวรัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101353   นางสาวจิราพรรณ   มหัทธนวาณิชย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101354   นางสาวรัตติยากรณ์   วงษ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101355   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101356   นางสาววชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101357   นายวณัฐพงศ์   พิทักษ์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101358   นางสาววนิดา   สุขนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101359   นางสาววรัชยา   จอมขันเงิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101360   นางสาววราพิณ   ยาบูฮา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101361   นายวาษิญ   สุดใจหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101362   นางสาววาสนา   นันต๊ะเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101363   นายวีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101364   นายวีระชัย   ใจแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101365   นางสาวเวธกา   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101366   นายศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101367   นางสาวศิวัชญา   ทิมกลับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101368   นายสมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101369   นางสาวสรัลชนา   แสงทับทิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101370   นางสาวสาวิตรี   จิตอารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101371   นางสาวสิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101372   นางสาวสิริลักษณ์   เฟื่องเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101373   นางสาวสุธีรา   เรืองไทย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101374   นางสาวสุวีรยา   แพรดำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101375   นายเสริมสิทธิ์   คนไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101376   นายอดิลักษณ์   ขัดมะโน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101377   นายอภิสิทธิ์   หล้าเป็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101379   นายอุดมทรัพย์   โพธิ์สุวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101380   นางสาวอุดมพร   อุสาหะพงษ์สิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101381   นางสาวอุมาพร   ธัญญพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101382   นางสาวอุมารินทร์   โสดาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014102301   นางสาวกชพร   เชื้อศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102302   นางสาวกชวรรณ   เลิศทวิวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102303   นางสาวกรผกา   จินดาวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102304   นายกฤษฎา   คงเมือง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102305   นางสาวกวิญญาวีร์   พึ่งเจียม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102306   นางสาวเกศกนก   ทิพย์นุ้ย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102307   นางสาวจิดาภา   รอดภัย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102308   นางสาวจิตตวรรณ   คงทอง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102309   นางสาวจินดา   ลุงตี้ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102310   นางสาวจินตนา   งามจิตเจริญ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102311   นางสาวจีรภรณ์   แซ่ศิล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102312   นางสาวชรินดา   เพชรด้วง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102313   นางสาวชลหทัย   กีดคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102314   นางสาวฐิติพร   เสือเล็ก : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102315   นางสาวณัฐชญา   จำปี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102316   นางสาวณัฐวรา   อินทิยศ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102317   นายทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102318   นางสาวธนะนัฐ   ปิงเมือง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102321   นางสาวธิณัฐดา   ปัญญาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102322   นายธีรวีร์   แสงเงิน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102323   นางสาวนันท์นภัส   ราชเมืองมูล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102324   นางสาวณัฐนิชา   เลี้ยงสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102325   นางสาวบัณฑิตา   ชำนิจ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102326   นางสาวบุณฑริกา   บุญอาจ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102327   นางสาวปริมประภา   นามวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102328   นางสาวปิ่นฑิรา   ห้วยปัญญา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102329   นางสาวปิยะมน   ปิยทวีสุข : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102330   นายพัชรนันท์   สถาอุ่น : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102331   นางสาวพัชริดา   สาวดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102332   นางสาวพุทธชาติ   ชื่นชม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102333   นางสาวภัคจิรา   ชาญเดช : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102334   นายภาพตะวัน   ทองคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102335   นางสาวมนธิชา   กันแก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102336   นางสาวมนสิการ   คงนวน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102337   นางสาวมัลลิกา   สุธาธรรม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102338   นางสาวโยทกา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102339   นางสาวรภาภรณ์   เตชะเลิศพนา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102340   นางสาววริศรา   วนนุรักษ์สกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102341   นางสาวศศิวิมล   แสนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102342   นางสาวศุภลาพร   จองบุญ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102343   นางสาวสิริเนตร   วรรณกอง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102344   นางสาวสุนิตา   ทิพย์บรรจงสุข : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102345   นางสาวอรจิรา   เทพแปง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102346   นางสาวอรญา   สันเต็น : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102348   นางสาวกัญญ์ปริญญา   ณ ถลาง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6019102531   นางสาวฐิติภา   โกสลากร : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง