โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 : สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

วันที่เริ่มต้น 04/02/2560 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 04/02/2560 เวลา 22:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักการและเหตุผล
โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ “แม่โจ้เกมส์ ครั้งที่ 43”

เนื่องจากในปัจจุบันการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น อย่างยิ่งในการกำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่จะทำให้เราทราบ ถึงการทำงานที่สามารถตรวจสอบและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการที่จะได้มาซึ่งผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นคือ นักศึกษา

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง และตัวนักศึกษาควรจะรับทราบบทบาทของตนเองในการมีส่วนช่วยผลักดันการประกัน คุณภาพการศึกษา สโมสรนักศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรส่วนหนึ่งของคณะฯ และเป็นตัวแทนของนักศึกษาจึงได้จัดโครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา โดยนำกระบวนการทำงาน PDCA มาใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนงานโครงการประจำปีของสโมสรนักศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ อีกทั้งยังเป็นการสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการขับเคลื่อน Organic/Green/Eco โดยการนำวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่หรือที่เหลือใช้นำมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันกองเชียร์ การเดินขบวนพาเหรด ซึ่งการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและคุณภาพนั้น จำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาให้รอบด้าน ดังนั้น การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง และที่สำคัญคือ ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกัน ทั้งภายในคณะและภายในมหาวิทยาลัย โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการในระดับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขไม่ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

โดยในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ “แม่โจ้เกมส์ ครั้งที่ 43” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคณะ ซึ่งจะมีพิธีเปิดและปิดในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ “แม่โจ้เกมส์ ครั้งที่ 43” ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนอกเหนือจะเป็นการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   261 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านการนำระบบ PDCA มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ คือ มีการประชุมระหว่างนักศึกษาเพื่อวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งก่อนและหลังซ้อมเชียร์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเช่น ฝ่ายจัดทำอุปกรณ์เชียร์ ฝ่ายกีฬา ฝ่ายจัดทำฉาก ฝ่ายเชียร์หลีดเดอร์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายสวัสดิการ เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง และมีการประชุมสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล