ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5814101301   นางสาวกนกพร   บำรุงนอก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101302   นางสาวกรรณิการ์   เชียงมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101303   นางสาวกาญจนาพร   ใจกว้าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101304   นางสาวขวัญจิรา   ทองวาฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101305   นางสาวขวัญพร   ไวว่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101306   นายคณาวุฒิ   ปะละชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101308   นายจรณินท์   เชาวน์ฐายี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101309   นายจิณวัฒน์   คำนุช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101310   นางสาวจิณห์นิภา   มณีกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101311   นางสาวจิตราพร   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101312   นางสาวจิรัฐติการณ์   พุทธามาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101313   นางสาวจุฑารัตน์   ภู่โต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101315   นางสาวชารีรัตน์   เทพสาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101316   นางสาวชิดชนก   ประดิษฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101318   นางสาวชุติมา   เริ่มกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101319   นางสาวฐานิต   แก้วไชษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101320   นางสาวฐิติมา   สถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101321   นายณภัทร   อนันตวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101322   นางสาวณัฐนิชา   ยศโชคธนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101323   นางสาวณัฐพรรณ   มีอยู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101325   นางสาวณัฐสินี   คะชะสะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101326   นางสาวณิชกานต์   ฝายศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101327   นายทศพล   เต็มดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101328   นางสาวทิพมน   สุขเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101329   นางสาวธนพร   แก่นจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101330   นายธนวัฒน์   วงศ์ใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101331   นายธนาคาร   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101332   นางสาวธัญลักษณ์   ประจักษ์สูตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101333   นางสาวธัญลักษณ์   ปันวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101334   นางสาวนภัสวรรณ   มรรคกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101335   นายนันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101338   นางสาวนุชรี   วรรณฉวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101341   นางสาวปลายฟ้า   แย้มทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101343   นางสาวปาริชาติ   สิทธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101345   นางสาวพัชริน   มะโนวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101346   นายพัฒชาคริต   เตชะติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101348   นายพิชชานนท์   เจริญวัฒนวิญญู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101349   นางสาวพิมพ์พลอย   ฤกษ์นิรันฏร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101350   นางสาวพิมพ์เพชร   ศรีอิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101351   นายภัทรพล   ขำโต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101352   นางสาวภัทรภร   แย้มเกตุหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101354   นางสาวภัทราภรณ์   ขันดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101355   นางสาวภัสสรา   สุขกาญจนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101356   นางสาวลลิดา   ศิลปนาฬิก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101357   นางสาววรกมล   ตรีทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101358   นางสาววรรณวลี   วนไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101359   นายวราวุธ   กองยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101361   นางสาววฤณดา   ธราธารกุลวัฒนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101362   นายวัชรพันธ์   ญานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101363   นายรติชา   ฉายพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101364   นางสาววิกานดา   ป้อเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101366   นายศราวุธ   เจิมจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101367   นายศัทธาธิต   ลายมังกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101368   นางสาวศิริลักษณ์   เมฆิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101371   นายศุภกฤต   ไต้ลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101374   นางสาวสรญา   เส้งเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101375   นางสาวสุชัญญา   บุษดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101377   นางสาวสุภัทิรา   อุปถัมภ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101379   นางสาวหทัยชนก   กัญญาธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101380   นายอดิศักดิ์   จันทะวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101382   นายอนุวัฒน์   พุฒเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101384   นายอรัญ   ชาเหลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101385   นางสาวอรัญญา   เมฆลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101386   นางสาวอรุณรัตน์   คำเหล็ก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101387   นางสาวอาริศรา   แก้วปิงเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101388   นายอิทธิพัฒน์   ทองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101389   นายกิตติพงษ์   พันหล้อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814102310   นางสาวกาญจนาภรณ์   ใจอ่อน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102312   นางสาวกิตติยา   ทาเรือน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102335   นายธนพล   ชำนาญนา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102356   นางสาวเมธาวี   ตั้งคำ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102359   นางสาวรดา   โสภาพ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102378   นายสุธิวัฒน์   สินสวาท : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914101302   นางสาวกมลวัลณ์   จันทร์ตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101305   นายจักรภัทร   สมใจเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101306   นางสาวจารุภรณ์   ภูผาลินิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101308   นายฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101309   นายเฉลียว   คำแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101310   นางสาวณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101311   นางสาวณัชชา   จันทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101312   นายณัฐพล   ก้อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101313   นางสาวณัฐสุดา   โพธิ์ขาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101315   นายธนภูมิ   ริณพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101316   นางสาวธนารัตน์   ม้วนอ่ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101318   นางสาวธัญญลักษณ์   แสงเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101321   นางสาวนภัสสร   พรหมขัติแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101322   นางสาวนัฐฏ์พิชาญา   โควาวิสารัช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101323   นางสาวนาฏนภา   ภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101324   นางสาวนาวิกา   ปานรงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101325   นางสาวนิธิวดี   มังกิตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101326   นางสาวนิรลดา   สมมุติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101327   นางสาวเบญจวรรณ   พันธไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101328   นายปณิธาน   ไชยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101329   นางสาวปณิธาน   พลดร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101330   นายปรมัตถ์   เริงศาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101331   นางสาวปริษฐา   อารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101332   นางสาวปัญญพัฒน์   กิติปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101333   นางสาวพรทิพย์   พึ่งจาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101334   นายพรเทพ   ฟองจันทร์งาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101335   นางสาวพรนภา   มงคลเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101337   นายพสุ   วงค์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101338   นายพัชรพล   มงคลพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101340   นายพันธุ์ฤทธิ์   เลขยัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101343   นายพิทวัส   สำราญสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101344   นางสาวพิมพ์ชนก   ปุญญฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101346   นางสาวพิศุทธิ์   ลมูลภักตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101349   นายภัทรพล   แต่งงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101351   นางสาวภาคินี   วงค์ชัยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101352   นายภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101356   นายมาศวัฒน์   แป้งหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101357   นางสาวเมธาวี   ปันติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101358   นางสาวรวิสรา   แสงอุทัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101360   นายรัฐเกียรติ   สุวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101362   นางสาวลดาวัลย์   ตาไชยยศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101366   นางสาววรารัตน์   ลาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101370   นางสาวเวลา   จิตละมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101372   นางสาวศศิปรียา   เจริญชันษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101373   นายศักราช   ณ เชียงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101375   นายศุภชัย   สีม่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101376   นายศุภณัฐ   อมาตยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101377   นางสาวสุพิชชา   ถานี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101378   นายสุภวัฒณ์   ปันสาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101380   นางสาวมนฑ์สิชา   แซ่เต็น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101381   นายเหมันต์   สุภาชัยกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101382   นางสาวอนุธิดา   บุญเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101386   นางสาวอัญธิกา   ทับศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101387   นางสาวอารีวรรณ   คารมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101388   นางสาวอุมาพร   วงค์สถาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914102301   นางสาวกนกพร   ตาสีมูล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102302   นายกุศล   รักแสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102303   นายไกรวิชญ์   ศรีอ้วน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102305   นางสาวจันทกานติ์   เสกสรรวรกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102306   นางสาวจิราพร   ศรีวิชัย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102307   นางสาวจิราภรณ์   นิลน้ำเพชร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102308   นางสาวจีรนุช   ชัยชนะ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102310   นางสาวจุฑาภรณ์   ยอดปัญญา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102311   นายเจษฎา   ไชยลังกา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102312   นางสาวชลดา   ติบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102313   นางสาวชัชวีวรรณ   ทรงกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102314   นางสาวชุติกาญจน์   วงศ์วิเศษ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102315   นางสาวโชติกา   ประทุม : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102316   นางสาวณัฐธิดา   ทรวงแสวง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102317   นางสาวณัฐวดี   วนเครือ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102318   นายณัฐวุฒิ   ทะโนลับ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102319   นางสาวดลยา   สิทธิพาณิชยกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102320   นางสาวทิวาพร   อินทจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102321   นายธนกฤต   ทุมมาโต : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102322   นางสาวธัญญธร   กรีมิน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102323   นายธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102325   นางสาวนทีกานต์   เมืองเอก : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102326   นางสาวนนทกร   กาวิชัย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102327   นางสาวนภสร   ปัญญะการ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102328   นางสาวนภสร   พิวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102330   นางสาวนัดชา   แก้วสุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102331   นางสาวนิรัตน์ชดา   วงค์ทรายคำ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102332   นางสาวนุชจิรา   อิวสกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102333   นางสาวเนตรนภา   สุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102334   นางสาวบุษกร   นันติ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102335   นางสาวปณิดา   ศิริโสดา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102337   นางสาวปภาวรินท์   ผิวพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102338   นางสาวปรียานุช   น้อยคง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102339   นางสาวปาลิตา   จันทร์สุข : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102341   นางสาวพณัฐพร   อภิไชย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102342   นางสาวพรไพลิน   กันเขี่ย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102343   นางสาวพัชรินทร์   วงค์คำปวน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102344   นายพีรพงศ์   เข็มขาว : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102345   นางสาวภริตา   ไกรทิพยสุนทร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102346   นางสาวภูริชญา   โขมพัตร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102347   นางสาวมณีนุช   ศรีแบน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102348   นางสาวพรสิรินทร์   ซอหมี่ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102349   นางสาวโยษิตา   หน้อยดี : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102350   นางสาวรมณีย์พัชร์   มูลเมือง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102351   นางสาวรสิกานต์   วงค์จักร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102352   นางสาวรัญชิดา   แสงแก้ว : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102353   นางสาวรัตนาภรณ์   ขัติศรี : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102355   นางสาววราวดี   ช้างวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102357   นายศตพล   อยู่สบาย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102358   นางสาวศศิพิมพ์   คีลาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102359   นางสาวศิริลักษณ์   โพธิ์เงิน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102360   นายศุภกิตติ์   ชาญประไพร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102361   นางสาวสิรมล   เชิดตระกูลชัย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102365   นางสาวสุชาดา   ศรีโสภาวิมาน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102366   นางสาวสุธามาศ   สาดทอง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102368   นายสุภกิจ   ศรีคำพล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102369   นางสาวโสรยา   คุณา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102370   นางสาวอมรรัตน์   วะตินา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102372   นางสาวอัญชนา   สุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102374   นางสาวอารยา   คำศรีใจ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102376   นางสาวธัญญาลักษณ์   อุ่นเรือน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5919102536   นายธนสิษฐ์   คมขำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 10ชั่วโมง