โครงการ Liberal Arts Camp ครั้งที่ 7

วันที่เริ่มต้น 02/11/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/11/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ห้องคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่โดยรอบอาคารประเสริฐ ณ นครและอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากในปัจจุบันการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่จะทำให้เราทราบถึงการทำงานที่สามารถตรวจสอบและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการที่จะได้มาซึ่งผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นคือ นักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการที่ประกอบด้วย (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ โดยนักศึกษาจะได้นำหลักกระบวนการทำงาน PDCA มาใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในมหาวิทยาลัยและการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการขับเคลื่อน Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco)


ดังนั้น สโมสรนักศึกษาจึงได้จัดโครงการ Liberal Arts Camp ครั้งที่ 7 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พบปะนักศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสาขาและชั้นปี สร้างเสริมภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การปรับตัวการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ผ่านการทำกิจกรรม Walk Rally (เกมส์และนันทนาการต่างๆ) และในการดำเนินโครงการได้มีการรณรงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำไปสู่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Organic/Green/Eco ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการร่วมกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา (เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้บริหารนักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข)
โดย ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
2. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง (ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์)
3. กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา
4. การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราภรณ์ ขันธบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร
5. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา ผ่านการทำกิจกรรม Walk Rally (เกมส์และนันทนาการต่างๆ)
โดย สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 360 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   414 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินโครงการ Liberal Camp ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ ห้องคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้พบว่า นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านการนำระบบ PDCA มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยผ่านกิจกรรม ( walk rally) เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง และมีการประชุมสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป อีกทั้ง นักศึกษายังได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง (ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์) นักศึกษายังได้มีโอกาสพบปะผู้บริหารในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้บริหารนักศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) โดยการนำกระดาษมารียูสใหม่ โดยจัดทำเป็นแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำกระดาษที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรณงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก โดยการรับประทานอาหารเย็นไม่มีการใช้โฟม แต่เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์แทนการสั่งข้าวกล่อง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล