ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5614101302   นางสาวกรรวี   แจ่มจำรัส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101303   นายกฤตธกร   ปันทะกา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101304   นางสาวกฤษฎิ์ณิชา   แสงดวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101305   นางสาวกวินนา   แช่มช้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101307   นางสาวกัญจณ์ชญา   สมหวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101308   นางสาวกัญญาวีร์   ขุ่ยอาภัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101310   นางสาวกิ่งกาญจน์   พุทชัยสงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101311   นางสาวเกสรา   ทนทาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101312   นายคุณาพงศ์   สูงภิไลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101313   นางสาวจันทร์จิรา   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101314   นางสาวจารุวรรณ   เอื้อสลุง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101315   นางสาวจุฬารัตน์   บัวใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101316   นายเจษฎากร   ยิ้มประยูร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101317   นางสาวฉัตรฑริกา   บุญเฟื่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101319   นายชนาธิป   เกษมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101320   นางสาวชลธิชา   แฮคำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101322   นางสาวช่ออัจฉรา   อินทร์กอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101323   นายชัยพฤกษ์   อิมิวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101324   นายชัยภัทร   โอสถากุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101325   นายชุมพล   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101326   นายฌาญวิทย์   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101327   นายฐาปกรณ์   คำวงษ์ษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101328   นางสาวตรีชฎา   ชูรส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101329   นางสาวไทหย่ง   แซ่เจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101330   นายธนบดี   กาญจนโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101333   นายธีรภัทร   กัณฑะสิทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101335   นายนัทธพงศ์   จันทร์เรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101336   นางสาวนิตยา   มาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101337   นางสาวนิศามณี   สาคร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101338   นางสาวเบญจรงค์   แสงเพ็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101339   นางสาวเบญจวรรณ   กันทมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101340   นายปณชัย   ประเสริฐผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101341   นายปภัทร์พนธ์   เปรมศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101342   นางสาวปภาดา   เชาวพ้อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101344   นางสาวประภาศิริ   สุคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101345   นางสาวพรพิมล   กบิลสิงห์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101346   นางสาวพฤกษาชล   เที่ยงธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101347   นายพลากร   พวงกุหลาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101348   นางสาวพินทิพา   มาคูณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101349   นายพิษณุพงษ์   อะกะเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101350   นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง   กระโห้ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101351   นางสาวภัทรวรรณ   สัมมาวรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101353   นายภาณุพงศ์   เมืองจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101354   นายภาณุพงษ์   ศรีมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101355   นายภานุพงศ์   หมอเก่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101357   นายภูผา   ศรีสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101358   นายภูวนาถ   กุลณา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101359   นายมนัญชัย   จิตรชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101360   นางสาวระวิวรรณ   บุญมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101361   นางสาวรัชนก   นวลยานัส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101362   นายรัชนนท์   พานิช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101363   นายรัชพล   ฤทธิศร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101364   นายโรจน์สุวรรณ   เรือนรักเรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101365   นางสาววชิรญาณ์   ขวัญดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101366   นางสาววนิษฐา   สุภาแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101367   นายวรภพ   แว่นฟ้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101368   นางสาววรรณภา   ฤทธิไกรเดชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101370   นางสาววริศรา   รัตนภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101372   นายศรัณย์   พลชมชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101373   นางสาวศศินันท์   สุขอัตตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101374   นายศักดิ์นรินทร์   จันทรทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101375   นางสาวศิรดา   ศุภนาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101376   นางสาวศิราวดี   อินหาดกรวด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101377   นางสาวษิญาภา   จิรวสุกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101378   นางสาวสิริวรรณ   ชูโคกกรวด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101380   นางสาวสุธาสินี   ใจพรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101381   นางสาวสุพรรษา   ศรีอ่ำดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101382   นางสาวสุภัคจันทร์   ปันทะนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101383   นางสาวสุรางคณา   ฟักถนอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101384   นางสาวอพิชญา   นิ้มประยูร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101385   นางสาวอรนุช   เผือกจาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101386   นายอานันทเชษฐ์   ดวงแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101387   นางสาวอารียา   กะสิวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101388   นางสาวอารียา   พีชยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101304   นางสาวกัญญารัตน์   เรือนใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101307   นางสาวกานติ์ชนิต   ตวงสิทธิตานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ช่างนำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101318   นางสาวจุฬามณี   ศรีคำมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101324   นายชัยธวัช   ปั้นศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101327   นายณรงค์เดช   สิงห์กัณฑ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101331   นางสาวณัฐวิภา   กิตติเมธีกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101333   นายดลกวิน   วรรณภิระ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101341   นายธีรนัย   ยุวศิริกุลชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101342   นายนทวิทย์   สีธิวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101343   นายนพเดช   สิงห์จู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101351   นายปฏิภาณ   แซ่เตีย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101355   นายพชร   ไชยบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101366   นายอติเทพ   แก้วสุริยะศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101370   นางสาวเมธีณี   กวงแหวน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101375   นางสาวรุ่งอรุณ   กุยวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101376   นายรุจิโรจน์   ทรายมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101377   นางสาวลัลน์ลลิต   อินทร์ต๊ะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101378   นายวชิรานุสรณ์   ธรรมไชยกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101379   นางสาววทันยา   ศิริประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101380   นางสาววนิดา   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101381   นายวรพล   ยานวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101385   นางสาวศรุตยา   ปะทะมะเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101387   นางสาวศศิภา   จีระวัฒนาวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101388   นายศักย์ศรณ์   ทัศนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101389   นางสาวศิรินทร   บุญทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101391   นายศุภวัฒน์   ยศชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101394   นางสาวสุกฤตา   วชิรธนากร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101395   นางสาวสุดารัตน์   โชติกิตติศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101396   นางสาวสุทธิญา   เตือนราษฎร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101397   นายสุทัศน์   ยกบัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101398   นางสาวสุพิชชา   สุธาพจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101399   นางสาวสุภาภรณ์   พวงพิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101400   นางสาวสุมิตรา   ตุ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101401   นางสาวสุรีย์พร   บุญมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101402   นางสาวหนึ่งฤทัย   จันทร์ทับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101403   นางสาวหฤทชญา   ลอยพรหม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101404   นางสาวอธิชา   แซ่มั่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101405   นายอธิเบศร์   การไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101406   นางสาวอนงค์นาฎ   สิญจวัตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101407   นางสาวอภิรดี   จุ้มฝน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101408   นางสาวอรญา   ลักษณะลม้าย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101410   นางสาวอักษราภัค   แพทย์เมืองจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101411   นายอัครวัฒน์   ราตรีสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101412   นางสาวอัจฉราพรรณ   อุทรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101413   นายอำพน   แก้วมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101414   นางสาวอินทิรา   หินกำปัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101415   นายเอกชัย   สิงหศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5714101416   นายเอทัศน์   ทองจันทร์แก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101301   นางสาวกนกพร   บำรุงนอก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101302   นางสาวกรรณิการ์   เชียงมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101303   นางสาวกาญจนาพร   ใจกว้าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101304   นางสาวขวัญจิรา   ทองวาฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101305   นางสาวขวัญพร   ไวว่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101306   นายคณาวุฒิ   ปะละชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101308   นายจรณินท์   เชาวน์ฐายี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101309   นายจิณวัฒน์   คำนุช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101310   นางสาวจิณห์นิภา   มณีกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101311   นางสาวจิตราพร   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101312   นางสาวจิรัฐติการณ์   พุทธามาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101313   นางสาวจุฑารัตน์   ภู่โต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101314   นางสาวเจนจิรา   กันทะถ้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101315   นางสาวชารีรัตน์   เทพสาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101316   นางสาวชิดชนก   ประดิษฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101318   นางสาวชุติมา   เริ่มกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101319   นางสาวฐานิต   แก้วไชษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101320   นางสาวฐิติมา   สถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101321   นายณภัทร   อนันตวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101322   นางสาวณัฐนิชา   ยศโชคธนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101323   นางสาวณัฐพรรณ   มีอยู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101325   นางสาวณัฐสินี   คะชะสะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101326   นางสาวณิชกานต์   ฝายศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101327   นายทศพล   เต็มดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101328   นางสาวทิพมน   สุขเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101329   นางสาวธนพร   แก่นจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101330   นายธนวัฒน์   วงศ์ใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101331   นายธนาคาร   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101332   นางสาวธัญลักษณ์   ประจักษ์สูตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101333   นางสาวธัญลักษณ์   ปันวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101334   นางสาวนภัสวรรณ   มรรคกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101335   นายนันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101336   นางสาวนันทนัช   สุทธกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101337   นางสาวนันทวรรณ   สี่พร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101338   นางสาวนุชรี   วรรณฉวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101339   นางสาวบุษยา   ไชยเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101340   นางสาวปทุมพร   ตาเจริญเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101341   นางสาวปลายฟ้า   แย้มทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101342   นางสาวปัณฑารีย์   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101343   นางสาวปาริชาติ   สิทธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101344   นางสาวพลอย   วิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101345   นางสาวพัชริน   มะโนวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101346   นายพัฒชาคริต   เตชะติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101347   นายพิจัย   บุญเสถียรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101348   นายพิชชานนท์   เจริญวัฒนวิญญู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101349   นางสาวพิมพ์พลอย   ฤกษ์นิรันฏร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101350   นางสาวพิมพ์เพชร   ศรีอิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101351   นายภัทรพล   ขำโต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101352   นางสาวภัทรภร   แย้มเกตุหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101353   นางสาวภัทรสุดา   ติ๊บไหว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101354   นางสาวภัทราภรณ์   ขันดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101355   นางสาวภัสสรา   สุขกาญจนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101357   นางสาววรกมล   ตรีทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101358   นางสาววรรณวลี   วนไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101359   นายวราวุธ   กองยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101360   นางสาววริยาภรณ์   จุลธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101361   นางสาววฤณดา   ธราธารกุลวัฒนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101362   นายวัชรพันธ์   ญานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101363   นายรติชา   ฉายพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101364   นางสาววิกานดา   ป้อเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101365   นายวีรพงศ์   พะแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101366   นายศราวุธ   เจิมจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101367   นายศัทธาธิต   ลายมังกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101369   นางสาวศิริลักษณ์   วงศ์ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101371   นายศุภกฤต   ไต้ลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101373   นางสาวสมิตา   กิจนิมิตผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101374   นางสาวสรญา   เส้งเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101375   นางสาวสุชัญญา   บุษดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101377   นางสาวสุภัทิรา   อุปถัมภ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101379   นางสาวหทัยชนก   กัญญาธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101380   นายอดิศักดิ์   จันทะวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101382   นายอนุวัฒน์   พุฒเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101383   นางสาวอรดา   ใจดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101384   นายอรัญ   ชาเหลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101385   นางสาวอรัญญา   เมฆลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101386   นางสาวอรุณรัตน์   คำเหล็ก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101387   นางสาวอาริศรา   แก้วปิงเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101388   นายอิทธิพัฒน์   ทองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814101389   นายกิตติพงษ์   พันหล้อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5814102301   นางสาวกนกพร   กันทะละ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102302   นางสาวกนกวรรณ   สุริยา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102303   นางสาวกริตรา   จันทร์อ้าย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102305   นางสาวกัญจนาลักษณ์   เหล็กกล้า : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102306   นางสาวกัญญาวีร์   ภักดี : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102307   นางสาวกัลย์สุดา   แสวงรุจิธรรม : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102309   นางสาวกาญจนา   อรุณวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102310   นางสาวกาญจนาภรณ์   ใจอ่อน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102313   นางสาวกุลสตรี   แสงจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102314   นางสาวจรรยา   มากดี : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102315   นางสาวจรินนาชญ์   พิมานเชวง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102316   นางสาวจริยา   พิมพ์ตรา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102317   นางสาวจารุกัญญ์   มหายศ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102323   นายฉัตรชัย   เจริญผล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102324   นางสาวชญานิศ   เนียมสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102325   นางสาวชนาพร   คำสุข : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102326   นางสาวชลินภากรณ์   อัศวโชค : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102327   นางสาวชวัลพัชร   ศิริอังกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102329   นายณฐนน   ทิพยดากุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102330   นายณัฐกฤษ   กาใจ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102331   นางสาวณัฐชยา   ไชยชาญยุทธ์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102332   นางสาวณิชารีย์   แสงสนิทโชค : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102333   นางสาวทัศนันทน์   ขำบ้านหลวง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102334   นายทินภัทร   บุญจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102335   นายธนพล   ชำนาญนา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102336   นางสาวธัญจิรา   แสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102337   นางสาวธัญลักษณ์   แซ่โล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102338   นายนนทนันท์   นันทะชัย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102339   นางสาวนภาพร   ใฝ่มิตรอารี : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102340   นายนอร์ริน พีร์   ไชยวุฒิมงคล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102341   นายนัฐติพงค์   ตาบุญ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102343   นางสาวนิภาธร   แก้วนุ้ย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102344   นางสาวประการัง   อรัญญานันท์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102346   นายพัชร์สิตา   ศุภอรรถกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102348   นางสาวพรธีรา   จันทาโลก : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102349   นางสาวพิมพ์ตะวัน   บำรุงรส : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102350   นางสาวภัทรานิษฐ์   มณีจอม : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102352   นางสาวมธุรดา   แสงบุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102354   นางสาวมัลลิกา   จอกแก้ว : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102355   นางสาวเมธาพร   โตตั้ง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102356   นางสาวเมธาวี   ตั้งคำ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102357   นางสาวเมริษา   ลือชาติเมธิกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102358   นางสาวยลธิดา   มณีวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102359   นางสาวรดา   โสภาพ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102361   นางสาวราชาวลี   สกุลประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102362   นางสาวรุ่งทิวา   กันทะวงค์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102363   นางสาววราภรณ์   ปุกคำ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102364   นางสาววรินทร   ขันคำ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102365   นางสาววริษา   พุฒิไชยจรรยา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102366   นางสาววาสนา   เชื้อจีน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102367   นายวิทวัส   วรรณคนาพล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102369   นายศตพร   ติยะวรบุญ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102370   นายศราวุฒิ   อินทร์จันทร์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102371   นางสาวศลิษา   อัษฏเมธี : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102372   นางสาวศิรประภา   กุนเกียว : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102373   นายศิริชัย   อยู่สมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102374   นายสมหวัง   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102375   นางสาวสิริการ   ขัมภรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102376   นางสาวสิรินทรา   แสงสกาวรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102378   นายสุธิวัฒน์   สินสวาท : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102379   นางสาวสุพวัฒณีย์   วงค์ตัน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102381   นายสุริยันต์   ธรรมสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102382   นางสาวแสงเงิน   ลูงใจ๋ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102384   นางสาวอรณัฐ   ศาสนัส : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102386   นางสาวอัชริยา   วงค์ซาว : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914101301   นางสาวกนกรัชต์   ภีระคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101302   นางสาวกมลวัลณ์   จันทร์ตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101303   นางสาวกาญจนา   แซ่ฉั่ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101305   นายจักรภัทร   สมใจเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101306   นางสาวจารุภรณ์   ภูผาลินิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101307   นางสาวจารุรวินทร์   สุขอรรถกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101308   นายฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101309   นายเฉลียว   คำแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101310   นางสาวณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101311   นางสาวณัชชา   จันทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101312   นายณัฐพล   ก้อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101313   นางสาวณัฐสุดา   โพธิ์ขาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101314   นางสาวทัศนีย์   แสนสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101315   นายธนภูมิ   ริณพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101316   นางสาวธนารัตน์   ม้วนอ่ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101317   นายธรณินทร์   วิวัฒนะกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101318   นางสาวธัญญลักษณ์   แสงเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101320   นางสาวธีรารัตน์   วงษ์ชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101321   นางสาวนภัสสร   พรหมขัติแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101322   นางสาวนัฐฏ์พิชาญา   โควาวิสารัช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101323   นางสาวนาฏนภา   ภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101324   นางสาวนาวิกา   ปานรงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101325   นางสาวนิธิวดี   มังกิตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101326   นางสาวนิรลดา   สมมุติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101327   นางสาวเบญจวรรณ   พันธไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101328   นายปณิธาน   ไชยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101329   นางสาวปณิธาน   พลดร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101330   นายปรมัตถ์   เริงศาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101331   นางสาวปริษฐา   อารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101334   นายพรเทพ   ฟองจันทร์งาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101335   นางสาวพรนภา   มงคลเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101336   นายพลวัฒน์   ทิพย์มา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101337   นายพสุ   วงค์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101338   นายพัชรพล   มงคลพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101340   นายพันธุ์ฤทธิ์   เลขยัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101342   นางสาวพิชามญชุ์   อรินแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101343   นายพิทวัส   สำราญสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101345   นางสาวพิมพ์ญาดา   นาคะเกศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101346   นางสาวพิศุทธิ์   ลมูลภักตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101348   นางสาวภัควลัญชณ์   พึ่งผลัด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101349   นายภัทรพล   แต่งงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101350   นางสาวภัทริกา   ยะนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101351   นางสาวภาคินี   วงค์ชัยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101352   นายภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101356   นายมาศวัฒน์   แป้งหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101357   นางสาวเมธาวี   ปันติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101358   นางสาวรวิสรา   แสงอุทัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101359   นายรัชพล   พรรคนาวิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101360   นายรัฐเกียรติ   สุวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101361   นายรุ่งสิทธิ์   แดงมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101362   นางสาวลดาวัลย์   ตาไชยยศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101363   นางสาววนิดา   สุขสำราญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101364   นางสาววรัญญ์รัตน์   พรมสัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101365   นางสาววรัญญา   ยวงทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101366   นางสาววรารัตน์   ลาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101368   นางสาววันนิษา   ตะเนาศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101370   นางสาวเวลา   จิตละมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101372   นางสาวศศิปรียา   เจริญชันษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101373   นายศักราช   ณ เชียงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101375   นายศุภชัย   สีม่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101376   นายศุภณัฐ   อมาตยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101377   นางสาวสุพิชชา   ถานี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101378   นายสุภวัฒณ์   ปันสาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101379   นางสาวสุภาวดี   ศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101380   นางสาวมนฑ์สิชา   แซ่เต็น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101381   นายเหมันต์   สุภาชัยกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101382   นางสาวอนุธิดา   บุญเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101386   นางสาวอัญธิกา   ทับศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101387   นางสาวอารีวรรณ   คารมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914101388   นางสาวอุมาพร   วงค์สถาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5914102301   นางสาวกนกพร   ตาสีมูล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102302   นายกุศล   รักแสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102303   นายไกรวิชญ์   ศรีอ้วน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102304   นายคริสเตียน   ด้ามพรม : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102305   นางสาวจันทกานติ์   เสกสรรวรกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102306   นางสาวจิราพร   ศรีวิชัย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102307   นางสาวจิราภรณ์   นิลน้ำเพชร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102308   นางสาวจีรนุช   ชัยชนะ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102310   นางสาวจุฑาภรณ์   ยอดปัญญา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102311   นายเจษฎา   ไชยลังกา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102312   นางสาวชลดา   ติบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102313   นางสาวชัชวีวรรณ   ทรงกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102314   นางสาวชุติกาญจน์   วงศ์วิเศษ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102315   นางสาวโชติกา   ประทุม : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102316   นางสาวณัฐธิดา   ทรวงแสวง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102317   นางสาวณัฐวดี   วนเครือ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102318   นายณัฐวุฒิ   ทะโนลับ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102319   นางสาวดลยา   สิทธิพาณิชยกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102320   นางสาวทิวาพร   อินทจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102321   นายธนกฤต   ทุมมาโต : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102322   นางสาวธัญญธร   กรีมิน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102323   นายธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102325   นางสาวนทีกานต์   เมืองเอก : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102326   นางสาวนนทกร   กาวิชัย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102327   นางสาวนภสร   ปัญญะการ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102328   นางสาวนภสร   พิวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102330   นางสาวนัดชา   แก้วสุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102331   นางสาวนิรัตน์ชดา   วงค์ทรายคำ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102332   นางสาวนุชจิรา   อิวสกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102333   นางสาวเนตรนภา   สุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102334   นางสาวบุษกร   นันติ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102335   นางสาวปณิดา   ศิริโสดา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102336   นางสาวปณิตตา   คงเจริญ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102337   นางสาวปภาวรินท์   ผิวพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102338   นางสาวปรียานุช   น้อยคง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102339   นางสาวปาลิตา   จันทร์สุข : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102341   นางสาวพณัฐพร   อภิไชย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102342   นางสาวพรไพลิน   กันเขี่ย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102343   นางสาวพัชรินทร์   วงค์คำปวน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102344   นายพีรพงศ์   เข็มขาว : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102345   นางสาวภริตา   ไกรทิพยสุนทร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102346   นางสาวภูริชญา   โขมพัตร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102347   นางสาวมณีนุช   ศรีแบน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102348   นางสาวพรสิรินทร์   ซอหมี่ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102349   นางสาวโยษิตา   หน้อยดี : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102350   นางสาวรมณีย์พัชร์   มูลเมือง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102351   นางสาวรสิกานต์   วงค์จักร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102352   นางสาวรัญชิดา   แสงแก้ว : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102353   นางสาวรัตนาภรณ์   ขัติศรี : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102355   นางสาววราวดี   ช้างวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102356   นางสาววสุนธรา   ชำนองจิตต์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102357   นายศตพล   อยู่สบาย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102359   นางสาวศิริลักษณ์   โพธิ์เงิน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102360   นายศุภกิตติ์   ชาญประไพร : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102361   นางสาวสิรมล   เชิดตระกูลชัย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102362   นางสาวสิริขวัญ   พรหมพระจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102363   นางสาวสิริวิภา   วงษ์พฤกษา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102364   นางสาวสิรีธร   คำมีมา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102365   นางสาวสุชาดา   ศรีโสภาวิมาน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102366   นางสาวสุธามาศ   สาดทอง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102367   นางสาวสุนิษา   สุวรรณระกานนท์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102368   นายสุภกิจ   ศรีคำพล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102369   นางสาวโสรยา   คุณา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102370   นางสาวอมรรัตน์   วะตินา : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102371   นางสาวอรพรรณ   วนาสาสน์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102372   นางสาวอัญชนา   สุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102373   นางสาวอัญธิภา   ประกอบศิลป์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102374   นางสาวอารยา   คำศรีใจ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5914102376   นางสาวธัญญาลักษณ์   อุ่นเรือน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5919102536   นายธนสิษฐ์   คมขำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 10ชั่วโมง