โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ปันน้ำใจสานฝันน้อง ต้านภัยยาเสพติด"

วันที่เริ่มต้น 21/01/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 22/01/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด หมู่บ้านดอยคำ ม.8 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701124341   นายเอกพล   แซ่วื่อ : เกษตรเคมี 15ชั่วโมง
5703102347   นางสาวรัศมี   วินัยผาสุข : วิศวกรรมอาหาร 15ชั่วโมง
5703102354   นายสิทธิโชค   แซ่เจ่า : วิศวกรรมอาหาร 15ชั่วโมง
5703104306   นายธนากร   แซ่เถา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 15ชั่วโมง
5705101364   นางสาวปิยนุช   เเซ่หาง : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5705101407   นายสุภัคชัย   เจริญเจ้าสกุล : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5706102321   นายกุมภา   แซ่ย่าง : การตลาด 15ชั่วโมง
5706102347   นางสาวชุติณัชชา   เสมอใจ : การตลาด 15ชั่วโมง
5706102381   นางสาวธัญชนก   แสนทรงสิริ : การตลาด 15ชั่วโมง
5706103477   นางสาวอรสา   พงศ์กิตติวรกุล : บัญชี 15ชั่วโมง
5706105423   นางสาวอังคณา   เฒ่าตระกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5715123401   นายศิลป์   รัตนดิลกกุล : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5801102362   นายธนิน   แซ่ม้า : พืชสวน (พืชผัก) 15ชั่วโมง
5801105372   นางสาววารีรัตน์   มีสุขสกุล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 15ชั่วโมง
5801105384   นางสาวสมฤดี   ร่มพนาธรรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 15ชั่วโมง
5804101403   นายสุธี   ใจกุลทรัพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5804101404   นายสุนทร   วรธนรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5806101340   นายเจริญ   แซ่ท้าว : การจัดการ 15ชั่วโมง
5806103380   นางสาวนงลักษณ์   ธนวัตมากมี : บัญชี 15ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ปันน้ำใจสานฝันน้อง ต้านภัยยาเสพติด ณ หมู่บ้านดอยคำ หมู่ 8 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล