ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901101307   นางสาวจารุดี   แซ่เถา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901102505   นางสาวกนกวรรณ   แซ่ท้าว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5903102357   นางสาวอุทธิยา   แซ่ย่าง : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
5904101313   นางสาวชัญญาภรณ์   กันทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5904101316   นางสาวณัชชา   ธีระเลิศธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5904101331   นางสาวนาตยา   ทองรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5904101332   นางสาวประภัสสร   นิ่มเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5904105324   นางสาวพรพรรณ   เลาหลื่อ : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5906101494   นายอภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102455   นางสาวภัทธิยา   แสนซุ้ง : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102470   นางสาวเมธาวี   ถวัลย์พงศ์สกุล : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102495   นางสาววลัยพร   แซ่เท้า : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102534   นางสาวสุดารัตน์   แซ่จาง : การตลาด 12ชั่วโมง
5906103327   นางสาวจินดา   เลาจาง : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103458   นางสาวศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 12ชั่วโมง
5912102373   นางสาววันเพ็ญ   แซ่ย่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5912102396   นางสาวสุภาพร   แซ่ม้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5914102302   นายกุศล   รักแสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5915123313   นางสาวเกศินี   ชุติพิบูลย์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง