โครงการสภาสัญจร ประจำปี 2558
-
วันที่เริ่มต้น 20/04/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 9ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5512106340   นายปฏิยุทธ   พุทธประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 9ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5512106383   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101355   นายยศวัฒน์   คำสมุทร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605104396   นายสุรเชษฐ์   เลี้ยงวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5606104362   นายพงศ์ภัค   ฉัตรนุเคราะห์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5606105303   นางสาวกนกวรรณ   คุณา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701125305   นางสาวจรวยพลอย   ธรรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125310   นางสาวณัฐนิดา   ซุ้ยทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102331   นางสาวจุฑามาส   ดวงดาว : การตลาด 12ชั่วโมง
5706103043   นางสาวนภัส   ไพรพนาศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103078   นางสาวพรสุมล   สุพลดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103083   นางสาวพิมพ์ประภา   กันทะทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103087   นางสาวแพรพรรณ   ด้วงวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103345   นางสาวณิชารีย์   ศิวานนท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5707103003   นางสาววรรณกานต์   ฉัตรธงชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่รักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อมุ่งสู่การทำงานที่มีคุณภาพและเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นสิทธิ์และรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ของนักศึกษาที่พึงได้รับที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ทางสภานักศึกษาจะได้จัดทำโครงการสภาสัญจรขึ้น คือ การที่สภานักศึกษาจะลงพื้นที่ไปพบกับนายกสโมสร ๑๑ สโมสรนักศึกษา และ ๒ วิทยาลัย ตลอดจนภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในเรื่องของสวัสดิการของนักศึกษา การทำงานของสโมสรนักศึกษาและวิทยาลัย ว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง เพื่อที่จะรวบรวมปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ นำมาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อสวัสดิการที่ดีของนักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 140 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล