กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงองค์กร หัวข้อ "การดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ"

วันที่เริ่มต้น 09/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ วางไว้ คณะจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน เพื่อสนับสนุนด้านการทำงานของบุคลากรในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิชาชีพ โดยได้คำนึงถึงการส่งเสริมในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และองค์กร การวางแนวทางในการแสวงหาเงินรายได้จากช่องทางอื่น เพื่อความมั่งคงทางการเงินของคณะ โดยมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการทำงานบูรณาการร่วมกับนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนโดยฝึกฝนทักษะด้านการเพาะเลี้ยง การตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการประมง และด้านประสบการณ์ต่างๆ ในการทำกิจกรรม เพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเพื่อหารายได้เข้าสโมสรนักศึกษา เพื่อนำมาใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ และสร้างแนวทางเพื่อเป็นแหล่งหารายได้แก่คณะในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 440 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   134 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารจัดการ หัวข้อ“การดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะ มีความรู้และปฏิบัติที่ถูกต้องกรณีเกิดอัคคีภัย และสามารถช่วยเหลือ และลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม FT1301 และลานกีฬา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะเข้้สร่วมกิจกรรม จำนวน 134 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล