ผู้เข้าร่วม
ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
นิวุฒิ หวังชัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อุดมลักษณ์ สมพงษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ดารชาต์ เทียมเมือง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
นิสรา กิจเจริญ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อานุภาพ วรรณคนาพล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
กานต์ ทิพยาไกรศรี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ชาตรี วิระสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วัลลภ วงค์คำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ
จรรยา ภูคำวงศ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
พิไลวรรณ จันต๊ะตา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานคลังและพัสดุ
อรพรรณ พรหมใจ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานคลังและพัสดุ
กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ศิรินยา อ้นแก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
น้ำเพชร ประกอบศิลป์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เทพพิทักษ์ บุญทา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประจันทร์ วงค์แสง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการวิชาการและวิจัย
สมาน ใจมุก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการวิชาการและวิจัย
วินัย การะเกตุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการวิชาการและวิจัย
มานิตย์ พรหมมา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการวิชาการและวิจัย
สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการวิชาการและวิจัย
พงษ์ศักดิ์ กองคำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
จิราพร มอญเลิศ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
เกษม สมบัติ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
วีระวัฒน์ ฟังเย็น คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
ผ่องพรรณ กันธิยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5710101301   นางสาวกชกร   คร้ามปั่น : การประมง 6ชั่วโมง
5710101302   นางสาวกนกพร   สังข์วรรณะ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101304   นางสาวกนกวรรณ   นาคขำ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101308   นางสาวกัลยกร   ภูฆัง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101311   นายกิตติพล   บุญพิมพ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101314   นางสาวขวัญฤทัย   พิทาคำ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101315   นางสาวจารุวรรณ   ธรรมมะ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101316   นางสาวจิดาภา   รำมณี : การประมง 6ชั่วโมง
5710101317   นางสาวจิตรานุช   สุขสบาย : การประมง 6ชั่วโมง
5710101318   นางสาวจิรภรณ์   นามวงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101321   นางสาวจุฬาลักษณ์   กลัดพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101322   นางสาวเจนจิรา   ทาสุรินทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101323   นายเจษภิสิทธิ์   ขัตติยะ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101324   นางสาวฉัตรวดี   ศิริแสน : การประมง 6ชั่วโมง
5710101327   นางสาวชลธิชา   คำเขื่อน : การประมง 6ชั่วโมง
5710101332   นางสาวซูไรลา   ดือราแม : การประมง 6ชั่วโมง
5710101333   นางสาวฐิตวันต์   มาวิเลิศ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101336   นายณัฐปกรณ์   ปันทอง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101337   นายณัฐพล   ปั๋นเกี๋ยง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 6ชั่วโมง
5710101339   นางสาวณัฐริกา   โสนาชัย : การประมง 6ชั่วโมง
5710101340   นายณัฐวุฒิ   นิลใบ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101341   นางสาวตวงทิพย์   เงินคำจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101343   นายธนพล   คำกลาง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101344   นางสาวธมลวรรณ์   อานุภาพ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101345   นางสาวธัญจิรา   เทพวี : การประมง 6ชั่วโมง
5710101347   นางสาวธัญญลักษณ์   บุญทรง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101350   นายนเรศ   สิงหาทา : การประมง 6ชั่วโมง
5710101352   นางสาวนวรัตน์   สังเต็ม : การประมง 6ชั่วโมง
5710101353   นางสาวนิจธรรม   พรมสุวรรณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101357   นายปดิยุทธิ์   ราชชมภู : การประมง 6ชั่วโมง
5710101359   นายปราชญ์   อินทร์ศรีทอง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101360   นายปริญญา   ไชยญาเป็ง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101362   นางสาวปิ่นมนัส   มางาม : การประมง 6ชั่วโมง
5710101363   นางสาวผกากานต์   แสงเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101367   นางสาวพิชชาภรณ์   ถูกนึก : การประมง 6ชั่วโมง
5710101368   นางสาวพิมพ์หทัย   เวชสุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101369   นางสาวพิรญาณ์   เทพแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5710101372   นายภัทร   ผดุงโยธี : การประมง 6ชั่วโมง
5710101380   นางสาววณิชชยา   ปินะเล : การประมง 6ชั่วโมง
5710101382   นางสาววรรณศิริ   บรรณจักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101384   นางสาววารุณี   แพบัว : การประมง 6ชั่วโมง
5710101385   นายวิทยานุกูล   ไผ่แสง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101387   นางสาววิลาวัณย์   สิงห์ขร : การประมง 6ชั่วโมง
5710101393   นายสมพร   พุทธานุ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101395   นายสัชฌุพงษ์   อุตบุรี : การประมง 6ชั่วโมง
5710101396   นายสายชล   ชะระ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101401   นางสาวสุดารัตน์   คำน้อย : การประมง 6ชั่วโมง
5710101402   นางสาวสุปรีญา   อินทรทัศน์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101403   นางสาวสุปรียา   วรรณวิจิตร : การประมง 6ชั่วโมง
5710101406   นางสาวสุรัตน์   เสนาหมื่น : การประมง 6ชั่วโมง
5710101407   นางสาวสุวรรณา   แก้วจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101408   นางสาวเสาวณีย์   ศรีพรรณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101412   นางสาวอชิรญา   สอนใจ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101415   นายอภิชาติ   บุญมี : การประมง 6ชั่วโมง
5710101416   นายอภินัช   พงษ์เชี่ยว : การประมง 6ชั่วโมง
5710101418   นางสาวอภิสรา   ลิ้มภิกุล : การประมง 6ชั่วโมง
5710101421   นางสาวอาทิตยา   พิมพ์สวรรค์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101303   นางสาวกัญญารัตน์   ทองเจือ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101314   นายจักรกฤษณ์   ฤทธิเดช : การประมง 6ชั่วโมง
5810101316   นายจิรวัฒน์   วงศ์คำ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101317   นางสาวจิระนันท์   พวงมาลัย : การประมง 6ชั่วโมง
5810101318   นางสาวจุฑารัตน์   บางเหลือม : การประมง 6ชั่วโมง
5810101319   นางสาวเจนจิรา   ปานแม้น : การประมง 6ชั่วโมง
5810101321   นายชนาธิป   ชิตพูล : การประมง 6ชั่วโมง
5810101322   นายชาญชัย   ชนก : การประมง 6ชั่วโมง
5810101327   นางสาวณัฐธิกานต์   งามเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101328   นางสาวณัฐนันท์   คงจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101331   นางสาวณัฐริกา   ชัยมาเชื้อ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101333   นางสาวดรุณทิพย์   เขื่อนขันติ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101336   นางสาวดุษฎี   เวชกรณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101338   นายธนพนธ์   ธะนะมงคล : การประมง 6ชั่วโมง
5810101341   นางสาวธรณ์ธนัญสร   มีก่ำ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101342   นายธฤต   หลวงเครื่อง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101344   นางสาวธัญจิรา   อยู่ดี : การประมง 6ชั่วโมง
5810101346   นางสาวธัญสิริ   บุญเกิด : การประมง 6ชั่วโมง
5810101355   นางสาวนุชจรี   อุ่นเรือน : การประมง 6ชั่วโมง
5810101361   นายปฐวีกาญจน์   จิตบรรจง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101376   นายภัทรวุฒิ   รัตนนิตย์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101379   นางสาวภูริฉัตร   จันดี : การประมง 6ชั่วโมง
5810101401   นางสาวศศิมาพร   ผ่องแผ้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5810101408   นายศุภฤกษ์   วรรณตา : การประมง 6ชั่วโมง
5810101409   นายสมบูรณ์   หน่อคำ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101410   นายสมลักษณ์   คำไอมาลี : การประมง 6ชั่วโมง
5810101416   นายสิรภพ   จันทร์งาม : การประมง 6ชั่วโมง
5810101420   นายสุทภินันท์   แพงวิเศษ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101426   นายอดิพงศ์   เป็กธนู : การประมง 6ชั่วโมง
5810101435   นายอัษฎาวุธ   มาละบุตร : การประมง 6ชั่วโมง