โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 2"

วันที่เริ่มต้น 21/03/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 22/03/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ณ สวนสวรรค์ รีสอร์ท เชียงใหม่ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความตระหนักในภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 นี้ มหาวิทยาลัยเลือกใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ซึ่งทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน และให้สอดคล้องกับนโยบายประทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จขึงได้จัดโครงการและกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน ด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของอาเซียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   54 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล