ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 6
คณะผลิตกรรมการเกษตร 28
ศศิธร ปัญญา
นันทนา ศรีวิชัย
จุฑามาศ อาจนาเสียว
วิชญ์ภาส สังพาลี
ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
สุจิรา ทิวจิรกุล
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
กรวิกา บุญมาวรรณ์
สาวิกา กอนแสง
สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
วินัย วิริยะอลงกรณ์
ฉันทนา วิชรัตน์
ปิยะ พละปัญญา
ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
ธีรนุช เจริญกิจ
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ประนอม ยังคำมั่น
วีณา นิลวงศ์
ผานิตย์ นาขยัน
นันทวรรณ เบญจวรรณ
ปรมินทร์ นาระทะ
รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
กมลเนตร ศรีธิ
กิตติชัย เกตุจิ๋ว
ศมาพร แสงยศ
สุภักตร์ ปัญญา
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์
เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 13
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 9
บัณฑิตวิทยาลัย 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 59
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล