โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม

วันที่เริ่มต้น 19/02/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/03/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ด้วยมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้งานการกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง 44 รอบมหกรรม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมทั้งจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนความสมานสามัคคีในหมู่นิสิตนักศึกษา ทั่วไป และตระหนักมองเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" รอบมหกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 175 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   175 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล