ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5503105322   นายเมธิวัจน์   ลู่ทอง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 60ชั่วโมง
5506101328   นายชินวัตร   กรกัมพล : การจัดการ 60ชั่วโมง
5601101349   นางสาวพัชรินทร์   เบ้าหิน : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5601101378   นางสาวสุธาสินี   พระไชยบุญ : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5601105401   นายศักดิ์ชัย   เหลืองวสุธา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 60ชั่วโมง
5601124301   นายกิจติศักดิ์   จอมกลาง : เกษตรเคมี 60ชั่วโมง
5601125335   นายสาธิต   ดีสุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5603102313   นางสาวพัชรีพร   อินทรัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 60ชั่วโมง
5603102321   นางสาวรุ่งฤดี   สุดสาร : วิศวกรรมอาหาร 60ชั่วโมง
5604107312   นายตรีทศ   โชติการ : วัสดุศาสตร์ 60ชั่วโมง
5605101366   นายพัสกร   สุนทรวารี : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5605101376   นายยุทธนา   ตนมิตร : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5605101390   นายวิชญะ   พรประสาท : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5605104330   นายทิวากร   สุติน : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5605104385   นางสาววิภาสินี   สกุลพงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5606101311   นายกัมปนาท   พันธุ์ประไพ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5606101355   นายนัฐพงษ์   จอมปินทอง : การจัดการ 60ชั่วโมง
5606102311   นางสาวกุลวราห์   สิทธิโฮ่ง : การตลาด 60ชั่วโมง
5606103333   นางสาวฐิติญา   เชื้อบุญมี : บัญชี 60ชั่วโมง
5606103398   นายวงศธร   เนื่องจำนงค์ : บัญชี 60ชั่วโมง
5609101308   นายกฤษกร   นันทนพิบูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5609101439   นายสิทธิพงษ์   เอื้อสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5612102341   นายณัฐวิทย์   นวลนันตา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 60ชั่วโมง
5612106310   นายจารุเดช   เอกตาแสง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5614101379   นายสิริวุฒิ   กิจการเดชวุฒิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
5618102302   นางสาวกาญจนา   อารีสนั่น : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5701102390   นายปิยะพงษ์   ชัยศรีรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 60ชั่วโมง
5701102416   นายภูริณัฐ   เพชรวีระ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5701105325   นายชวนัตถ์   ทัพเบิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 60ชั่วโมง
5701113318   นายประวัติชัย   ไพโรจน์วิรุฬห์ : ปฐพีศาสตร์ 60ชั่วโมง
5701125344   นางสาวหทัยชนก   มีทวี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5704107306   นายชินวัตร   จันทร์ประเสริฐ : วัสดุศาสตร์ 60ชั่วโมง
5705101326   นายณัฐพงษ์   ขวัญเกิด : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5705101420   นางสาวอรระวี   จันทร์ศิลป์ : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5705104339   นางสาวนภาวรรณ   แก้วพินิจ : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5705104340   นางสาวนรพร   แด่จั้ง : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5705104360   นางสาวไพลินรัตน์   พันยาง : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5705104383   นายวิทยพล   คนโต : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5705201349   นายวสุรัตน์   โพธิ : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5706101309   นายกันตินันท์   ทาวัน : การจัดการ 60ชั่วโมง
5706101320   นายจิรเศรษฐ์   อุ่นบุญธรรม : การจัดการ 60ชั่วโมง
5706101353   นายต่อพงศ์   ผ่องชนะ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5706101404   นายมงคล   อินทรวงศ์ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5706101410   นายรัฐกร   เจริญธง : การจัดการ 60ชั่วโมง
5706101412   นายรุจิภาส   ธัมทะมาลา : การจัดการ 60ชั่วโมง
5706101455   นายอดิศร   แปงชิด : การจัดการ 60ชั่วโมง
5706101459   นางสาวอมรรัตน์   กุศล : การจัดการ 60ชั่วโมง
5706102367   นายณัฐวัตร   ธัญญสิทธิ์ : การตลาด 60ชั่วโมง
5706102462   นายสุทธานนท์   เวชกิจ : การตลาด 60ชั่วโมง
5706102486   นายประสบชัย   ศิริมงคล : การตลาด 60ชั่วโมง
5706102487   นายวรเชษฐ์   สารกาศ : การตลาด 60ชั่วโมง
5706103364   นายนิติพงศ์   พอจิต : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103393   นางสาวภคนางค์   จันทร : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103474   นายอนุภัทร   แซ่ทอร์ : บัญชี 60ชั่วโมง
5706104375   นายธนกฤต   ลาภจรัสแสงโรจน์ : การเงิน 60ชั่วโมง
5706104450   นายภาคภูมิ   บรรเลงเสนาะ : การเงิน 60ชั่วโมง
5706105397   นายศรัณย์   ใจสุข : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5708115304   นายเกษมสันต์   ปัญญาธิ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 60ชั่วโมง
5709101327   นายณัฐวุฒิ   ชัยเนตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5709101391   นางสาวศิรประภา   กาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5709101394   นายสรรเพชญ   อ่ำเอื้อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5712106337   นายธนบวร   จันทพยัคฆ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5714101346   นายนราพล   สินศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
5714101351   นายปฏิภาณ   แซ่เตีย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
5714101416   นายเอทัศน์   ทองจันทร์แก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
5714102342   นายพัธรวิชญ์   เกตุชาติ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5715123329   นายฐิติ   บัวถา : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5801101323   นายทวีศักดิ์   คำภีระ : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801113343   นางสาวสุปริญญา   ก้อนแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 60ชั่วโมง
5801124321   นายปฏิภาณ   พรมเสน : เกษตรเคมี 60ชั่วโมง
5803103328   นายพิชญพงศ์   ทรงเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60ชั่วโมง
5803104319   นายสรวิศ   พุทธอินทร์ศร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 60ชั่วโมง
5805204319   นางสาวธัญชนก   คำออน : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5806101363   นายดนุพงษ์   อนุมะ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5806103043   นางสาวธัญญาวดี   เมืองไชย : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103058   นางสาวปนัดดา   คำเฝ้า : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103082   นางสาวเมธะกา   มหายศนันท์ : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103461   นางสาวศรวดี   ราชประสิทธิ์ : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103514   นางสาวอุบลวรรณ   จิตตวิง : บัญชี 60ชั่วโมง
5806105037   นายรัชชานนท์   บุญมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5809101310   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5809101389   นายสก๊อต ธนวัฒน์   เมอร์เรย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5810101337   นายทันพันธุ์   โกสุวินทร์ : การประมง 60ชั่วโมง
5810101392   นายวรวิช   คงศรี : การประมง 60ชั่วโมง
5810101436   นางสาวอาจรีย์   ศิริมาตย์ : การประมง 60ชั่วโมง
5810101439   นางสาวอุมลรัตน์   กุศล : การประมง 60ชั่วโมง
5812101338   นายนราวิชญ์   แก้วกายา : เศรษฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5812304004   นายอรรถวิทย์   โตวรรณ : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 60ชั่วโมง
5814102319   นางสาวจุติพร   ปฐมรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5815123357   นายปิยพันธ์   ต๊ะทา : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5815123363   นายพลพิสุทธิ์   สมบูรณ์ไชย : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5815123398   นายศุภณัฐ   แก้วแท้ : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5822101316   นายจตุรพร   เสนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5822101319   นายจิรวัฒน์   ต๊ะทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5822101388   นายรัชชานนท์   สุนะพรม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 60ชั่วโมง
5822101394   นายวทัญญู   ฉ่ำเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5901101334   นายนิติกร   เมืองชัย : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5901102467   นายศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5901125323   นายธันย์   จันทฤกษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5906101342   นายชันกร   ไชยวงศ์ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5906101345   นายโชติพงศ์   อินชัย : การจัดการ 60ชั่วโมง
5906101350   นายณัชพล   ศิริพงศ์อำไพ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5906101366   นายธนภัทร   ภิญโญจิตร : การจัดการ 60ชั่วโมง
5906102364   นายณัฏฐนันท์   จันทร์เขียว : การตลาด 60ชั่วโมง
5906102365   นายณัฐกร   วัฒนา : การตลาด 60ชั่วโมง
5906102417   นายบุญเจริญ   เกิดมณีโชติ : การตลาด 60ชั่วโมง
5906102449   นางสาวพิมพ์ชนก   สิทธิเดช : การตลาด 60ชั่วโมง
5906102526   นายสรศักดิ์   อุตมะ : การตลาด 60ชั่วโมง
5906104450   นางสาวสุทธิวรรณ   คำมะณี : การเงิน 60ชั่วโมง
5909101302   นางสาวกรกมล   อัศวบวรวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5909101317   นายเฉกชนก   จงรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5909101318   นายเฉลิมพล   กล้าหาญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5909101335   นายธนกฤต   ท่าเทศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5909101365   นายภาวิน   ทันตกาญจนาพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5912101340   นางสาวนภัค   วงค์ศักดิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5912106391   นางสาวอาภัสรา   โล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5914101372   นางสาวศศิปรียา   เจริญชันษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
5915301009   นายณรงค์ชัย   คงวุฒิ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5922101305   นางสาวกัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 60ชั่วโมง
5922101403   นายสมัชญ์   เทียมศิลป์ : สัตวศาสตร์ 60ชั่วโมง