โครงการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่เริ่มต้น 22/10/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/10/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด สระอุบลรัตนราชกัญญา กองกิจการนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุทัศน์ จันทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อนงค์ ไชยแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
จุฬาลักษณ์ มณีวรรณ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ณรงค์ โลลาด สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
พงษ์สันต์ สมบัติ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
พินิจ จันทร์แก้ว สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา
สมพงษ์ สมบัติ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานการกีฬา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการว่ายน้ำจากขั้นพื้นฐานไปสุ่ระดับสากล และให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งแสพติด สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการประชาสัมพันธ์สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำมาตรฐาน นอกจากนั้นยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   689 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2559 ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล และประเภททีม ซึ่งมีการแข่งขัน ชาย - หญิง ตั้งแต่รุ่นอายุ 6 ปี - รุ่นทั่วไป โดยมีประเภทการแข่งขันดังต่อไปนี้
1. ฟรีสไตล์ 50 เมตร
2. ฟรีสไตล์ 100 เมตร
3. ฟรีสไตล์ 200 เมตร
4. กบ50 เมตร
5. กบ 100 เมตร
6. กบ 200 เมตร
7. ผีเสื้อ 50 เมตร
8. ผีเสื้อ 100 เมตร
9. ผีเสื้อ 200 เมตร
10.กรรเชียง 50 เมตร
11. กรรเชียง 100 เมตร
12. กรรเชียง 200 เมตร
13. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร
14. ผลัดฟรีสไตล์ 2 * 50 เมตร
มีนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 689 คน จากชมรมและสโมสรว่ายน้ำ จำนวน 72 สโมสร ซึ่งเป็นนักกีฬาจากทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมว่ายน้ำจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดียิ่ง (ซึ่งในการแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้่ มีการรับรองสถิติว่ายน้ำ) ในการดำเนินงานจัดการแข่งขันให้เป็นมาตรฐานกีฬาว่ายน้ำ

ผลการแข่งขันสามารถสรุป
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๕ ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำ เจีย เจีย สปอร์ตคลับ เชียงใหม่
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๔ ได้แก่ Giant D.R.P. Team
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ได้แก่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ SPIRIT TEAM
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์ฝึกว่ายน้ำ กิตติยะ
รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ได้แก่ ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล