ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701101378   นายอภิสิทธิ์   สมแสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5705201324   นางสาวธนวรรณ   วงค์หน่อแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5801101302   นายกรกฎาภัทร์   บัวเงิน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101303   นายกฤตเมต   สังโขบล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101314   นายเจษฎา   สายสุภา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101320   นายณัฐพล   ปัญญาแวว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101321   นายณัฐสิทธิ์   ไชยเสน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101340   นายพงศธร   ลอยลอม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101342   นายพิทยพัฒน์   ไชมาคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101354   นายศักรินทร์   ชัยทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101364   นายสิทธิพล   ทรงสวัสดิ์วงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801102455   นางสาวศุภากร   ภูพานใบ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801105384   นางสาวสมฤดี   ร่มพนาธรรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5806103461   นางสาวศรวดี   ราชประสิทธิ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5901101318   นางสาวณัฐณิชา   ม่วงคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101324   นายเดชา   กชภูมิ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101330   นายธิติวุฒิ   เสนา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101332   นายนพดล   อินริสพงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101338   นายปรเมศวร์   รุ่งโรจน์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101339   นายประทีป   แก้วเบี่ยง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101345   นางสาวผกามาศ   ทองเกิดอินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101346   นายพลวัฒน์   จุ่มแก้ว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101347   นายพัชรพล   กีรติภักดีพงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101351   นายภาณุวิชญ์   แสงสุข : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101352   นายเมธพล   สวนวงษ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101354   นายวชิระ   เสถียรวรพงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101355   นายวิทยา   กันธิยะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101356   นายวิทวัฒน์   ใจทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101357   นายวิทวัฒน์   อัประทัง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101358   นายศรายล   สิงห์น้อย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101359   นายศรายุทธ   วงศ์ตุ้ย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101361   นายศราวุฒิ   ภวสุริยกุล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101363   นางสาวศิริลักษณ์   อุปะละเป็ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101378   นายอิสระ   สันโดษวนาไพร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901102308   นายกรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102340   นายชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102348   นายฐิตินันท์   จันทะวีระ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5901102366   นายเทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5904107308   นายนิพิฐพนธ์   สมบูรณ์สุขยิ่ง : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5906102358   นายชุติวัตร   ปรางสุรางค์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102470   นางสาวเมธาวี   ถวัลย์พงศ์สกุล : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102495   นางสาววลัยพร   แซ่เท้า : การตลาด 12ชั่วโมง
5909101317   นายเฉกชนก   จงรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง