กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (ครั้งที่ 39)

วันที่เริ่มต้น 18/02/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5512102312   นายการุณย์   ธะนีวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 20ชั่วโมง
5514101329   นางสาวณัฐณิชา   วสุวัต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
5514101356   นายพงศกร   ผ่องใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601102360   นางสาวทักษพร   บุญแรง : พืชสวน (พืชผัก) 15ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5604105313   นายเจนณรงค์   ผิวจันทร์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604105359   นางสาวหทัยกาญจน์   ทองศรี : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 15ชั่วโมง
5606101357   นายนัทธพงศ์   นุชเนื่อง : การจัดการ 15ชั่วโมง
5606101409   นางสาวสมร   ปันรัตนทน : การจัดการ 15ชั่วโมง
5606101436   นายเอกบดินทร์   อุปนันท์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
5609101434   นางสาวศุภานัน   ยวงนากี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5612102323   นางสาวเจตนา   วงค์น้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 20ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5612102391   นางสาวรัชนีวรรณ   ดวงมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 15ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5619102532   นายพีระศิลป์   ใจโต : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
5701113320   นางสาวปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 20ชั่วโมง
5704101368   นางสาวเยาวเรศ   ก้อนทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5704104323   นางสาววรางคนา   มหาใจ : สถิติ 15ชั่วโมง
5705101338   นายธนกฤต   อูบคำ : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5705101409   นายสุรศักดิ์   วังโส : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 15ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 9ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5709101331   นายทีปกร   อินปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5709101367   นายภูมิพัฒน์   ชินวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5709101385   นายวันชนะ   สิทธิธรรมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 24ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5712101359   นายภาณุวัฒน์   วงเวียน : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5712101378   นายวิวัฒน์   เลิศลาภยศ : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5712102314   นายจิรนนท์   นางเมาะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 15ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5714101310   นางสาวกุสุมา   นาอนันต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
5714101365   นายภูมิภัทร   ไคร้สร้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5714102334   นางสาวปุญญาภา   ชยปิยสิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5719103523   นางสาววิกานดา   ลิ่มเปี่ยมสุข : สถาปัตยกรรม 15ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 24ชั่วโมง
5801113351   นางสาวอ่อน   ปู่หมั่น : ปฐพีศาสตร์ 20ชั่วโมง
5803102302   นางสาวกัลยารัตน์   แซ่เฒ่า : วิศวกรรมอาหาร 20ชั่วโมง
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102363   นางสาวอุมาพร   ทองแทน : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804104323   นางสาวปทุมวรรณ   สมงาม : สถิติ 20ชั่วโมง
5804106333   นายภาณุพันธ์   สัมพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5804107340   นางสาวอรนิสา   เมล์ทาง : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5804108337   นางสาวอสมาภรณ์   ทูปแป้น : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 20ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805104304   นายกษกรณ์   ใจแข็ง : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5805104313   นางสาวกิตติยา   คำปัน : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5805104328   นางสาวญาณิศา   เตชะโสด : การบริหารท้องถิ่น 15ชั่วโมง
5805104360   นายพงศ์ปกรณ์   ดอนมูล : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5805104380   นายวงศกร   เทพเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5806101349   นางสาวฐิติรัตน์   นันตา : การจัดการ 20ชั่วโมง
5806101381   นางสาวธัญญาศิริ   แก้วคำมูล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101500   นางสาวสุจิตกานต์   หงสไกร : การจัดการ 24ชั่วโมง
5806102358   นายชานนท์   นักร้องเพราะ : การตลาด 15ชั่วโมง
5806102422   นางสาวปรัชวัลย์   เปลี่ยนสกุลศา : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102428   นางสาวปิยมล   ธรรมกระโทก : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102430   นายพนา   ถาวรนันท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102435   นางสาวพรรษา   วอสเบียน : การตลาด 15ชั่วโมง
5806102503   นายสราวุธ   ทับเลื่อน : การตลาด 20ชั่วโมง
5806102509   นางสาวสิราวรรณ   บัวบาน : การตลาด 15ชั่วโมง
5806103033   นางสาวดวงนภา   แสงคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103104   นางสาวศิริพร   สันทราย : บัญชี 15ชั่วโมง
5806103471   นางสาวศุพัชรวรรณ   ยศอ่อน : บัญชี 24ชั่วโมง
5806103476   นางสาวสร้อยทอง   กองทา : บัญชี 15ชั่วโมง
5806103484   นางสาวสุทธิดา   อินยาศรี : บัญชี 24ชั่วโมง
5806104386   นายธนกร   กมล : การเงิน 24ชั่วโมง
5806104446   นางสาวภรณ์ชิตา   จิตนาน : การเงิน 15ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 15ชั่วโมง
5806105377   นางสาวรินรดา   กลิ่นบัวแย้ม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5809101322   นางสาวชฏารัตน์   เป็งนำสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5809101325   นายชวิศ   รักสัตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5809101329   นายณัฐพล   ผิวงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5809101338   นายธเนศ   ศิระวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5809101343   นายนรินทร์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5809101361   นายพัชรพล   นันทวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5812101311   นายคมกฤษณ์   คำเขื่อน : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5812101370   นายรัตทชัย   หอยแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5812106354   นางสาวปิยาพัชร   ตุ๊สังวรณ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5814101359   นายวราวุธ   กองยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5814102304   นายกฤตภาส   โชติกะชีวิน : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5814102312   นางสาวกิตติยา   ทาเรือน : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5814102384   นางสาวอรณัฐ   ศาสนัส : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5822101308   นางสาวกาญจนา   เมืองสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
5901105328   นายณรงค์ฤทธิ์   กลุ่นเขียว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 15ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 15ชั่วโมง
5901125340   นายวนพล   หมื่นเทพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5903101355   นายวันชัย   ไชยมงคล : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
5903101363   นายสุทิวัส   ยาวิชัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5904103305   นายจักรกฤษณ์   โปธา : เคมี 15ชั่วโมง
5904103334   นายศักดิ์ศรี   สุขใจร่วมพัฒนา : เคมี 24ชั่วโมง
5904104303   นายกอบกุล   นันติ : สถิติ 20ชั่วโมง
5904106344   นายศุภณัฐ   พิมดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
5905101304   นายกฤษฎิ์   วิทยวราวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 21ชั่วโมง
5905101305   นายกฤษณะ   สีเขียว : รัฐศาสตร์ 21ชั่วโมง
5905101342   นางสาวธนวัณ   อินทชื่น : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5905101387   นายศาสวัต   หมอกมุงเมือง : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5905104399   นางสาวอรทัย   อินต๊ะวิชัย : การบริหารท้องถิ่น 15ชั่วโมง
5905104405   นายอิศรานุกูล   มะณี : การบริหารท้องถิ่น 15ชั่วโมง
5906101321   นายจักรกฤษ   สุรินทร์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 24ชั่วโมง
5906101434   นางสาวโยธการ์   เขื่อนขวา : การจัดการ 15ชั่วโมง
5906101453   นายศศิพิมล   ฉลาดเขียว : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 15ชั่วโมง
5906102321   นายเกื้อกูล   อินปา : การตลาด 21ชั่วโมง
5906102322   นายเขมชาติ   บุญตั้ง : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102341   นายจีรภัทร   นามนาค : การตลาด 15ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102372   นายณัฐพล   บุญถึง : การตลาด 15ชั่วโมง
5906102395   นางสาวธัญหทัย   สุทาสิทธิ์ : การตลาด 15ชั่วโมง
5906102405   นายนวพันธ์   จองแก : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102444   นายพลวัตร   ปุกคำ : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102477   นางสาวรัชศิกา   ทรัพย์สิน : การตลาด 24ชั่วโมง
5906102480   นางสาวรัตนาวดี   อิ่มอ่ำ : การตลาด 9ชั่วโมง
5906102496   นายวัชรพล   บุญตอม : การตลาด 18ชั่วโมง
5906102525   นายสรนันท์   เถาวัลย์ : การตลาด 15ชั่วโมง
5906103317   นายธัญญรัตน์   พรมมูล : บัญชี 20ชั่วโมง
5906103426   นายภัทรพงษ์   ไชยวุฒิ : บัญชี 20ชั่วโมง
5906104346   นายณฐวรรษ   จำลองราษฎร์ : การเงิน 24ชั่วโมง
5906104387   นายพงศกร   วิริยะพันธ์ : การเงิน 24ชั่วโมง
5906104408   นายยศพัทธ์   แสงเทียน : การเงิน 15ชั่วโมง
5906105308   นางสาวกัลยารัตน์   หล้าสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5906105324   นายชวนากร   หมื่นโฮ้ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5909101063   นายเสกสรร   โยธาดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 24ชั่วโมง
5910101410   นายสิทธินนท์   กมลแสงทิพย์ : การประมง 15ชั่วโมง
5912101344   นางสาวเบญจมาศ   ใจแสน : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5912102320   นายณัฐพงษ์   ใบบอกบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 15ชั่วโมง
5912106372   นายวศิน   วัฒนศัพท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 24ชั่วโมง
5914101308   นายฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5914101341   นายพัสกร   เจริญบวรศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5914101358   นางสาวรวิสรา   แสงอุทัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102323   นายธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5915123403   นายอภิมุข   สายแก้วเทศ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5918102303   นางสาวกัญญาภัค   พลสิงห์ : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
5918102325   นายธวัชชัย   คำผลึก : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
5918102329   นายนนทกร   นวลปาน : การสื่อสารดิจิทัล 24ชั่วโมง
5918102366   นายอธิป   สำราญ : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
5922101317   นายเจษฎา   ศรีรักษา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
5922101331   นายณัฐพงศ์   หมื่นมะเริง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101341   นายนพรัตน์   บุญยวง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5922101404   นายสรธร   ธิติสุทธิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล