สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับลงทะเบียน : 14/2/2560 - 19/2/2560

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 6 / 3000
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นายณัฐภัทร ดาวสุข
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2 นางสาวกัณฑิกรณ์ เซี่ยงลี้
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (การประมง)
3 นายเกียรติศักดิ์ เยิดยิ่ง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
4 นางสาวสุพรรณา เจตะวัน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5 นางสาวสุภัทรา ทะวีสุข
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6 นางสาวนาตยา ทองรักษ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์