โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34

วันที่เริ่มต้น 22/11/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/12/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบันคือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการ จึงเป็นที่มาของงาน ” กีฬา 4 จอบ ” ซึ่งสถาบันแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา
รูปแบบของกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาทักษะทางการเกษตร และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ ต่อมาได้มีการ
พัฒนารูปแบบเพื่อความเหมาะสมโดยการลดกีฬาบางประเภทลง และได้มีการเพิ่มกีฬาทักษะทางการเกษตรให้มากขึ้นแทน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดกีฬาทักษะทางการเกษตรอาทิเช่น การแข่งขันจัดดอกไม้ การแข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา – ต่อกิ่ง – ทาบกิ่ง การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช การแข่งขันรีดเต้านมเทียม การแข่งการตอนสุกร การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค การแข่งขันบรรจุลูกพันธุ์ปลา เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่เพื่อนพ้องทางการเกษตรด้วยกันเองเท่านั้น ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปยังสังคมอีกด้วย ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “กีฬา 4 จอบ” เป็น “ประเพณี 4 จอบ” เนื่องจากไม่เน้นการแข่งขันกีฬาเพื่อการแพ้ หรือชนะ ความหมายของคำว่า “ 4 จอบ ” ในครั้งแรกนั้นหมายถึง คณะเกษตร 4 สถาบันที่ร่วมกันก่อตั้ง แต่ต่อมาได้มีการประชุมตกลงให้คำว่า 4 จอบ นั้นหมายถึง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเกษตรทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้มาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ได้กำหนดให้จัดงานขึ้นทุกปี โดยแต่ละสถาบันเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันเรื่อยมา
ในการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 กำหนดให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งมี
กำหนดการระหว่างวันที่ 22-27 ธันวาคม 2559 โดยมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตร จำนวน 18 ทักษะ ได้แก่ 1) การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง 2) การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร 3) การแข่งขันเซทแมลง 4) การตอบปัญหาทางการเกษตร 5) การรีดเต้านมเทียม 6) การจัดสวนถาด 7) การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 8) การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 9) การตัดแต่งซากสัตว์ปีก 10) การประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 11) การพูดส่งเสริมการเกษตร 12) การวินิจฉัยโรคพืช 13) การตอนสุกร 14) การขยายพันธุ์พืช ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง 15) โครงงานทางการเกษตร 16) การคำนวณอัตราการใช้และการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช 17) การคล้องโคและล้มโค 17) การแข่งขันบรรจุพันธุ์ลูกปลา การแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ 1) ฟุตบอล 7 คน (ชาย) 2) วอลเลย์บอล (หญิง) 3) เซปักตะกร้อ (ชาย) 4) บาสเก็ตบอล (หญิง ) และการประกวดต่างๆ
ดังนั้นคณะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดโครงการ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ไว้ในแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 และส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตร (ทักษะการบรรจุลูกพันธุ์ปลา) งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ผ่านโครงการทักษะประมงในศตวรรษที่ 21 ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 48  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 15 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   15 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล