ผู้เข้าร่วม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 2
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5610101303   กนิษฐา   มาตัน : การประมง 48ชั่วโมง
5610101368   นางสาวพลอย   เสียงเพลิน : การประมง 48ชั่วโมง
5710101314   นางสาวขวัญฤทัย   พิทาคำ : การประมง 48ชั่วโมง
5710101323   นายเจษภิสิทธิ์   ขัตติยะ : การประมง 48ชั่วโมง
5710101327   นางสาวชลธิชา   คำเขื่อน : การประมง 48ชั่วโมง
5710101333   นางสาวฐิตวันต์   มาวิเลิศ : การประมง 48ชั่วโมง
5710101341   นางสาวตวงทิพย์   เงินคำจันทร์ : การประมง 48ชั่วโมง
5710101353   นางสาวนิจธรรม   พรมสุวรรณ์ : การประมง 48ชั่วโมง
5710101363   นางสาวผกากานต์   แสงเมือง : การประมง 48ชั่วโมง
5710101390   นางสาวศรินทิพย์   สุวรรณ์ : การประมง 48ชั่วโมง
5810101366   นายพงศกร   พรมขอนยาง : การประมง 48ชั่วโมง
5810101416   นายสิรภพ   จันทร์งาม : การประมง 48ชั่วโมง
5910101004   นายก้องภพ   ศริพันธุ์ : การประมง 48ชั่วโมง
5910101011   นายธนบดี   ปิ่นทศิริ : การประมง 48ชั่วโมง
5910101029   นางสาวศิริพร   เลาหะเพียรพันธ์ : การประมง 48ชั่วโมง