โครงการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาม้งให้สุขภาพดีและห่างไกลยาเสพติด

วันที่เริ่มต้น 17/09/2559 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 18/09/2559 เวลา 23:00
สถานที่จัด ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701102325   นางสาวจุรีรัตน์   ศิลป์ท้าว : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
5701102466   นายสุชาติ   ยั่งยืนปิยรัตน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 20ชั่วโมง
5701124341   นายเอกพล   แซ่วื่อ : เกษตรเคมี 20ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 20ชั่วโมง
5703102347   นางสาวรัศมี   วินัยผาสุข : วิศวกรรมอาหาร 20ชั่วโมง
5703102354   นายสิทธิโชค   แซ่เจ่า : วิศวกรรมอาหาร 20ชั่วโมง
5703104306   นายธนากร   แซ่เถา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 20ชั่วโมง
5704102324   นางสาวเริงฤดี   วังธรรมกร : เทคโนโลยีชีวภาพ 20ชั่วโมง
5705101364   นางสาวปิยนุช   เเซ่หาง : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5705101407   นายสุภัคชัย   เจริญเจ้าสกุล : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5706102321   นายกุมภา   แซ่ย่าง : การตลาด 20ชั่วโมง
5706102381   นางสาวธัญชนก   แสนทรงสิริ : การตลาด 20ชั่วโมง
5706103477   นางสาวอรสา   พงศ์กิตติวรกุล : บัญชี 20ชั่วโมง
5706104336   นางสาวจีราภา   แซ่ซง : การเงิน 20ชั่วโมง
5706105423   นางสาวอังคณา   เฒ่าตระกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5722101352   นายพงษ์สยาม   ยั่งยืนทวี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 20ชั่วโมง
5722101382   นายวีระวัฒน์   เลาว้าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 20ชั่วโมง
5801101364   นายสิทธิพล   ทรงสวัสดิ์วงศ์ : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5801102362   นายธนิน   แซ่ม้า : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
5801105365   นายรัตนพล   ยืนยงคีรีมาศ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 20ชั่วโมง
5804101404   นายสุนทร   วรธนรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5806103380   นางสาวนงลักษณ์   ธนวัตมากมี : บัญชี 20ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
เครือข่ายนักศึกษาม้งในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนรู้ปละพัฒนาศักยภาพนักศึกษาม้งให้สุขภาพดีและห่างไกลยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เพื่อให้นักศึกษาม้งมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดี เพื่อให้นักศึกษาม้งตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และห่างไกลจากยาเสพติดและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาม้งจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขามหาวิทยลัยแม่โจ้ ได้นำสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 43 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   43 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล