ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901124308   นายเชิดศักดิ์   มั่นพัฒนาการ : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5903102357   นางสาวอุทธิยา   แซ่ย่าง : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
5903103327   นางสาวนภัสสร   เมธาอนันต์กุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5903105324   นายสมบูรณ์   ถนอมจิตดี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5906101494   นายอภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 14ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 14ชั่วโมง
5906102438   นางสาวพงษ์นภา   แซ่ม้า : การตลาด 14ชั่วโมง
5906102455   นางสาวภัทธิยา   แสนซุ้ง : การตลาด 14ชั่วโมง
5906102470   นางสาวเมธาวี   ถวัลย์พงศ์สกุล : การตลาด 14ชั่วโมง
5906102495   นางสาววลัยพร   แซ่เท้า : การตลาด 14ชั่วโมง
5906102534   นางสาวสุดารัตน์   แซ่จาง : การตลาด 14ชั่วโมง
5906103327   นางสาวจินดา   เลาจาง : บัญชี 14ชั่วโมง
5909101315   นางสาวจารุวรรณ   ลีพัฒนากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5912102337   นางสาวนภาภรณ์   เตชะบริบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5912102373   นางสาววันเพ็ญ   แซ่ย่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5912102396   นางสาวสุภาพร   แซ่ม้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5915123313   นางสาวเกศินี   ชุติพิบูลย์ : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5922101353   นายปัญญา   เกษมวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 14ชั่วโมง