โครงการส่งรักให้แม่ โดยชมรม Campus Student Link

วันที่เริ่มต้น 08/08/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 11/08/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ชมรม Campus Student Link มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัโครงการส่งรักให้แม่ ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกถึงความรักของตนเองที่มีต่อมารดาเนื่องในโอกาวันแม่แห่งชาติ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในชมรม โดยการจัดทำการเขียนโปสการ์ดวันแม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล