ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5609101355   นายทวิภาค   สุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5614102327   นางสาวพนิดา   ปองไป : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102331   นางสาวพัชรี   ภักดีราช : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5701102373   นางสาวนันทนา   สุแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701125329   นางสาวรวิภา   เตรียมพยุง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5705104388   นางสาวศิรินทร์   สุภาสอน : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5712101313   นางสาวชไมพร   คำวงค์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5712102340   นางสาวธัญพิชชา   แสนหลวง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5801102472   นางสาวสุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5805101324   นางสาวณัฐวรา   ลุกเซ็น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103366   นางสาวทรียาพรรณ   ซอขอด : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103372   นางสาวธัญญารัตน์   หมื่นคำแปง : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103468   นายศิวกร   จันทร์เทศ : บัญชี 12ชั่วโมง
5814102311   นายจิณณครุฑา   ช่างเจริญ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5903102344   นางสาววราภรณ์   จิราภรณ์เทวี : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
5903102345   นางสาววลัยกร   บุญชุม : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
5903102347   นางสาวศิริวิมล   ฟูแสง : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
5903102350   นางสาวสรัลพร   ใจมาเครือ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
5903102351   นางสาวสาริณี   คำแปง : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
5904104324   นางสาวศิริวัน   วีระจิตต์ : สถิติ 12ชั่วโมง
5904104325   นางสาวอภัชญา   คำสืบ : สถิติ 12ชั่วโมง
5905101310   นายคมกฤษ   บุญโนนยาง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905101317   นายจินณวัตร   ฉิมนิกร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905101323   นายชินวัตร   จันกิติ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905101352   นางสาวปาริฉัตร   กาวิล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905101360   นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์   สุวรรณเลิศ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905101402   นางสาวสุภาพร   พรมมา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5906101500   นางสาวอัมภาพร   สุริยา : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906103315   นางสาวกุศรินทร์   ดวงปัญญา : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103360   นางสาวณัฐสุดา   ทิพย์อักษร : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103362   นางสาวดวงลดา   อินทรโม : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103366   นางสาวดาริณี   เครือคำมูล : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103369   นายธนกร   ยาสมร : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103371   นางสาวธัชณภัค   โพทวี : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103372   นางสาวธัญชนก   กันทะจันทร์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103380   นางสาวนฤมล   สระทองลี : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103438   นางสาวลักษิกา   พูลศิลป์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103462   นางสาวศุภพร   นักทำนา : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103500   นางสาวอรพรรณ   ทองจันทร์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5906104339   นางสาวชวัลรัตน์   เวชณาวัฒนากุล : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104387   นายพงศกร   วิริยะพันธ์ : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104442   นางสาวสรินญา   ปาพันธ์ : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104443   นางสาวสาลินี   ทาตระกูล : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104461   นางสาวหทัยรัตน์   คล้ายชม : การเงิน 12ชั่วโมง
5912102302   นางสาวกมลลักษณ์   ไชยปิง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5912102310   นางสาวชญานี   ราศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5912102345   นางสาวบุญสิตา   พรหมานนท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง