โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาคริสเตียน ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 16/09/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด มูลนิธิบ้านแอ๊บบร้าเฮ้าส์ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมคริสเตียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701102373   นางสาวนันทนา   สุแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701125329   นางสาวรวิภา   เตรียมพยุง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5703104306   นายธนากร   แซ่เถา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5705104305   นางสาวเกศรินทร์   ศรีมาลี : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5801102427   นางสาวรัชฎา   จันทวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102482   นางสาวหทัยรัตน์   หยกมณีพิพัฒน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102497   นายนฤดม   ปู่ยุง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801113331   นางสาวรัตนา   จรัสชายชาญศรี : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5803103305   นางสาวจันทนา   นันตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5803103338   นางสาววรัญญา   ฤทธิ์เดชวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5803103342   นางสาวสุดารัตน์   ดูแสง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5805101375   นางสาววรินดา   อุปนันท์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101379   นางสาววิภาภรณ์   นัตกานต์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5806101468   นางสาววราภรณ์   พิมพ์วรรณธนา : การจัดการ 12ชั่วโมง
5822101327   นายชัยวัฒน์   คงสุขสดชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
ในปัจจุบันนี้ การศึกษาไม่ได้มีอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ล้วนมีผลต่อการดำเนินชีวิต หากมีความรู้แต่ไร้ซึ่งการปฏิบัติจริงแล้วนั้น ความคาดหวังในเป้าหมายต่างๆ อาจไม่เกิดผลอย่างแท้จริง ทางชมรมคริสเตียนแม่โจ้ได้เห็นถึงความสาคัญของการทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่จะช่วยฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ผู้นำนักศึกษาคริสเตียน เป็นบุคคลที่จำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้กิจกรรมของชมรมคริสเตียนแม่โจ้ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน เกิดเป็นรูปเป็นร่างและสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยอาศัยศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ซึ่งผู้นำนักศึกษาคริสเตียนนั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ เช่น มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร รวมถึงมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการดูช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ชมรมคริสเตียนแม่โจ้จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมผู้นานักศึกษาคริสเตียน ประจาปี 2559 เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นผู้นาให้แก่นักศึกษาชมรมคริสเตียนแม่โจ้ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมนักศึกษาคริสเตียนแม่โจ้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 28 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   28 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล