ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5614102318   นางสาวนฤดี   เสรีดวงใจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102321   นางสาวนิศารัตน์   มงคลเรืองอำนาจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102322   นางสาวนิสรา   ทิพย์ภักดี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102353   นางสาวศิญาภรณ์   ศรศิริ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102361   นางสาวเสาวณีย์   ทวิชาติธารา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102370   นางสาวอัจฉราพร   พุทธิมา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5615123420   นายอภิสิทธิ์   จันทน์เกษร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 12ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 12ชั่วโมง
5901102485   นางสาวหทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5904103339   นายสัญญา   ขวัญทรัพย์กุล : เคมี 12ชั่วโมง
5912107311   นายณัฐพงษ์   สราญฤทธิไกร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
5922102015   นายลอเอ๋อ   ลาหู่นะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง