โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคริสเตียน ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 19/08/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/08/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านชุมจิตต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605104363   นางสาวพิมพิไล   น้ำใจบริสุทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5614102318   นางสาวนฤดี   เสรีดวงใจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102321   นางสาวนิศารัตน์   มงคลเรืองอำนาจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102322   นางสาวนิสรา   ทิพย์ภักดี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102353   นางสาวศิญาภรณ์   ศรศิริ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102361   นางสาวเสาวณีย์   ทวิชาติธารา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102368   นางสาวอัจฉรา   มนัสมโนธรรม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102370   นางสาวอัจฉราพร   พุทธิมา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5615123305   นายกรกฏ   มหาวัน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5615123420   นายอภิสิทธิ์   จันทน์เกษร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5701102373   นางสาวนันทนา   สุแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701125329   นางสาวรวิภา   เตรียมพยุง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125330   นางสาวรุ่งทิวา   อามอ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125336   นางสาวศิริรัตน์   วงค์ษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125343   นางสาวฐิติรัตน์   บรรณพร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5703104306   นายธนากร   แซ่เถา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5705104305   นางสาวเกศรินทร์   ศรีมาลี : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5705104307   นางสาวจรวยพร   เข่งเงิน : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5705104327   นางสาวดวงกมล   ส่งแสง : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5705104408   นางสาวอรพรรณ   เชเหมอะ : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 12ชั่วโมง
5706104380   นางสาวธนาภรณ์   ยงวิชญขจร : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 12ชั่วโมง
5722102014   นางสาววนิดา   แยเบียงกู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5801102427   นางสาวรัชฎา   จันทวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102482   นางสาวหทัยรัตน์   หยกมณีพิพัฒน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102495   นายอาราห์ชาติ   สันติชัยชาญ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102497   นายนฤดม   ปู่ยุง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5803103305   นางสาวจันทนา   นันตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5803103338   นางสาววรัญญา   ฤทธิ์เดชวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5803103342   นางสาวสุดารัตน์   ดูแสง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5804106353   นายสิทธิชัย   แซ่ระย้า : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5805101375   นางสาววรินดา   อุปนันท์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101379   นางสาววิภาภรณ์   นัตกานต์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805104411   นายอธิป   มาลีรัตนชัย : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5806101030   นางสาวธนาภรณ์   อ่อนแก้ว : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101092   นางสาวอาณัญญา   มาวีระ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101094   นางสาวอำนวยพร   พินิจพรพรรณ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103362   นางสาวดวงพร   ตั้งมั่นทวีทรัพย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5806104545   นางสาวอารีรักษ์   อุ่นคำมี : การเงิน 12ชั่วโมง
5809101369   นายไพบูลย์   งามเลิศมนตรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5822101327   นายชัยวัฒน์   คงสุขสดชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
ในปัจจุบันการขาดคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษามีความหลากหลายมากขึ้น สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลถึงนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จนเป็นเหตุของการขาดระเบียบวินัยต่างๆได้ในการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย
ชมรมคริสเตียนแม่โจ้ได้เห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคริสเตียน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ณ บ้านชุ่มจิตต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยอาศัยการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มนักศึกษาใหม่ ให้มีพื้นฐานทางจิตใจที่อยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความสามัคคีและมีคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน การทำงานได้อย่างมีความสุข และเมื่อจบออกไปจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 128 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   118 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล