โครงการ จิตอาสา นำความรู้ทักษะสู่สังคม

วันที่เริ่มต้น 01/07/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุระศักดิ์ อาษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อัจฉราพร ศิวิลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นหน่วยงานด้านสนับสนุนของมหาวิทยาลัย มีภารกิจในการบริหารจัดการการให้บริการและพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพและวิชาชีวิตให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม อีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม จึงเกิดเป็นโครงการจิตอาสา นำความรู้ทักษะและประสบการณ์สู่สังคมในชุมชน ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชุมชน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมด้านกีฬา ฯลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล