ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5612101320   นางสาวณัฐนันทน์   เรือนดล : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5612101358   นางสาวพิมพิกา   มหาไม้ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5612101359   นางสาวภัทราภรณ์   บุญลา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5612101398   นางสาวอัญชลิกา   ถากาศ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5701101315   นางสาวชไมพร   วงค์จันทเรือง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701105355   นางสาวปณิดา   ปาสา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5703103307   นางสาวเกวลิน   ภู่นพคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103312   นางสาวเจนจิรา   นิเวศน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103320   นายณัฐธิชา   ยากอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103322   นางสาวดาราวดี   ใหม่แก้วสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103328   นางสาวนุชวรา   เรือนแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103334   นางสาวพัชรินทร์   ทัพวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103340   นายรัฐพงษ์   กำเนิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103341   นางสาวรุ่งไพลิน   แสนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103342   นางสาวศุภนิดา   ขวานทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103345   นางสาวสุทธิดา   เกิดพนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103346   นางสาวสุทธิดา   เปียงตั้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103349   นางสาวหฤทัย   ปิ่นสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103355   นายเอกลักษณ์   ยอดวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5706101350   นางสาวดารารัตน์   คำติ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706103446   นางสาวสมพิศ   จงเกษกรณ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103449   นางสาวสิริพร   พิทักษ์พรวงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103452   นางสาวสุทธิดา   ก๋าอิน : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103453   นางสาวสุทธิดา   ขุนศรีรอด : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103480   นางสาวอัจฉรา   อุทธโยธา : บัญชี 12ชั่วโมง
5709101355   นางสาวปุณยพร   สุขผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5712106316   นางสาวจารุวรรณ   แสงศรีจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5804101341   นายธีรภัทร   รัตนสรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101352   นายนิธิวัฒน์   จิตร์น้อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101389   นายวิศรุต   เสาวรส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804101399   นางสาวสิรินรัตน์   จันทร์ออน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5804106361   นายกิตติชัย   ทัศนพันธ์เพชร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5806103311   นางสาวกัญญาพัชร   ขยันทำ : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103312   นางสาวกัญญารัตน์   จันทร์แจ่ม : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103443   นางสาวรัชฎาภรณ์   นาต๊ะ : บัญชี 12ชั่วโมง