โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU หัวข้อ การสื่อสารและการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน “พูดนั้นสำคัญไฉน"

วันที่เริ่มต้น 18/08/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 18/08/2559 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุระศักดิ์ อาษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อัจฉราพร ศิวิลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจ และยอมรับจากภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการและรับใช้สังคมมากกว่า 80 ปี และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4-5 ปี และ 2 ปี เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดส่งนักศึกษาออกไปปฎิบัติงานในสถานประกอบการจนได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเข้าทำงานจนถึงปัจจุบัน การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ดังกล่าวจึงเป็นโครงการหนึ่งที่เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ได้มีความมั่นใจตนเองด้านการแต่งกาย การแต่งหน้า การพูดและการสื่อสาร การเขียนประวัติส่วนตัว และมารยาทในสังคมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงจะสามารถทำให้สังคมมีทัศนคติใหม่ ๆ กับนักศึกษาสาขาต่าง ๆ เกิดความประทับใจจนประสบความสำเร็จในชีวิต กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานจัดหางาน จึงได้เล็งเห็นการจัดโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพ MJU นั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล