ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5319103507   นางสาวดวงพร   ศิวะศาสนพงศ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5605201329   นางสาวปรียาวรรณ   แก้วมณี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5606102342   นางสาวณัฐวิมล   จักรนวรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102345   นางสาวดวงจันทร์   อันทะนนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102369   นางสาวไพลิน   เนียมมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102392   นางสาวศศิภัทรริน   แก่นจักร : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102420   นางสาวอลิสา   วนาศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102421   นางสาวอังคณาง   โรงสะอาด : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102423   นางสาวอัมรินทร์   แก้วมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102425   นางสาวอุบลรัตน์   สนั่นก้อง : การตลาด 3ชั่วโมง
5622101303   นางสาวกมลวรรณ   วงศ์ประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101307   นางสาวกัลยกฤตย์   เพ็ชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101310   นางสาวเกวลิน   เป็งศิริ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101319   นางสาวจุลธิดา   ใจปัญญา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101323   นางสาวชฎาพร   มะโนหาญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101325   นายชาญณรงค์   ดอกไม้หอม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101332   นายดิษสพล   เสริมศาสตร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101334   นายทรงพล   ต๊ะทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101335   นางสาวทิพยอาภา   จีระเศรษฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101336   นางสาวทิวา   จันทร์ปัญญา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101338   นางสาวธนาภรณ์   พูดตรง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101339   นายธรรมรักษ์   พิมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5622101343   นางสาวนภาพรรณ   แสนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101349   นางสาวนิโลบล   แย้มกันชู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5622101360   นางสาวปภาวี   วงศ์แพทย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101364   นายพลางกูร   อุปมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101371   นายพีรพล   ชุ่มอินทรจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101372   นางสาวภัทราภรณ์   ราสี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101373   นายภาณุพงศ์   อวนพล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101379   นางสาวริสา   จาปัญญะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101383   นางสาววาทินี   จำปาแท้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101395   นางสาวสกุลรัตน์   เชื้อเต๊อะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101411   นางสาวอัญชลีพร   พลอยเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5622101414   นางสาวอัมพุชินี   สิมศิริ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5622101416   นายอาชาไนย   ชัยพนัส : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5701105407   นางสาวอัจฉราภรณ์   สมใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5706101302   นางสาวกมลวรรณ   จันทร์ยะสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101303   นางสาวกรกนก   นวลศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101304   นายกรชวัล   ศิริวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101306   นางสาวกฤษณา   ศรีบุญเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101321   นางสาวจิรัชญา   ปันวารี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101338   นางสาวณัฏฐธิดา   ธินันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101348   นางสาวณิชกุล   หวันมุสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101379   นางสาวเบญญา   อัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101391   นางสาวพรประภา   วงศ์แสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101395   นางสาวพิไลวรรณ   บุญเสมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101417   นางสาววรณัน   ณ สกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101418   นางสาววรรณธนันท์   สุขสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101422   นางสาววันวิสา   สาขำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101429   นางสาวศิวนาถ   ภารัตสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101437   นางสาวสายชล   คนเที่ยง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101444   นายสุขวิทย์   รวยลาภ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101458   นางสาวอภิมลพร   อิงไธสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101460   นางสาวอรวรรณ   ไม้สูง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5812304003   นายสุรชัย   โพธิ์ตาทอง : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5812304006   นางสาวบัณฑิตา   ไคร้โท้ง : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5812304007   นางสาวปาณิสรา   สัมฤทธินอก : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5812304010   MissSysavanh   Vonglorkham : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5901125301   นางสาวกชพร   ธาราสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125302   นางสาวกรรณิกา   ชื่อจริง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125306   นางสาวกุลจิรา   สุขศรีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125309   นางสาวชฎาพร   พิมสาร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125322   นางสาวธัญญลักษณ์   เชตุพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901125324   นางสาวนริสรา   พลโสดา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5905104346   นายธีระศักดิ์   ภมรสุจริตกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104357   นายปฏิภาณ   ดวงบาล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104366   นายภัทรภณ   อภิวงค์งาม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104381   นายศตคุณ   ศรีตระกูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104382   นายศรรกฏิยพงศ์   ฟูเต็มวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104387   นายสรวิศ   อินต๊ะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104403   นายอัษฎาวุฒิ   ปางค่า : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104405   นายอิศรานุกูล   มะณี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104407   นายเอกสิทธิ์   ปัดมะริด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101321   นายจักรกฤษ   สุรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101337   นายชนัญญู   แก้วพุง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101347   นายณฐพรต   ชุมภูวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101362   นายทินภัทร   ลังกาพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101364   นายทิวกร   การินเสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101367   นายนันท์นภัส   นาวา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101368   นายธนา   สายอุด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101375   นายธีรเดช   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101376   นายธีรภัทร   ชัยเสนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101378   นายนราทัศน์   สังข์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101386   นายนิธิฤทธิ์   จิรชีพธนินวกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101400   นายประพาส   เฮงมีชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101411   นายพงศ์พิสุทธิ์   มากมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101415   นายพรวิทย์   เกรอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101416   นายพสธร   ประไพวรรณ์กุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101420   นายพีรพัฒน์   สมรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101421   นายไพศรวัณ   มีชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101426   นายภาณุวัฒน์   ขัติยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101444   นายวรยุทธ   จินดาธณารักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101449   นายวัสพล   ทรายหมอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101456   นายศรัญวิทย์   สมศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101463   นายศุภชัย   แก้วเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101466   นายสหรัฐ   ศรีคำขัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101469   นายสิริกร   สินเสาร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101473   นายสุกฤษฎิ์   เนาว์ชุมภู : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101483   นายสุริยันต์   บูชาผาภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101490   นายอนุวัช   ศรีน๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101491   นายอนุสรณ์   แซ่จ๋าว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101492   นายอภิชน   ทิบุตร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101493   นายอภิชัย   อินริกิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101495   นายอภิสิทธิ์   ณ วรรณติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906105001   นายกฤช   สงสิริพันธุ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105003   นางสาวกานต์รวีณัฐ   กิจดาสวัสดิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105004   นางสาวจิราวรรณ   ดวงทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105006   นายจุฬา   คนรู้ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105007   นางสาวจุฬาลักษณ์   ก๋าวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105008   นายเฉลิมพล   กองคำฟู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105009   นายชัยธวัช   ยาพรหม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105012   นายธนวิชญ์   กลิ่นมาลี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105013   นางสาวธนัฐดา   เมี้ยนกลาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105014   นางสาวธัญญารัตน์   หาระมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105015   นายนพิชญา   จินะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105016   นางสาวนันชณิการ์   จันทร์ศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105017   นางสาวนันทิกานต์   กันทะมอย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105018   นายปวริศร์   ขาวเอียด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105019   นางสาวปาริชาติ   สมุทรเสน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105020   นายพัชรพงศ์   อาทิตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105021   นายพิชญุตม์   นุ้ยคง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105022   นายพิพัฒกิจ   วุฒิ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105023   นางสาวพิมธุมาศ   ตันชุ่ม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105024   นางสาวพิมพ์รำไพ   ภักดิ์โพธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105025   นายภาณุพงษ์   สุทธหลวง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105026   นางสาวภาณุมาศ   ถาผ่อง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105027   นายมงคล   เศวตตระกูลชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105028   นายเมธชนัน   นาอุ๋ย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105029   นางสาวเยาวเรศ   แก้วมณีวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105030   นายรณกร   ปุญญาพัฒน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105031   นายวชากร   อภินนท์ชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105032   นายวีระยุทธ   แก้วศรีวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105033   นายศรายุทธ   พุฒทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105034   นายศรายุทธ   สุทธสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105035   นายศุภกร   ทองดอนเปรียง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105036   นายศุภณัฐ   กิวัฒนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105037   นางสาวสุจิตรา   มีรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105038   นางสาวสุดารัตน์   ยอดคำปา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105039   นายสุเมธี   ดอนดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105041   นายสุรศักดิ์   เลาย้าง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105042   นางสาวสุวนันท์   อะทูน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105043   นายอนุสรณ์   คงคาอมรสุข : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105044   นายอภิสิทธิ์   กาวิละ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105045   นายอภิสิทธิ์   บัวเย็น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105046   นางสาวอมรพรรณ   ศิริพรรณาภิรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105047   นายอรรถชัย   มหาวัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105048   นางสาวอาทิตยา   สุภาศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105049   นางสาวเอมณิการ์   สมชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5912106357   นางสาวมณฑากานต์   ปีนัง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106387   นางสาวสุรีรัตน์   ศรีวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106389   นางสาวอริยาพร   สีไสย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106391   นางสาวอาภัสรา   โล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106392   นางสาวอาภา   ฝ่ายเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106393   นางสาวอารียา   ดอกแก : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5914102302   นายกุศล   รักแสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102303   นายไกรวิชญ์   ศรีอ้วน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102304   นายคริสเตียน   ด้ามพรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102305   นางสาวจันทกานติ์   เสกสรรวรกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102306   นางสาวจิราพร   ศรีวิชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102310   นางสาวจุฑาภรณ์   ยอดปัญญา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102311   นายเจษฎา   ไชยลังกา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102312   นางสาวชลดา   ติบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102313   นางสาวชัชวีวรรณ   ทรงกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102314   นางสาวชุติกาญจน์   วงศ์วิเศษ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102315   นางสาวโชติกา   ประทุม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102316   นางสาวณัฐธิดา   ทรวงแสวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102317   นางสาวณัฐวดี   วนเครือ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102318   นายณัฐวุฒิ   ทะโนลับ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102319   นางสาวดลยา   สิทธิพาณิชยกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102320   นางสาวทิวาพร   อินทจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102321   นายธนกฤต   ทุมมาโต : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102322   นางสาวธัญญธร   กรีมิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102323   นายธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102325   นางสาวนทีกานต์   เมืองเอก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102326   นางสาวนนทกร   กาวิชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102328   นางสาวนภสร   พิวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102329   นางสาวนวลปราง   มหาวันแจ่ม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5922101305   นางสาวกัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101311   นางสาวจริยา   จ๊ะใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101315   นางสาวจุติพร   จบจังหรีด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101318   นางสาวชไมพร   แก้วบุญเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101320   นางสาวชลิดา   ใจมาเครือ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101338   นางสาวนงนภัส   มะโนเปียง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101376   นางสาวลลิตาพร   โถงาม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101388   นางสาววิมลมณี   นิสภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101389   นางสาววิลาวัลย์   วงศ์คำปวน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101390   นางสาววิไลทอง   เด่นแก้ว : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101393   นางสาวศศิธร   โห้หนู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101401   นางสาวศุภิสรา   ทรวงแสวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง