กิจกรรมเตรียมความพร้อมและการบันทึกภาพผู้เข้าประกวดดาว เดือน และดาวเทียมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 14/10/2558 เวลา 6:30 วันที่สิ้นสุด 14/10/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5503105334   นายศุภโรจน์   โรจนสุวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 9ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 9ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 9ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 9ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5603103332   นายภูมิสิทธิ์   ม่วงประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 9ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5614101347   นายพลากร   พวงกุหลาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5618102303   นายกิตติกานต์   เนตรพระ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5618102319   นางสาวธิดารัตน์   วาจาทะศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5618102324   นายพงศธร   ต๋าคำดี : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5618102330   นายวัฒนพงศ์   บุญวัฒนา : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5718102306   นายเจนภพ   คำมา : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5718102310   นางสาวณัฐชา   ทองตะเภา : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5718102312   นายณัฐพล   ทองแท้ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5718102314   นายตรีพล   ท่าแร่ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5718102317   นายธนภัทร   โกศะโยดม : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5718102321   นายนัฐชัย   จันทราสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5718102324   นายปรัชญา   ปานพรม : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5718102337   นายสถาพร   วงศ์สุ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5818102317   นายณภัทร   อุทุมพร : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5818102321   นายเดชาวัต   รัตนธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5818102334   นายปราบศึก   ศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5818102352   นายรัชชานนท์   เสริญกลาง : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5818102376   นายอิทธิเชษฐ์   หมื่นอาจยิ้ม : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   79 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล