ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5705101377   นางสาวเมธาวี   ศรีปานรอด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5801101041   นางสาวสุจิตตรา   เพียงโธสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101345   นายภูชิต   คนหลวง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801125341   นายภัทธโน   จันทศิลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125383   นายสรธน   ธิติสุทธิ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5803103317   นายธนวัฒน์   เวชพสิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5803103329   นางสาวพิชญานิน   ง่อยเตจา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5804102304   นางสาวกัลยกร   หาญนิรันดร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102365   นายอาณัติ   ลีลาน้อย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804105308   นายจีระพงษ์   ต๊ะสอน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101392   นางสาวกวินตา   พรมมาตร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104333   นายณัฐติพงษ์   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104351   นายนิพล   พร้อมเพียง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101472   นายสวิชญา   ประสาวกา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102461   นายรัชชานนท์   ไชยสวัสดิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103363   นางสาวดุษฎี   ชมภู : บัญชี 6ชั่วโมง
5809101036   นายปองเทพ   แสนใจวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101303   นายกฤษฎ์   ลวากร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101350   นางสาวเนตรนภา   ชุ่มศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5810101312   นางสาวคทากร   บุญอุปละ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101413   นายสันติภาพ   อยู่คร้าม : การประมง 6ชั่วโมง
5812101311   นายคมกฤษณ์   คำเขื่อน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812101370   นายรัตทชัย   หอยแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5812102371   นางสาวศรัณย์พร   พันธะยอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106365   นายภูมิรพี   อินทมณี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812107308   นายฆณากร   ช้างแย้ม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101336   นางสาวนันทนัช   สุทธกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123319   นางสาวจุฬา   สินไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123357   นายปิยพันธ์   ต๊ะทา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5818102335   นางสาวปิ่นสุดา   สัจจะเวทะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102374   นายอัศฎา   ลิขิตบุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5818102375   นายอิทธิชัย   พินอุไร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5819101304   นายจิตรภูมิศักดิ์   ขอมชัยภูมิ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5819101310   นายชุติพันธ์   สิงห์โทราช : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5819103507   นางสาวณัฐกาน   เล่ห์เหลี่ยม : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5822101313   นายเขตต์กาญจน์   เจริญทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101429   นายเอกดนู   เสียงใส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822103004   นางสาวขวัญชีวา   อินทร์ปู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง