โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 29/04/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
นพพร สุนะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อแนะแนวทางการ สร้างความสุข ความสําเร็จของในการทํางาน แนะแนวเส้นทางวิชาชีพก่อนการทำงาน แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งเป็นการ แนะแนวเส้นทางการทํางานในอนาคตให้แก่ นักศึกษา ให้มีทางเลือกในการตัดสินใจทํางานในองค์กรที่มีความมั่นคง สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ร่ําเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางาน และเพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปแล้วได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Go Eco U ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้ ให้กับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   10000 บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   10000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล