ผู้เข้าร่วม
นพพร สุนะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สมพร เกตุตะคุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5518102301   นายกรกช   เพียรธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102302   นางสาวกรณิศ   หินพลอย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102303   นางสาวกัญญารัตน์   อุปละ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102304   นายกิตติธัช   เชิงปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102305   นางสาวคันธมาลี   อินทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102306   นายจักรนรินทร์   ชิดทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102308   นายจิรายุส   แหมา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102309   นายฉัตรวรุฒน์   สุวรรณภูมิ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102310   นางสาวณพัชญา   เกตุนุช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102311   นางสาวณัฐญา   ม่วงมี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102312   นางสาวณิชา   จีนตุง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102313   นายดุษฎี   วงค์สีมา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102314   นายทัตเทพ   พึ่งชา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102315   นายธนากร   ลังกาพินธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102316   นางสาวนวพร   ภู่ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102317   นายนุตร   สมบุญพล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102318   นางสาวษุภกุล   จันตาธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102319   นายปฏิภาณ   ศรีทิพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102320   นายปรีดา   ทรงวิผล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102321   นายปุณณภพ   ไชยพรหม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102322   นางสาวปุณยาพร   คงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102323   นางสาวปวริศา   จันทราช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102324   นายพงศกร   ผลขำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102325   นายพชรพล   โพธิ์แพง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102326   นายพรภวัฒน์   จี้ระมาตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102327   นายพานุพล   แสงจันทร์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102328   นางสาวรัชวิภา   พวงใหญ่ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102329   นายลัคน์   ทิพยางกูร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102330   นางสาววงษ์ราม   รามสูต : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102331   นางสาววชิราพร   ไทยศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102332   นายวัฒน์   ไทยเสถียร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102333   นายวิภู   เลิศทัศนวนิช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102335   นางสาวศรัญรัตน์   โชติสุรีรัชต์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102336   นายศราวุธ   เมืองโฉม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102337   นางสาวศศิกาญจน์   ยี่สุ่นแซม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102338   นางสาวศศิธร   นิลพลอย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102339   นางสาวสราวงศ์   บุนนาค : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102340   นางสาวสุจิรา   รักชาติ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102341   นายอนาวิล   อินทรหัน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102342   นางสาวอรอุษา   กิตธารเมธี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102343   นางสาวอัญชลี   กินใบ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5518102344   นายเอกพันธ์   พวงราช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง