โครงการถนนสายวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา ครั้งที่1/2558

วันที่เริ่มต้น 20/04/2559 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 20/04/2559 เวลา 23:30
สถานที่จัด โรงอาหารเทิดกสิกร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  งานดนตรีและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการให้ความรู้ทางการศึกษาแก่เยาวชน และผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์และอนาคตต่อสังคม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้สร้างเสริมทักษะ ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยหลักวิชาการใช้ชีวิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ในการทำงานและมีความ รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ต่อไป การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นการปฏิบัติหรือแสดงออกในด้านการรักษาและสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ในทางที่ถูกต้องและดีงาม เพื่อจะได้สืบสานไปสู่ชั่วยุคชั่วสมัยในภายภาคหน้าต่อไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหนึ่งภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความ รุ่งเรืองตลอดไป งานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงออกในการแสดงผลงานของนักศึกษาด้านศิลป วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรและชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ตลอดจนสร้างผลลัพธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทาง กายภาพและสังคมที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรใน มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล