โครงการถนนสายวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา ครั้งที่1/2558

วันที่เริ่มต้น 20/04/2559 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 20/04/2559 เวลา 23:30
สถานที่จัด โรงอาหารเทิดกสิกร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  งานดนตรีและนันทนาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก
เชาวรัตน์ แสงคำ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อัศมนต์ สมศรี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
แคทลียา ประลาสนธิ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
ณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
วิทชัย สุขเพราะนา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
วีนาภัทร์ พงษ์ภา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการให้ความรู้ทางการศึกษาแก่เยาวชน และผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์และอนาคตต่อสังคม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้สร้างเสริมทักษะ ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยหลักวิชาการใช้ชีวิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ในการทำงานและมีความ รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ต่อไป การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นการปฏิบัติหรือแสดงออกในด้านการรักษาและสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ในทางที่ถูกต้องและดีงาม เพื่อจะได้สืบสานไปสู่ชั่วยุคชั่วสมัยในภายภาคหน้าต่อไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหนึ่งภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความ รุ่งเรืองตลอดไป งานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงออกในการแสดงผลงานของนักศึกษาด้านศิลป วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรและชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ตลอดจนสร้างผลลัพธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทาง กายภาพและสังคมที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรใน มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล