ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501102456   นายศรายุทธ   ผิวพรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5501125312   นายณัฐพล   พุฒซ้อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5501126303   นางสาวศิริวิมล   ชายเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5501126328   นางสาวมนต์ทิพย์   จันทราภัย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5505101375   นายภูมินทร์   สุมขุนทด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5506104309   นางสาวคณัสนันท์   ทองภาพ : การเงิน 3ชั่วโมง
5509101310   นางสาวกาญจนา   ดาวอาจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5509101490   นางสาวอรุณรัตน์   หลักฐาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5512102312   นายการุณย์   ธะนีวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5514101329   นางสาวณัฐณิชา   วสุวัต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5601124336   นายสมชาย   กล้าหาญ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5606102324   นางสาวจินตนา   มณีวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5609101360   นางสาวธัญญาลักษณ์   โพธิ์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5612102323   นางสาวเจตนา   วงค์น้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5614102346   นางสาววรวีร์   มีเดช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5701102329   นายเฉลิมชัย   กลิ่นสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5701113320   นางสาวปิยธิดา   ท่องเที่ยว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5704101368   นางสาวเยาวเรศ   ก้อนทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5704105331   นางสาววนิดา   จันทร์ฟอง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101338   นายธนกฤต   อูบคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705101409   นายสุรศักดิ์   วังโส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5709101331   นายทีปกร   อินปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101367   นายภูมิพัฒน์   ชินวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101385   นายวันชนะ   สิทธิธรรมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5714101320   นางสาวฉัตรลดา   ชาวไร่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101365   นายภูมิภัทร   ไคร้สร้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5801113351   นางสาวอ่อน   ปู่หมั่น : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5803102302   นางสาวกัลยารัตน์   แซ่เฒ่า : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5804104323   นางสาวปทุมวรรณ   สมงาม : สถิติ 3ชั่วโมง
5804108337   นางสาวอสมาภรณ์   ทูปแป้น : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5805104304   นายกษกรณ์   ใจแข็ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104313   นางสาวกิตติยา   คำปัน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101349   นางสาวฐิติรัตน์   นันตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102503   นายสราวุธ   ทับเลื่อน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806104386   นายธนกร   กมล : การเงิน 3ชั่วโมง
5809101334   นางสาวดวงพร   กาวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101343   นายนรินทร์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101376   นางสาวรุ่งวิมล   ปัญญามา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101391   นายสหการ   สมศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5814102304   นายกฤตภาส   โชติกะชีวิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง