กิจกรรมนักศึกษาจิตอาสาแม่โจ้บริการ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 "คนไทยใจเกษตร"

วันที่เริ่มต้น 27/02/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2559 เวลา 21:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 และในการนี้ มีนักศึกษาจากองค์กรนักศึกษา สาขาวิชา และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานวันเกษตรแห่งชาติ อาทิ นักศึกษาวิชาทหาร และชมรมวิทยุสมัครเล่น ช่วยในการจัดการจราจร นักศึกษาจิตอาสาล้างห้องน้ำ ชมรมประมงแม่โจ้ บริการรับส่งต้นไม้และสิ่งของให้ผู้มาเที่ยวงาน เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 72  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล