ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101316   นายชินวัตร   ดวงติ๊บ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5601101341   นายปักษ์อิสรา   ชาพรมมา : พืชไร่ 16ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 64ชั่วโมง
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 72ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 72ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 56ชั่วโมง
5705101306   นายกฤษณะ   ศิริอางค์ : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5706103381   นางสาวพรภิมล   อ่อนวงษ์ : บัญชี 24ชั่วโมง
5706103383   นางสาวพัทธ์   ศรีรินติ๊บ : บัญชี 16ชั่วโมง
5709101405   นายสุริยา   อุดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5801125342   นายภาสกร   กองอินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5805204327   นายพงศ์วิสิฐ   รักขัน : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5806103037   นายทัศน์นัย   ทิพย์เจริญ : บัญชี 64ชั่วโมง
5806103082   นางสาวเมธะกา   มหายศนันท์ : บัญชี 16ชั่วโมง
5806103303   นางสาวกนกพร   กันสาด : บัญชี 16ชั่วโมง
5806103305   นางสาวกมลชนก   แซ่วี : บัญชี 16ชั่วโมง
5806103322   นางสาวคัทยา   วงค์ชัยชนะ : บัญชี 16ชั่วโมง
5806103323   นางสาวจรรยา   สมงาม : บัญชี 16ชั่วโมง
5806103351   นางสาวญานิศา   รอดจีรา : บัญชี 16ชั่วโมง
5806103352   นางสาวณัฏฐินี   วิจิตร : บัญชี 16ชั่วโมง
5806103382   นางสาวธัญรัศม์   แดงสุภา : บัญชี 16ชั่วโมง
5806104530   นายอนุชิต   จอมแปง : การเงิน 16ชั่วโมง