กิจกรรมแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (สร้างฐานชีวิตตามรอยพ่อหลวงไทย)

วันที่เริ่มต้น 25/11/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 25/11/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด โรงเรียนส่วนบุญโยอุปภัมภ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501124317   นางสาวนุสบา   เพชรก้อน : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5505101304   นางสาวกรวรรณ   นพขำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5509101343   นายณรงค์ฤทธ์   พันธุ์ทาโฮม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5512102416   นายสุรสิทธิ์   พริ้งเพราะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5604102324   นางสาวเนตรนภา   สมีแจ่ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5604102332   นางสาวพิมพิไล   สายหยุด : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5604102356   นางสาวอทิตตา   บัวระภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5609101310   นางสาวกัญญารัตน์   เพียรทำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5612101332   นางสาวนภาพร   กำแพงทิพย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701102492   นางสาวอารีรัตน์   นามหงษา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701105326   นายชัยวัฒน์   โคตรเสนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105332   นายณัฐพงษ์   อ้วนมะโฮง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5703103334   นางสาวพัชรินทร์   ทัพวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5703103344   นางสาวสุดารัตน์   ดงสันเทียะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5801105329   นายณัฐวุฒิ   ฉันทิยานนท์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105330   นายณัฐศักดิ์   ชนะพาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105355   นางสาวพลอยวรินทร์   ชื่นบาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105374   นายวิโรจน์   เรืองสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105394   นายอนุรักษ์   สร้อยแสง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5803103329   นางสาวพิชญานิน   ง่อยเตจา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5804105301   นางสาวกนกวรรณ   ไพรวัลย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101403   นายอภิวัฒน์   ไชยอุป : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5806102494   นางสาวศิริพร   โพธิ์เนียร : การตลาด 6ชั่วโมง
5806104363   นางสาวญาณิศา   ภักดีสาร : การเงิน 6ชั่วโมง
5812304003   นายสุรชัย   โพธิ์ตาทอง : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจและพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการวิชาชีพ มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังมีส่วนช่วยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดีของสังคม (Good Citizenship) มีการกำหนดนโยบายด้านจิตอาสาไว้อย่างชัดเจนในแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสา ได้มีโอกาสร่วมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมและตระหนักคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการรังสรรค์โครงการใหม่ๆและสานต่อโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   25 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล