สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับลงทะเบียน : 22/3/2559 - 1/4/2559


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 103 / 100
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นายเกริกชัย เทพอินถา
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2 นางสาวสิรินยา ใจละออ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 นายจิรศักดิ์ มหารัชตะกุล
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
4 นางสาวทรรศนีย์ กิจเฟื่องฟู
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
5 นายกิตติพงศ์ ยอดสิน
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
6 นางสาวธัญญาลักษณ์ ท้าวศรี
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
7 นายกัณตพัชญ์ วิวุฒิ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
8 นางสาววิวรรณา เหลืองเมฆา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
9 นายเกียรติศักดิ์ พานิชย์
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10 นางสาวกนกวรรณ ไพรวัลย์
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
11 นายจิรายุ แผ้วพลสง
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
12 นางสาวธัญยพร ไชยวงค์
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
13 นายสุทธิชัย ใจแก้ว
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
14 นางสาวสิริกานต์ กองแก้ว
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
15 นายภากร ชื่นอารมย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
16 นางสาวภศิชา วิเชียรภัทรกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
17 นายณัฐกมล ถนัดกิจ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
18 นางสาวณิชกานต์ โสมะภีร์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
19 นายพงศธร บุญรอด
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)
20 นางสาวขวัญชีวา อินทร์ปู
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)
21 นายนรินทร์ สมประสงค์
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
22 นางสาวเจนจิรา เรือนสิทธิ์
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
23 นายปฐพี ใจอินต๊ะ
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช
24 นางสาวปัณฑารีย์ หลวงวัง
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช
25 นายวิทยา ปราบปรามภัย
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
26 นางสาวปรียาภรณ์ กองอารินทร์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
27 นายชัชชล เจริญเมือง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
28 นางสาวเกตุวดี วงศ์ปน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
29 นายธนาคาร นิติโยธิน
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
30 นางสาวณัฐพรรณ มีอยู่
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
31 นายนราวุท ฝั้นเตียม
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
32 นายพงศ์ธร ราชทัง
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
33 นางสาวเมธินี แซ่ลี
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
34 นายณัฐพล ทิมทอง
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
35 นางสาวจุฑามาศ อยู่สิงห์
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
36 นายกฤษดา ทาวรรณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
37 นางสาวกัลยาณี ภูขัติหมื่น
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
38 นายสุรภัทร สุดเล็ก
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
39 นางสาวจีราวรรณ สังขไพวรรณ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
40 นายภูวนัด กระแหน่
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
41 นางสาวจันทรารัตน์ พะยะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
42 นายวริทธิ์ งามสิริเรืองสกุล
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
43 นางสาวรติมา กุหลาบเเก้ว
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
44 นายกิตติพงษ์ ปานคำ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
45 นางสาวทิพย์วรรณ ลุนวงษ์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
46 นายนพเก้า สมวรรณ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
47 นางสาวเมธิสินี จุลบุตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
48 นายฆณากร ช้างแย้ม
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
49 นางสาวประภากร บุญศิลป์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
50 นายธนภัทร์ สิงห์สนั่น
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
51 นางสาวนิราภร คำจันทร์
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
52 นายมานะ เมือกขุนทด
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
53 นางสาวอารียา ชื่นศรีนวล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
54 นายพัชรพล นุวงศ์ศรี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
55 นางสาวศศิ ธัญญกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
56 นายภานุวัฒน์ อ่วมอ่ำ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
57 นางสาวณมล แซ่ลี้
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
58 นายพงศ์ภัค บุตรสะสม
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
59 นางสาวณัฐนรี สุริยา
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
60 นายอดิศักดิ์ กรังพานิช
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน
61 นางสาวนภัสวรรณ ศรีวรรณ์
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน
62 นายพิทยพัฒน์ ไชมาคำ
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่
63 นางสาววินา ก้อนทับทิม
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่
64 นายกิตติภพ ทั้งสน
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
65 นางสาววิภาดา พรมทา
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
66 นายวิษณุ มาสาซ้าย
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
67 นางสาวสมัชญา นารอด
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
68 นายขจรศักดิ์ ณ ลำพูน
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
69 นางสาวปิยวรรณ พันโสดา
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
70 นายวรธน อรุณสวัสดิ์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์
71 นางสาวสุดาภรณ์ สาต๊ะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์
72 นายสุริยันต์ บูคะธรรม
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่
73 นางสาวศิริมล เหล่าหวายนอก
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่
74 นายธนวัฒน์ คำตื้อ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
75 นางสาวกชพร พรมมารัตน์
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
76 นายพงษ์สิทธิ์ คำตุ้ย
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
77 นางสาวสุทธิดา ไชยยา
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
78 นายธนภูมิ สีแดด
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
79 นางสาวชณากานต์ เถียรทิม
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
80 นายธนพล ชำนาญนา
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
81 นางสาวพรธีรา จันทาโลก
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
82 นายณัฐวัตร เกิดปราง
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
83 นางสาวปรารถนา กันทะวงค์
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
84 นายศตวรรษ พิริยะประเทืองกุล
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
85 นางสาวมยุรีย์ เจสะวะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
86 นางสาวลักษมี สมพงษ์
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
87 นายเอกดนู เสียงใส
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
88 นางสาวกนกวรรณ สุขศรี
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
89 นายราเชนทร์ บุญมา
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
90 นายพงศธร สุจิตธรรม
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
91 นางสาวจิณหธาน์ กิติยศ
พัฒนาการท่องเที่ยว
92 นางสาวชนานันท์ กระแสชัย
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
93 นายณัฐวัฒน์ ศรีแก้ว
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
94 นายวีรชาติ เจอภัสสรรุ่ง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
95 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ว่าง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
96 นางสาวจิณหธาน์ กิติยศ
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
97 นายจักรพันธ์ คำอ้าย
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
98 นางสาวณัฐกานต์ สุระพร
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
99 นางสาวกนกชล เพ็ญพาน
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)
100 นายวริทธิ์ งามสิริเรืองสกุล
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
101 นายกิตติพงษ์ ปานคำ
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
102 นายณภัทร แก่นสาร์
พัฒนาการท่องเที่ยว (บริหารการพัฒนา)
103 นายภคพล ธีรศาสตร์
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)