โครงการ Liberal Camp ครั้งที่ 6

วันที่เริ่มต้น 11/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน 301 อาคารแม่โจ้ 70 ปี และ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากในปัจจุบันการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น อย่างยิ่งในการกำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่จะทำให้เราทราบ ถึงการทำงานที่สามารถตรวจสอบและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการที่จะได้มาซึ่งผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นคือ นักศึกษา

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดย ตรง และตัวนักศึกษาควรจะรับทราบบทบาทของตนเองในการมีส่วนช่วยผลักดันการประกัน คุณภาพการศึกษา สโมสรนักศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรส่วนหนึ่งของคณะฯ และเป็นตัวแทนของนักศึกษาจึงได้จัดโครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา โดยนำกระบวนการทำงาน PDCA มาใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนงานโครงการประจำปีของสโมสรนักศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ( walk rally) เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ของนักศึกษาชั้นปี 1-3 โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการความเครียด” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์และนันทนาการต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสองสาขาและชั้นปี
3. การสร้างเสริมภาวะผู้นำและพัฒนาให้นักศึกษา เก่ง ดี และมีความสุข โดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   280 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   25000 บาท
มูลค่ารายรับ   25000 บาท
ค่าใช้จ่าย 25000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   25000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล