ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101351   นางสาวภัทรวรรณ   สัมมาวรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101301   นางสาวกนกพร   อุชาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101305   นางสาวกาญจนา   สุขจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101306   นางสาวกานต์ธีรา   ใจนาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101307   นางสาวกานติ์ชนิต   ตวงสิทธิตานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101308   นางสาวกาลธร   มาสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101309   นายกิตติภพ   ขาวพับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101311   นายขจรศักดิ์   พิภาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101313   นางสาวจตุพร   อภัยวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ช่างนำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101318   นางสาวจุฬามณี   ศรีคำมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101319   นางสาวฉัตรฑริกา   กันจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101321   นางสาวชนนิกานต์   สัมมาอรรถ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101322   นางสาวชวันรัตน์   เมืองระรื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101323   นายชวัลวัฒน์   ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101324   นายชัยธวัช   ปั้นศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101325   นางสาวฐิติชญา   ณ วิเชียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101326   นางสาวปาณิสรา   พรมเผือก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101327   นายณรงค์เดช   สิงห์กัณฑ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101328   นางสาวณัชชา   ถิรกันตวุฒิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101329   นางสาวณัฏฐา   แจ่มใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101330   นางสาวณัฐณิชา   เหมือนทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101331   นางสาวณัฐวิภา   กิตติเมธีกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101332   นางสาวณิชกานต์   ก๋าบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101333   นายดลกวิน   วรรณภิระ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101334   นางสาวธนภรณ์   เมธาวรนันท์ชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101335   นางสาวธนภรณ์   ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101336   นางสาวธนิฎฐา   วิชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101338   นางสาวธัญลักษณ์   ธิมายอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101339   นางสาวธิดารัตน์   ฉ่ำฟ้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101340   นางสาวธิราวาดี   เปียงดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101341   นายธีรนัย   ยุวศิริกุลชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101342   นายนทวิทย์   สีธิวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101343   นายนพเดช   สิงห์จู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101345   นางสาวนภาพร   กันธาทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101348   นางสาวนาลิศา   บุญทวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101350   นางสาวนุชรี   ชูช่วย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101352   นางสาวปานจันทร์   วัชรีเสวิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101353   นางสาวปิยวดี   แซ่ฉั่ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101354   นางสาวเปมิกา   อู่ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101355   นายพชร   ไชยบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101356   นางสาวพรพรรษา   เหมือนทองแท้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101357   นางสาวพรรณราย   จงประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101359   นางสาวพิจิตรา   สินพูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101360   นางสาวพิไลวรรณ   ภาชนนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101361   นางสาวพุฒิกรอง   ศิวกรพิพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101362   นางสาวภัทราพร   อุ่นวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101363   นางสาวภัทราวดี   เเจ้งอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101364   นายภูมิธนิศวร์   สงวนดีกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101366   นายอติเทพ   แก้วสุริยะศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101367   นางสาวมัลลิกา   กับปุละวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101368   นางสาวเมธาวี   บุญทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101369   นางสาวเมธาวี   พรมดวงศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101370   นางสาวเมธีณี   กวงแหวน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101371   นางสาวเมวิยา   กังวานวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101372   นายยุทธพงศ์   ต๊ะนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101374   นายรัตตัญโญ   โพธิพฤกษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101375   นางสาวรุ่งอรุณ   กุยวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101377   นางสาวลัลน์ลลิต   อินทร์ต๊ะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101378   นายวชิรานุสรณ์   ธรรมไชยกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101379   นางสาววทันยา   ศิริประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101380   นางสาววนิดา   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101381   นายวรพล   ยานวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101382   นางสาววันทนีย์   พงษ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101385   นางสาวศรุตยา   ปะทะมะเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101386   นางสาวศศิธร   แสนภูธร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101387   นางสาวศศิภา   จีระวัฒนาวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101388   นายศักย์ศรณ์   ทัศนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101389   นางสาวศิรินทร   บุญทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101391   นายศุภวัฒน์   ยศชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101392   นายสิตางค์   เอกวัฒนโรจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101393   นายสิทธิชัย   ประกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101394   นางสาวสุกฤตา   วชิรธนากร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101395   นางสาวสุดารัตน์   โชติกิตติศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101396   นางสาวสุทธิญา   เตือนราษฎร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101397   นายสุทัศน์   ยกบัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101398   นางสาวสุพิชชา   สุธาพจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101400   นางสาวสุมิตรา   ตุ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101401   นางสาวสุรีย์พร   บุญมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101403   นางสาวหฤทชญา   ลอยพรหม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101404   นางสาวอธิชา   แซ่มั่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101405   นายอธิเบศร์   การไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101406   นางสาวอนงค์นาฎ   สิญจวัตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101407   นางสาวอภิรดี   จุ้มฝน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101408   นางสาวอรญา   ลักษณะลม้าย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101409   นางสาวอรทัย   บุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101410   นางสาวอักษราภัค   แพทย์เมืองจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101413   นายอำพน   แก้วมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101414   นางสาวอินทิรา   หินกำปัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101415   นายเอกชัย   สิงหศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714102301   นางสาวกชกร   น้อยหว้า : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102302   นางสาวกชวรรณ   มะโนพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102303   นางสาวกนกวรรณ   ประชุมรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102304   นางสาวกนกวรรณ   โสภา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102306   นางสาวกมลพรรณ   วงค์วิจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102307   นางสาวกอกาน   เขียนวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102308   นางสาวกาญจน์กนก   ไชยจันลา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102310   นางสาวคริษฐา   โลนันท์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102311   นางสาวจารุวรรณ   มากยก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102312   นางสาวจุฬาลักษณ์   จินดา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102313   นางสาวชนัญญ์ชิดา   ปิติปุณยรัชต์กุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102314   ชลธิรศน์   บุญยืน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102315   นางสาวญาณิศา   ดอนชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102316   นางสาวณัฐญา   ภู่กำจัด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102317   นางสาวณัฐนันท์   ศิริอดุลย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102318   นางสาวณัฐวิภา   นพเจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102319   นางสาวณิชากร   พันเสรีวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102320   นายต้นสัก   ภัทราดูลย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102321   นางสาวทิพวรรณ์   เผยวัจน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102322   นางสาวทิพวัลย์   บุตรอุดม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102323   นายธนพล   ศิริขวา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102324   นางสาวธนาภรณ์   แรงดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102325   นางสาวธัญญาเรศ   อุ่นแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102326   นายนนธกร   ดวงต๋า : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102327   นางสาวนริษา   จันพรมมิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102328   นางสาวนาถกมล   ปิ่นสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102329   นายนิพพิชฌน์   ไชยชนะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102330   นางสาวบงกช   สุขสุเมฆ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102331   นางสาวปทุมวรรณ   ยอดสาร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102332   นางสาวปพิชญา   ประสงค์เจริญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102333   นางสาวปพิชญา   เรืองฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102334   นางสาวปุญญาภา   ชยปิยสิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102337   นางสาวปาริชาติ   สุริยะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102338   นางสาวปิยธิดา   ปรางสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102341   นางสาวปูชิตา   ทวีเชื้อ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102342   นายพัธรวิชญ์   เกตุชาติ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102343   นางสาวพิชชานันท์   ปันจี้ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102344   นางสาวพิชญ์พิมล   วรรณาลัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102346   นางสาวแพรไพลิน   เต๊ะอั้น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102347   นางสาวโยษิตา   สิ่งที่สุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102348   นางสาวรวีวรรธน์   เรืองวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102349   นางสาวรัญชนา   ทิมขลิบ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102351   นางสาวรุจีรัตน์   สอนยศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102352   นางสาววรรณวิภา   จันเพ็ง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102353   นางสาววริศรา   วงษ์พานิช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102355   นางสาววัชรี   อุ่นผาง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102357   นางสาวศศิพิมล   ล้อมเขตต์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102359   นางสาวสุชิวา   บุญน้อย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102360   นายสุทธิพงษ์   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102361   นางสาวสุธิดา   เจริญธรรม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102362   นางสาวสุธิดา   เมืองเปี้ย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102363   นางสาวเสาวลักษณ์   ทาเกิด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102366   นางสาวอมรรัตน์   เบ็ญอาหลี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102367   นางสาวอรปรียา   ใจพลแสน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102368   นางสาวอาทิตญา   โมรา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102369   นางสาวอารีรัตน์   บุญเลา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102370   นางสาวอินทุอร   เชิดสกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5804106362   นางสาวจีริสุดา   หิรัญมงคลวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5814101301   นางสาวกนกพร   บำรุงนอก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101302   นางสาวกรรณิการ์   เชียงมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101303   นางสาวกาญจนาพร   ใจกว้าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101304   นางสาวขวัญจิรา   ทองวาฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101305   นางสาวขวัญพร   ไวว่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101306   นายคณาวุฒิ   ปะละชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101308   นายจรณินท์   เชาวน์ฐายี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101309   นายจิณวัฒน์   คำนุช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101311   นางสาวจิตราพร   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101313   นางสาวจุฑารัตน์   ภู่โต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101314   นางสาวเจนจิรา   กันทะถ้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101318   นางสาวชุติมา   เริ่มกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101319   นางสาวฐานิต   แก้วไชษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101320   นางสาวฐิติมา   สถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101322   ณัฐนิชา   ยศโชคธนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101323   นางสาวณัฐพรรณ   มีอยู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101325   นางสาวณัฐสินี   คะชะสะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101326   นางสาวณิชกานต์   ฝายศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101327   นายทศพล   เต็มดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101328   ทิพมน   สุขเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101330   นายธนวัฒน์   วงศ์ใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101331   นายธนาคาร   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101332   นางสาวธัญลักษณ์   ประจักษ์สูตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101333   นางสาวธัญลักษณ์   ปันวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101335   นันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101336   นางสาวนันทนัช   สุทธกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101337   นางสาวนันทวรรณ   สี่พร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101338   นางสาวนุชรี   วรรณฉวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101340   นางสาวปทุมพร   ตาเจริญเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101341   นางสาวปลายฟ้า   แย้มทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101342   นางสาวปัณฑารีย์   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101343   นางสาวปาริชาติ   สิทธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101344   พลอย   วิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101345   นางสาวพัชริน   มะโนวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101347   นายพิจัย   บุญเสถียรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101348   นายพิชชานนท์   เจริญวัฒนวิญญู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101350   พิมพ์เพชร   ศรีอิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101351   นายภัทรพล   ขำโต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101353   นางสาวภัทรสุดา   ติ๊บไหว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101354   ภัทราภรณ์   ขันดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101357   นางสาววรกมล   ตรีทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101358   นางสาววรรณวลี   วนไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101359   นายวราวุธ   กองยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101360   นางสาววริยาภรณ์   จุลธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101362   นายวัชรพันธ์   ญานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101363   นายรติชา   ฉายพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101364   นางสาววิกานดา   ป้อเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101365   นายวีรพงศ์   พะแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101366   นายศราวุธ   เจิมจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101367   นายศัทธาธิต   ลายมังกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101369   นางสาวศิริลักษณ์   วงศ์ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101370   นางสาวศุบภนิดา   บุญขัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101371   นายศุภกฤต   ไต้ลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101373   นางสาวสมิตา   กิจนิมิตผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101374   สรญา   เส้งเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101377   นางสาวสุภัทิรา   อุปถัมภ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101379   นางสาวหทัยชนก   กัญญาธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101380   อดิศักดิ์   จันทะวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101381   นางสาวอธิชา   เสฏฐวุฒิวงศา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101382   นายอนุวัฒน์   พุฒเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101383   นางสาวอรดา   ใจดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101384   นายอรัญ   ชาเหลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101385   นางสาวอรัญญา   เมฆลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101386   นางสาวอรุณรัตน์   คำเหล็ก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101388   นายอิทธิพัฒน์   ทองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814102301   กนกพร   กันทะละ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102302   นางสาวกนกวรรณ   สุริยา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102303   นางสาวกริตรา   จันทร์อ้าย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102304   กฤตภาส   โชติกะชีวิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102305   นางสาวกัญจนาลักษณ์   เหล็กกล้า : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102306   นางสาวกัญญาวีร์   ภักดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102307   นางสาวกัลย์สุดา   แสวงรุจิธรรม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102309   นางสาวกาญจนา   อรุณวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102310   นางสาวกาญจนาภรณ์   ใจอ่อน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102312   นางสาวกิตติยา   ทาเรือน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102313   นางสาวกุลสตรี   แสงจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102315   จรินนาชญ์   พิมานเชวง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102316   นางสาวจริยา   พิมพ์ตรา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102319   นางสาวจุติพร   ปฐมรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102320   นางสาวจุฬารัตน์   ศิริโนนรัง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102323   นายฉัตรชัย   เจริญผล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102324   นางสาวชญานิศ   เนียมสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102325   นางสาวชนาพร   คำสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102326   นางสาวชลินภากรณ์   อัศวโชค : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102329   นายณฐนน   ทิพยดากุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102330   นายณัฐกฤษ   กาใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102331   ณัฐชยา   ไชยชาญยุทธ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102332   นางสาวณิชารีย์   แสงสนิทโชค : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102333   นางสาวทัศนันทน์   ขำบ้านหลวง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102334   นายทินภัทร   บุญจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102335   นายธนพล   ชำนาญนา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102336   นางสาวธัญจิรา   แสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102337   นางสาวธัญลักษณ์   แซ่โล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102339   นางสาวนภาพร   ใฝ่มิตรอารี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102340   นายนอร์ริน พีร์   ไชยวุฒิมงคล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102341   นายนัฐติพงค์   ตาบุญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102344   นางสาวประการัง   อรัญญานันท์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102346   นายพัชร์สิตา   ศุภอรรถกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102347   นางสาวผกาทิพย์   บุญชิด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102348   พรธีรา   จันทาโลก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102349   นางสาวพิมพ์ตะวัน   บำรุงรส : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102350   นางสาวภัทรานิษฐ์   มณีจอม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102352   นางสาวมธุรดา   แสงบุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102353   นางสาวมัทนา   ภมรสุจริตกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102356   นางสาวเมธาวี   ตั้งคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102357   นางสาวเมริษา   ลือชาติเมธิกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102358   นางสาวยลธิดา   มณีวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102359   นางสาวรดา   โสภาพ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102360   นางสาวรัตติยากร   อินธิจักร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102361   นางสาวราชาวลี   สกุลประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102363   นางสาววราภรณ์   ปุกคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102364   นางสาววรินทร   ขันคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102365   นางสาววริษา   พุฒิไชยจรรยา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102366   นางสาววาสนา   เชื้อจีน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102367   นายวิทวัส   วรรณคนาพล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102371   นางสาวศลิษา   อัษฏเมธี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102372   นางสาวศิรประภา   กุนเกียว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102373   นายศิริชัย   อยู่สมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102374   นายสมหวัง   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102375   นางสาวสิริการ   ขัมภรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102376   นางสาวสิรินทรา   แสงสกาวรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102377   นางสาวสุธาสินี   ยุพเยาว์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102378   นายสุธิวัฒน์   สินสวาท : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102379   นางสาวสุพวัฒณีย์   วงค์ตัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102380   นางสาวสุมิตา   เปี้ยยะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102381   นายสุริยันต์   ธรรมสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102382   นางสาวแสงเงิน   ลูงใจ๋ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102383   นางสาวอโนชา   พูลทะจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102384   อรณัฐ   ศาสนัส : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102385   นางสาวมีนา   เมธสกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102386   นางสาวอัชริยา   วงค์ซาว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102387   นางสาวอาทิตยา   พัชรมงคลสกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102388   นางสาวอุมาภรณ็   อัยราชทนารักษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง